Page Header

Vol 30, No 4 (2020)

October-December

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การศึกษาและป้องกันภาวะเป็นพิษจากโครเมียมเพื่อยืดอายุเซลล์เชื้อเพลิงแบบโซลิดออกไซด์
Understanding and Combating Chromium Poisoning for the Long Life of Solid Oxide Fuel Cells
PDF
Somrerk Chandra-ambhorn 557-559

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

Application of Geographic Information System with the Probability of Landslide Model for Assessing Landslide Hazard in the Eastern Thailand PDF
Prem Rangsiwanichpong 560-569
การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างบ้านพักอาศัย: เปรียบเทียบระหว่างบ้านแบบทั่วไปกับบ้านบล็อกประสาน
Comparative Greenhouse Gas Evaluation of House Construction: A Conventional House versus an Interlocking Block House
PDF
Chalita Suwan และ Thanutyot Somjai 570-577
การศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนไฟเบอร์ที่เติมโฟมภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน
The Energy Absorption Capacity of Foam-filled Carbon Fiber Tube Subjected to Axial Impact
PDF
Nirut Onsalung และ Mana Wichangarm 578-588
การออกแบบทางจักรยานเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง
Designing Bikeway for Sustainable Transport in Rayong Municipality
PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat และ Sawang Panjun 589-599
การออกแบบเบื้องต้นโดยการหาจุดเหมาะสมสำหรับอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงในแนวดิ่งแบบตั้งหาง
A Preliminary Design by Using Optimization for Tail-sitter VTOL UAV
PDF
Luk Sawatdipon , Chinnapat Thipyopas , Vis Sripawadkul และ Tossapol Chayanon 600-611
ผลของสารช่วยประสานต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการคงรูปของยางคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรด
Effect of Compatibilizer on the Mechanical and Cure Properties of Pineapple Leaf Fiber (PALF) Reinforced Natural Rubber (NR) Composites
PDF
Rattanaporn Promjariyakoon และ Saowalak Kongiang 612-619
Effect of Portland Cement Content on Compressive Strength and Elastic Modulus of High-Calcium Fly Ash Geopolymer Mortar Containing Various Type of Alkali Solution PDF
Khattiya Chompoovong , Tanakorn Phoo-ngernkham , Satakhun Detphan , Chudapak Detphan , Sakonwan Hanjitsuwan และ Prinya Chindaprasirt 620-629

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

The Development of a Hybrid Model for Forecasting Time Series Data of Monthly Household Electrical Distribution Units of People in the Northeast, Thailand PDF
Thanakon Sutthison และ Surat Haruay 630-644
การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในบ่อระบบน้ำวนกลางแจ้งด้วยระบบการหมุนเวียนน้ำ
The Development of Cultivation System of Microalgae with Outdoor Raceway Pond by Recirculating Water System
PDF
Waratit Donsujit และ Kanatip Kumproa 645-655
Clustering Algorithm Optimization Model for Essential Attribute Analysis of Tour Package Forms Inbound Tourism Market in Thailand PDF
Unnadathorn Moonpen , Surasuk Mungsing และ Thepparit Banditwattanawong 656-667
ผลของสภาวะการเตรียมและการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง
Effect of Pretreatment and Drying Conditions on Quality of Dried Green Caviar Product
PDF
Sirima Chinnasarn และ Nisanart Krasaechol 668-677

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกาะความร้อนเมืองและจำนวนนักท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
The Relationship between Urban Heat Island and Tourism at Chiangmai City, Thailand Based on Remote Sensing
PDF
Veeranun Songsom , Thongchai Suteerasak และ Phiraphop Sanwang 678-688

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

คุณสมบัติของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว
Mechanical Properties of Glued Bamboo Laminated with Para-timber
PDF
Svit Piriyasurawong , Songklod Jarusombuti และ Terdsak Tachakitkachorn 689-697

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์การค้าที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชน
Model Development of Shopping Center Business Management in Congruence to the Community Economy
PDF
Roongrat Sroingern , Supatta Pinthapataya , Teravuti Boonyasopon และ Preeda Attavinijtrakarn 698-706
การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลอยในยุคดิจิทัล
Development of Gemstone Entrepreneur’s Potential Model in the Gemstone Industry in the Digital Age
PDF
Chuleewan Chotiwong และ Jutharat Pinthapataya 707-716
การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารระดับกลางเพื่อการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
Model Development of Middle Manager Potential for Competitiveness in Aviation Business Industry
PDF
Teejuta Prasatkeaw , Supatta Pinthapataya , Teravuti Boonyasopon และ Anake Teeraviwatchai 717-725

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 PDF
ปกวารสาร มจพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145