ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 10 (2558): JVTE การประยุกต์ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรเพื่อการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นวรัตน์ วิทยาคม
 
Vol 5, No 10 (2558): JVTE ปัจจัยการใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับสถานศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
พิมพ์พัชร พรสวรรค์
 
Vol 5, No 10 (2558): JVTE ระบบคลังความรู้แบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อนันต์ วรธิติพงศ์
 
Vol 5, No 10 (2558): JVTE ระบบฐานข้อมูลศิย์เก่าด้วยแนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นวลศรี สงสม
 
Vol 5, No 10 (2558): JVTE ความท้าทายในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสุขภาพ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
วรุฒ บุญประยงค์
 
Vol 6, No 11 (2559): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ ฉบับที่11 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน ฉบับที่11 สารบัญ ฉบับที่11
 
Vol 3, No 6 (2556): JVTE กรีนไอซีที : เพื่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ
 
Vol 3, No 6 (2556): JVTE ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรภายใต้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ : โอกาสและความท้าทาย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
เกษม กมลชัยพิสิฐ
 
Vol 4, No 7 (2557): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน สารบัญ
 
Vol 4, No 7 (2557): JVTE ยูบิควิตัสกับการบริหารองค์กรอัจฉริยะในสถาบันการอาชีวศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
 
Vol 4, No 7 (2557): JVTE ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาผ่านเว็บเซอร์วิส Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ทัศนีย์ รอดมั่นคง
 
Vol 4, No 7 (2557): JVTE การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานกับการสร้างชุมชนแห่งการสืบเสาะ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ทิพวัลย์ ขันธมะ
 
Vol 4, No 7 (2557): JVTE การให้บริการแบบเคลื่อนที่สาหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นพดล ผู้มีจรรยา
 
Vol 4, No 7 (2557): JVTE การจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยีภควันตภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สิทธิชัย ลายเสมา
 
Vol 4, No 7 (2557): JVTE คลาวด์คอมพิวติ้งกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นาวิน คงรักษา
 
Vol 4, No 7 (2557): JVTE การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองอาร์เอฟไอดี(RFID) Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ศิริวรรณ คำภักดี, ปิยะนัฐ ใจตรง
 
Vol 4, No 7 (2557): JVTE การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ระยะที่ 1) Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สิทธิชัย บวชไธสง
 
Vol 4, No 7 (2557): JVTE การพัฒนาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง อาหารไทยผ่านอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ณรงค์ สมพงษ์, เชิดพงษ์ ขีระจิต
 
Vol 4, No 8 (2557): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ ฉบับที่8 Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน ฉบับที่8 สารบัญ ฉบับที่8
 
Vol 4, No 8 (2557): JVTE การประเมินคุณภาพหนังสือเรียนด้านช่างอุตสาหกรรมในระดับอาชีวศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นำโชค วัฒนานัย
 
Vol 4, No 8 (2557): JVTE กรีนไอซีที: แนวทางสู่สถาบันการศึกษาเพื่อการลดคาร์บอน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จารุมน หนูคง
 
Vol 4, No 8 (2557): JVTE ระบบบริหารความสัมพันธ์นักศึกษาบนคลาวด์คอมพิวติ้ง Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
 
Vol 4, No 8 (2557): JVTE การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ
 
Vol 4, No 8 (2557): JVTE ปัจจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในสถานศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สมศักดิ์ เตชะโกสิต
 
Vol 4, No 8 (2557): JVTE การฝึกอบรมออนไลน์ด้วยบทบาทสมมุติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จิระ จิตสุภา
 
76 - 100 of 175 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI