ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 8 (2557): JVTE ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สถาพร อยู่สมบูรณ์
 
Vol 4, No 8 (2557): JVTE การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเว็บช่วยสอนกับเพื่อนช่วยสอน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุขใจ ตอนปัญญา
 
Vol 5, No 9 (2558): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ ฉบับที่9 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน ฉบับที่9 สารบัญ ฉบับที่9
 
Vol 5, No 9 (2558): JVTE การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียสำหรับสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์
 
Vol 5, No 9 (2558): JVTE แนวคิดการประเมินเชิงดุลยภาพกรีนไอที Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปรีชา พังสุบรรณ
 
Vol 5, No 9 (2558): JVTE การจัดการองค์กรด้านการศึกษาด้วยทีมเสมือนภายใต้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วาฤทธิ์ กันแก้ว
 
Vol 5, No 9 (2558): JVTE การจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กวิตา ปานล้ำเลิศ
 
Vol 5, No 9 (2558): JVTE การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยระบบการจัดการความรู้ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นิพาดา ไตรรัตน์
 
Vol 5, No 9 (2558): JVTE อุปกรณ์สื่อสารพกพากับการศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กอบเกียรติ สระอุบล
 
Vol 5, No 9 (2558): JVTE การเทียบเคียงสมรรถนะของบุคลากรภายในองค์กร Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปิยะวดี พงศ์สวัสดิ์
 
Vol 5, No 9 (2558): JVTE การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณรงค์ สมบัติใหม่
 
Vol 5, No 9 (2558): JVTE การประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
มณีรัตน์ ภารนันท์
 
Vol 5, No 10 (2558): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ ฉบับที่10 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน ฉบับที่10 สารบัญ ฉบับที่10
 
Vol 5, No 10 (2558): JVTE สมรรถนะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
 
Vol 5, No 10 (2558): JVTE ระบบกิจการนักศึกษาโดยใช้แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จิรากร เฉลิมดิษฐ
 
Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554 หน้าปกใน-สารบัญ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน สารบัญ
 
Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554 การเตรียมบทความวารสาร Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กองบรรณาธิการ วารสาร
 
Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554 ประสิทธิภาพทางการศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมที่รับเข้าด้วยวิธีโควตากับนักศึกษาที่รับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำเรียน ศรีคำทา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จำเรียน ศรีคำทา
 
Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554 การเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานในสถานประกอบการ-แนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุวัฒน์ นิยมไทย
 
Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีเชื่อมโยงนิยม Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วาสนา สังข์พุ่ม
 
Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554 การเรียนแบบผสมผสานจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554 การจัดการเทคโนโลยีฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ญาณิศา ตันติปาลกุล
 
Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554 การลดมลภาวะทางเรือด้วยเทคโนโลยีสะอาด Abstract   PDF (ภาษาไทย)
พนิศรัฐ บุษย์นิลเพชร
 
Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554 ชุดทดลอง DIGITAL LAB CPLD XC9572 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ประเสริฐ กมลภพตระกูล, ศิริวรรณ คำภักดี
 
Vol 1, No 2 (2554): Vol1_No2_2554 การจัดการน้ำเสียของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเทคโนโลยีฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ขนิษฐา หทัยสมิทธ์, สมบัติ ทีฆทรัพย์
 
101 - 125 of 175 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI