Page Header

Vol 32, No 1 (2022)

January-March

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

แนวโน้มของการออกแบบวงจรแอนะลอก: ปัจจุบันและอนาคต
Trends in Analog Circuit Design: Present and Future
PDF
Montree Siripruchyanun 1-4

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบโรเตอร์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ABC
An Efficiency Improvement of the Rotor Assembly Line: A Case Study ABC Automotive Parts Factory
PDF
Autthapol Sapew และ Panitarn Peerapattana 5-14
การวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัทก่อสร้างบนเงื่อนไขการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างภาครัฐ
Analyzing Cash Flow Management of Contracting Firms on Payment Conditions in Public Construction Projects
PDF
Wisitsak Tabyang , Cherdsak Suksiripattanapong และ Sarun Kritson 15-25
The Studies of Carbonization Temperature and Amount of Phosphoric Acid on Phenol Adsorption on Activated Carbon Prepared from Apricot Stones PDF
Nattapon Jansri และ Malee Santikunaporn 26-37
The PI Controller Design Based on Stored Energy in Capacitor Using Discrete Time Method for the Unified Power Quality Conditioner PDF
Nippit Kimkaew และ Phonsit Santiprapan 38-53
เครื่องมือสร้างภาพวัฏจักรราคาหุ้นระยะสั้นโดยใช้กราฟถ่วงน้ำหนัก
A short-term stock price cycle visualization tool using a weighted graph
PDF
Somkiat Chormuan และ Chantana Chantrapornchai 54-64
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการออกแรงบิดลูกบิดประตูของผู้สูงอายุ
Factors Affecting Wrist Torque Exertion Capability on Door Knob of Elderly
PDF
Worakan Tuengta และ Pornsiri Jongkol 65-76
ผลกระทบของกระบวนการแก็สไนโตรคาร์เบอไรซิงต่อการชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงเกรด SKH51
Effect of Gas Nitrocarburizing Process on Hardening of High Speed Tool Steel Grade SKH51
PDF
Wanna Homjabok , Sirawich Keawdonree , Surasak Duadsanthia , Narongsak Thammachot , Tanabodee Praditja และ Nipon Taweejun 77-86
Effect of Recycled Concrete Aggregates from Ready-mixed Concrete Plant on Chloride Penetration Resistance and Compressive Strength of Concrete PDF
Aunchana Kijjanon และ Taweechai Sumranwanich 87-96
สมบัติของมอร์ตาร์ที่ใช้เศษกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวมละเอียด
Properties of Mortar Incorporating Fiber Cement Roof Tile Waste Fine Aggregate
PDF
Anousit Vilaivong , Sakchai Naenudon , Ampol Wongsa , Vanchai Sata และ Prinya Chindaprasirt 97-107
สมรรถนะการถ่ายโอนความร้อนของหม้อต้มเทอร์โมไซฟอนวงจรปิด
The heat transfer performance of a close loop thermosyphon boiler
PDF
Chaiyun Jaiboonma และ Thanaphol Sukchana 108-117
Acetic Acid as a Carbon Source from Fermentation of Biogas Excess Sludge for the Removal of Nutrients in Enhanced Biological Phosphorus Removal Processes PDF
Chatlada Piasai , Nittaya Boontian , Thunchanok Phorndon และ Mohamad Padri 118-133

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

คลื่นสมองของการพูดโกหกของมนุษย์ โดยใช้วิธีการวัดเพื่อบันทึกกิจกรรมไฟฟ้าในสมองบริเวณรอบๆ หนังศีรษะ (EEG) ด้วยเครื่องมือน้ำหนักเบา
The EEG Brain Signals Related to Humans Lie Activity by Lightweight Device
PDF
Wachira Lawpradit , Surapong Petharn และ Weerasak Fongngen 134-142
การพัฒนาความคงรูปของไฮโดรเจลจากเส้นใยปาล์มด้วยยางธรรมชาติ
Shape Stability Enhancement of Palm Fiber Hydrogels with Natural Rubber
PDF
Nuttida Srirachya 143-152
การรู้จำท่าทางมือสำหรับตรวจจับความมีชีวิตของผู้ใช้แบบทันทีทันใดในแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
Hand Gesture Recognition for Real-time Liveness Detection in Mobile Phone Applications Using Deep Learning
PDF
Woramet Lertsiwanont และ Thitirat Siriborvornratanakul 153-163
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบเรขาคณิตเมืองกับการไหลของอากาศและสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภาพ กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
The Relationship between Urban Geometry Patterns, Air Flow and Thermal Comfort: A Case Study of Chiang Mai Municipality
PDF
Suchit Chungcharoen และ Wanpen Charoentrakulpeeti 164-176

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์อัลตราโซนิกเพื่อวัดระยะและบันทึกข้อมูลในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
Smartphone Application with an Ultrasonic Sensor for Measuring and Recording Distance in Crime Scene Investigation
PDF
Thosaporn Sungkangwan และ Pairoa Praihirunkit 177-188

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Guidelines for Business Development Toward Thailand 4.0 of SMEs
PDF
Buppha Piphop และ Chedthida Kusalasaiyanon 189-198
ปัจจัยด้านการบริหารงานและความเชื่อมั่นที่มีผลต่อการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล
Work Management and Accountability Factors Affecting Hiring Outsourcing Service for Machinery Maintenance in Digital Age
PDF
Supatta Pinthapataya , Teerawat Boonyasopon และ Jutharat Pinthapataya 199-209
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการตลาดที่ประสบความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Factors Influencing the Successful SMEs Marketing Management in Industrial Sector of Thailand
PDF
Papawin Thakonnawamongkol , Punsavadee Pongsiri และ Thanin Silpjaru 210-218
รูปแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย
The Biomass Power Plant Management Model in Thailand
PDF
Sompan Lakonpon , Suwattana Thepchit , Preda Attavinijtrakarn และ Somchay Chokmavirote 219-228

บทความวิชาการ (Academic Article)

เทคโนโลยีการตรวจสอบภัยพิบัติหลุมยุบ
Sinkhole Monitoring Technology
PDF
Siwarote Siriluck 229-241

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 2565 PDF
ปกวารสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145