Page Header

Vol 29, No 3 (2019)

July-September

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

สถานการณ์พลังงานของประเทศและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
Thailand’s Energy Situation and Strategic Guidance for Reducing Greenhouse Gas Emission
PDF
Somchart Soponronnarit 353-345

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

Determination of Mechanical Properties of Low Carbon Steel with Hydraulic Bulge Test for Using in Hydromechanical Deep Drawing Process Simulation PDF
Chalakorn Udomraksasakul และ Chalida Udomraksasakul 355-371
Application of Geographic Information System Data for Flood Susceptibility Area and Catchment Area Assessment: A Case Study the Southern Area of SuphanBuri Province PDF
Kanchana Meeching , Sawittri Thongkungand และ Thongchai Suteerasak 372-387
การเปรียบเทียบวิธีกำหนดปริมาณสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ปริมาณความต้องการไม่สม่ำเสมอของร้านค้าปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
Comparing Lot Sizing Techniques for Unstable Demand Inventory of a Hardware Retailer
PDF
Sunitiya Thuannadee , Thunyaporn Lekdee , Marisa Sarajan , Wanvisa Kaensanthia และ Wanwimon Phracharoen 388-396
การพัฒนาโปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
Development of Boolean Algebra Equations Program using Karnaugh Map for Applying in Electronic Engineering Education
PDF
Pawana Choosiri 397-407
การพัฒนารถเคลื่อนย้ายและถ่ายเทถังบรรจุสารเคมีเหลว
Development of a Transporting and Dispensing Vehicle for a Liquid Chemical Drum
PDF
Kiattisin Kanjanawanishkul , Siwanut Sreelohor , Thanaphat Nuantoon , Paichit Stapornteera , Peerapong Chaniang และ Jennifer Hopper 408-420
Development of a Database Management System for Reducing Time to Prepare Documents of Procurement Spare Parts and Maintenance: A Case Study in a Logistic Industry PDF
Athakorn Kengpol และ Kriangkrai Perngkarm 421-430
การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกล้องความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ
Development of Temperature Convert Algorithms by Image Processing
PDF
Witthaya Boonsuk และ Watthanachai Boonsuk 431-444
แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก
Pressure Loss Diagram of Air Flow in Polyester Fabric Duct Acrylic PVC Coated
PDF
Kunthakorn Khaothong , Weerachai Chaiworapuek และ Jetsadaporn Priyadumkol 445-453
ระบบการจัดการหุ่นยนต์หลายตัวสำหรับการขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม
Management of a Multi-robots System for Industrial Material Handling
PDF
Pongsakorn Chanchaichujit และ Pruittikorn Smithmaitrie 454-464

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

Risk Assessment by the Fault Tree Analysis (FTA) and Analytic Hierarchy Process (AHP) of Infectious Waste Management in Health Promoting Hospital PDF
Pimpa Buapim และ Arroon Ketsakorn 465-480
การผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
Spatial and Temporal Variation of Ambient Nitrogen Dioxide Concentrations in Pattaya City, Chon Buri Province
PDF
Susira Bootdee , Sasitthon Wongtim , Nonlapat Kerdtawee , Suganya Phantu และ Nissaya Chuathong 481-494
การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง
The Deployment of Pulse High Voltage Generator for Stimulating Pleurotus Sajor-Caju Mushroom
PDF
Nirut Janthima , Salinee Acharry และ Dusit Ngamrungroj 495-506
แผนภูมิควบคุมผสม CUSUM-TCC เพื่อตรวจจับการกระจายของกระบวนการ
A Mixed Cumulative Sum-Tukey’s Control Chart for Detecting Process Dispersion
PDF
Rawewarlee Thitisoowaranon , Saowanit Sukparungsee และ Yupaporn Areepong 507-517
รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
Model of Intelligent Cloud Learning System to Develop Digital Literacy and Collaborative Learning Skills
PDF
Wanpen Plisorn และ Pallop Piriyasurawong 518-526
สมบัติเชิงกล เชิงแสง และสมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุคอมโพสิตคอปเปอร์ออกไซด์-พอลิโพรไพลีน
Mechanical, Optical and Electrical Properties of Copper Oxide-Polypropylene Composite
PDF
Anuchit Hunyek 527-538

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 PDF
ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 29 ฉบับที่ 3

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145