ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 11 (2559): JVTE การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบนำตนเอง เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จารุวรรณ กาฬภักดี, ทศพร แสงสว่าง
 
Vol 6, No 11 (2559): JVTE อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์กับการบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ต่วนนูรีซันน์ สุริยะ
 
Vol 6, No 11 (2559): JVTE มาตรฐานไอทิลกับการดำเนินงานในห้องสมุดดิจิทัล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กนิฐา แสงกระจ่าง
 
Vol 6, No 11 (2559): JVTE การบริหารวิทยาเขตอัจฉริยะ ด้วยอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วันเพ็ญ ผลิศร
 
Vol 6, No 11 (2559): JVTE คุณลักษณะของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
เอกเทศ แสงลับ
 
Vol 6, No 11 (2559): JVTE การยกระดับข้อมูลด้วยระบบการจัดการเนื้อหา บุษบา สังข์วรรณะ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 60 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
บุษบา สังข์วรรณะ
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ ฉบับที่12 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน ฉบับที่12 สารบัญ ฉบับที่12
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE การยอมรับ ERP กับการบริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE การจัดการความรู้ในสถานศึกษาบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE ความท้าทายของการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นิรมิษ เพียรประเสริฐ
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE เทคโนโลยี NFC ในระบบ mSRM เพื่องานกิจการนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปริพัส ศรีสมบูรณ์
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE การจัดการโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วัจนารัตน์ ควรดี
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE บทบาทของระบบ ERP สำหรับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อภัสรา ไชยจิตร์
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE ระบบการวางแผนทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธนะวัชร จริยะภูมิ
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบางเบิดรีสอร์ท Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นิภาพร จันตะเทพ, อรรถพล โพธิ์งาม, ณัฐพล ธนเชวงสกุล
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง นิทานเด็กเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อริสรา อุดาการ, สุวนันท์ พ่วงเพ็ชร, ณัฐพล ธนเชวงสกุล
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Scrum Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก, วราพร ศรีจิ๋ว, ณัฐพล ธนเชวงสกุล
 
Vol 6, No 12 (2559): JVTE รูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณพงศ์ วรรณพิรุณ
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ ฉบับที่13 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน ฉบับที่13 สารบัญ ฉบับที่13
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE ครูอาชีวศึกษากับการวิจัยในชั้นเรียน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจสานักพิมพ์ในประเทศไทย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สลิลพัชร์ ผดุงเอกธนากา
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณัฏฐา ผิวมา, วิภาวี วลีพิทักษ์เดช
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สินีภรณ์ วัฒนจินดา, จิตรกร ผดุง, มนต์ชัย น้อยคาสิน
 
Vol 6, No 11 (2559): JVTE การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์, นรีรัตน์ สร้อยศรี
 
Vol 5, No 10 (2558): JVTE ความท้าทายของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณัฐพล ธนเชวงสกุล
 
51 - 75 of 175 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI