ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 5 (2556): JVTE ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตหลักและ การวางแผนความต้องการวัสดุคงคลังของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธวัชชัย พงษ์สนาม
 
Vol 3, No 5 (2556): JVTE การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทะเบียน วิชาเรียนผ่านเว็บด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบสองขั้นตอน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ศิลสิริ งามเมือง, ชัยวิชิต เชียรชนะ
 
Vol 3, No 5 (2556): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน สารบัญ
 
Vol 3, No 5 (2556): JVTE การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางการศึกษาด้วยไอซีที Abstract   PDF (ภาษาไทย)
พินันทา ฉัตรวัฒนา
 
Vol 3, No 5 (2556): JVTE เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมไทย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์
 
Vol 3, No 6 (2556): JVTE การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริการและการประสานงาน การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ : ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วิไลรัตน์ วิสารทวิศิษฎ์, ชัยวิชิต เชียรชนะ
 
Vol 3, No 6 (2556): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน สารบัญ
 
Vol 3, No 6 (2556): JVTE มาตรฐานผู้ให้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE การศึกษาการจัดแสงถ่ายภาพบุคคลแนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี (Fantasy) Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จิตรกร ผดุง, ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ, เอมอร ชนะกุล, สุชาติ ศรีบุญลา
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE การพัฒนาบทเรียนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์รูปแบบเกมผ่านอุปกรณ์แบบพกพา เรื่อง เครื่องหมายจราจร Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อนุศิษฐ์ สิงห์นิกร, รัฐชนิพนธ์ ทีปะลา, ณัฐพล ธนเชวงสกุล
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE การเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปริศนา มัชฌิมา, ณัฏฐา ผิวมา
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นครูคหกรรมศาสตร์ในสถานศึกษาที่ต่างกัน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา, ลัดดาวัลย์ สุขศาลา, วรรณีย์ พรมนนท์, กานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร, ปาริฉัตร ปิติสุทธิ
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE Edmodo: เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับผู้เรียนยุคดิจิทัล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จิระ จิตสุภา, ปริศนา มัชฌิมา, ณัฎฐา ผิวมา, วิภาวี วลีพิทักษ์เดช
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE ธุรกิจเริ่มต้นด้านศิลปะดิจิทัลสำหรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วรรณพร ชูจิตารมย์
 
Vol 7, No 13 (2560): JVTE การออกแบบโรงเรือนสำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดแครง Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อรพรรณ แซ่ตั้ง, นิสา พุทธนาวงศ์, ณัฐพล ธนเชวงสกุล
 
Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 หน้าปกใน-สารบัญ ฉบับที่14 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน ฉบับที่14 หน้าปกใน-สารบัญ14_2-2560
 
Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 การพัฒนาชุดฝึกการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น Abstract   PDF (ภาษาไทย)
เอกรินทร์ วาโย
 
Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 การวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์เทคโนโลยีสำหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุรเชษฐ์ จันทร์งาม, กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
 
Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 Enterprise Content Management การจัดการข้อมูลในองค์กรสู่การจัดการเนื้อหาดิจิทัล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วรพงษ์ น่วมอินทร์
 
Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 การจัดการข้อมูลองค์กรแบบรหัสเปิดสำหรับสถาบันการศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย, สุรเชษฐ์ จันทร์งาม
 
Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์บนคลาวด์เทคโนโลยีที่รองรับหน้าจอหลายขนาด Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ปภาวิชญ์ มุงคุณแสน, สุดากาญจน์ ติดตะ
 
Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 การจัดการธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์
 
Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้ำชลประทาน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธานินทร์ คงศิลา, อนุสรณ์ กุลวงษ์
 
Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 ระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับการจัดการข้อมูลการส่งงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF (ภาษาไทย)
เพ็ญพักตร์ บัววัน, สายชล พรหมประศรี, ฐาปนี สุขชื่น, พิมพกานต์ บุญศรี, วิชัยเดช เอ่งฉ้วน, โอปอ กลับสกุล
 
Vol 7, No 2 (2560): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2560 ผลการใช้สื่อดิจิทัลด้วยความเป็นจริงเสริม เรื่องไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ศุภรางค์ เรืองวานิช, วีรยุทธ พรหมรายณ์, อดิเทพ พานิชพงษ์
 
26 - 50 of 175 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI