ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2554): Vol1_No1_2554 นักศึกษากับปัญหาความเครียด Abstract   PDF (ภาษาไทย)
เมลดา กลิ่นมาลี
 
Vol 1, No 1 (2554): Vol1_No1_2554 การคัดสรรบุคลากรเข้าสู่สถานประกอบการโดยการประเมินสมรรถนะอาชีพเชิงประจักษ์ผ่านแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ Abstract
สมหวัง ศุภผล
 
Vol 1, No 1 (2554): Vol1_No1_2554 การศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาด้านระบบสมองกลฝังตัวในประเทศไทย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วิชาญ เพ็ชรทอง
 
Vol 1, No 1 (2554): Vol1_No1_2554 การสร้างสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชเพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ดิเรก ทองอร่าม
 
Vol 1, No 1 (2554): Vol1_No1_2554 วิธีการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ที่สอดคล้องกับแบบการเรียน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์
 
Vol 1, No 1 (2554): Vol1_No1_2554 การประยุกต์ทฤษฎีภาระการทำงานทางปัญญา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วิลาวัณย์ จินวรรณ
 
Vol 1, No 1 (2554): Vol1_No1_2554 การเรียนรู้แบบโครงงาน-การเรียนแบบร่วมมือเพื่อบูรณาการเนื้อหาสู่ความสำเร็จ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ประทีป นานคงแนบ
 
Vol 9, No 17 (2562): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้าปก วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 Abstract   Untitled (ภาษาไทย)
หน้าปก หน้าปก-9-17-2562
 
Vol 9, No 17 (2562): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้าปกใน วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน หน้าปกใน-9-17-2562
 
Vol 9, No 17 (2562): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 การพัฒนาคู่มือการกัดชิ้นงานพื้นฐานด้วยเครื่องกัด CNC 5 แกน โดยใช้โปรแกรม iTNC530 Controller HEIDENHAIN Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ชวพล ตรีวิสูตร, ไกรสุข บุญประดิษฐ์
 
Vol 9, No 17 (2562): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 การผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร Abstract   PDF (ภาษาไทย)
บุรณี อดิศรพันธ์กุล, ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ, รุ่งทิวา เสาร์สิงห์, ประยุทธิ์ นิภา, สุวิตรี วงศ์โพธิ์
 
Vol 9, No 17 (2562): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 นวัตกรรม IoT ในการอนุรักษ์พลังงาน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
แก้วกาญจน์ กาญสมบูรณ์, กอบเกียรติ สระอุบล
 
Vol 9, No 17 (2562): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 การผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เรื่อง เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร Abstract   PDF (ภาษาไทย)
รุ่งทิวา เสาร์สิงห์, วรพรรณ อิบรอฮีม, มุฑิตา พันธ์โณภาศ
 
Vol 9, No 17 (2562): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับทักษะปฏิบัติ ด้านการออกแบบกราฟิกบนสื่อดิจิทัล สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปิยพัทธ์ เลือดสงคราม, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, ณัฐพล รำไพ
 
Vol 9, No 17 (2562): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากสวน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ชัยรัตน์ วอนแม้น, วรรณพร จิตรสังวรณ์
 
Vol 9, No 17 (2562): วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2562 การเตรียมบทความ2562 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
การเตรียมบทความ2562 การเตรียมบทความ2562
 
Vol 1, No 1 (2554): Vol1_No1_2554 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Abstract   PDF   PDF (ภาษาไทย)
จรูญ เตชะเจริญกิจ, รุ่งโรจน์ สีหลืองสวัสดิ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการทานาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี Adaptation of Farmers towards Extension of Large-scale Farming in Pathum Thani Province Abstract   PDF
สุชญา เต็มงามธนา, ธานินทร์ คงศิลา, สาวิตรี รังสิภัทร์
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้ท าบัญชีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าร่วมเศรษฐกิจอาเซียน The industrial bookkeeper’s performance indicators development to preparation for AEC Abstract   PDF
ณฐา เศวตนรากุล, ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 การพัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารเพื่อสง่เสริมการปฏิบตัิงานของ อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสส.) ในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
จักรีรัตน์ แสงวารี
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูค ร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการถ่ายภาพโฆษณา Development of Instructional Model via MOOC Management System with Potential Learning Tools to Enhance Abstract   PDF
สรกฤช มณีวรรณ
 
Vol 8, No 15 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 15 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับเทคนิคซินเน็คติกส์ ผ่านคลาวด์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม Development of Project-based Learning Model Using Synectics Technique via Cloud Technology to Enhance Creativity and Innov Abstract   PDF
สรกฤช มณีวรรณ
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province. Abstract   PDF
ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์, ณฐา เศวตนรากุล
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province. Abstract   PDF
ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์, ณฐา เศวตนรากุล
 
Vol 8, No 16 (2561): ปี 8 ฉบับที่ 16 การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province Abstract   PDF
ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์, ณฐา เศวตนรากุล
 
126 - 150 of 175 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI