ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province Abstract   PDF
ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์, ณฐา เศวตนรากุล
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province Abstract
ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์, ณฐา เศวตนรากุล
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 การพัฒนาสื่อดิจิทัลมรดกทางวัฒนธรรมไทย ด้วยแบบจ าลอง 3 มิติ เชิงสถาปัตยกรรม วัดไชยวัฒนาราม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา Development of Thai Digital Heritage with 3D Architectural Model Wat Chaiwatthanaram in the Ayutthaya Era Abstract   PDF
สรชัย ชวรางกูร
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 การพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอนเมอืงทหารอากาศบ ารุง Development of Blended e-Learning Courseware on Information Technology Lesson for Mathayomsuksa 1 Students at Donmuang T Abstract   PDF
อวิรุทธ์ วิชัยศรี, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, ณัฐพล รำไพ
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การพัฒนาเครื่องทับกล้วยแบบมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกล้วยแปรรูป Development of Banana Compressed Machine in Collaborative Industry of Banana Processed Food Abstract   PDF
กันต์ อินทุวงศ์
 
Vol 9, No 17 (2562): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 การพัฒนาแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามความคิดเห็นของผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแก้ว Abstract   PDF
ศศินะ โกไศยกานนท์, พิชัย ทองดีเลิศ
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานผ่านระบบ Google Education ของหลักสูตรสาขาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส The Development and Efficiency of Basic Computer Instructional Package through the Google Education System for Elderly Care Curriculu Abstract   PDF
ปิ่นรัตน์ นวชาตธารง, อมรรัตน์ แก้วคาบ้ง
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ต้าบลน้้าพุ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract
ธัญชนก ช้องทอง, พนามาศ ตรีวรรณกุล, ธานินทร์ คงศิลา
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การสารวจสภาพปัญหาต่อการให้บริการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ A Survey of Problems of Service for Student Loan Fund for Education , King Mongkut's University of Technology North Bangkok Abstract   PDF
วิรภัทร อุดมศรี, สุธาสินี บุญประดิษฐ์
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การเตรียมบทความ Abstract   PDF
การเตรียมบทความ การเตรียมบทความ
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 การเตรียมบทความ Abstract   PDF
การเตรียมบทความ การเตรียมบทความ
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ An Efficiency Improvement in Loan Management System at King Mongkut's University of Technology North Bangkok Abstract   PDF
สุธาสินี บุญประดิษฐ์, วิรภัทร อุดมศรี
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 ความต้องการเทคโนโลยีในการเลี้ยงปลาดุกบกิ๊อุยตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรในจังหวัดนครนายก The Need for Technology in Hybrid Catfish Farming, by GAP of Farmers in Nakhon Nayok Province Abstract   PDF
อัจฉราภรณ์ คุรุรักษา, ธานินทร์ คงศิลา, พิชัย ทองดีเลิศ
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน Factors influencing to tendency on making decision use electronic books to teach Abstract   PDF
มุทิตา นครินทร์
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยาง Factors affecting the use of information technology to agriculture of rubber farmers Abstract   PDF
มนัสชนก บุญอุทัย, ธานินทร์ คงศิลา, พิชัย ทองดีเลิศ
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของเกษตรกรตอ่การปลูกน้อยหน่าในอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา Factors Affecting Opinion of Farmers towards Custard Apple Cultivation in Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province Abstract   PDF
จิราภรณ์ เดชะ, ธานินทร์ คงศิลา, สาวิตรี รังสิภัทร์
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 ระบบจัดการพลังงานนิเวศพอเพียงด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งส าหรับสถานศึกษา Sufficient Ecosystem Management via IoT for Educational Institutions Abstract   PDF
ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข, กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 ระบบบริหารจัดการเรยีนรู้ร่วมกันบนเอ็มเลริน์นิงเพื่อส่งเสรมิทักษะการท างานร่วมกัน Collaborative Mobile Learning Management System to Enhance Collaboration Skills Abstract   PDF
สิทธิชัย ลายเสมา
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 ระบบแนะนำข้อมูลกำรศึกษำอัจฉริยะ Intelligent Recommender System of Education for Educational Information Abstract   PDF
ธนะวัชร จริยะภูมิ
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Problem status in the operation of Budgets, Parcel, Fina Abstract   PDF
วรรณิภา ด่านตระกูล
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 สารบัญ Abstract   PDF
สารบัญ บทนำ
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 สารบัญ Abstract   PDF
สารบัญ บทนำ
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 หน้าปกวารสาร ฉบับที่ 15 Abstract   PDF
หน้าปกวารสาร หน้าปกวารสาร
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 หน้าปกวารสาร ฉบับที่ 16 Abstract   PDF
หน้าปกวารสาร หน้าปกวารสาร
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในยุค 4.0 Finance and Accounting Officers in The 4.0’s Abstract   PDF
วรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์
 
151 - 175 of 175 Items << < 2 3 4 5 6 7 


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI