ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 4 (2555): JVTE การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพของพ่อครัวในโรงแรม Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จิราพร ทัดพินิจ, ทองประวิตร จำปาเงิน, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 2, No 4 (2555): JVTE การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง ISO9001 สำหรับพนักงานบริษัท เอเอสเอ กรุ๊ป Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อภิลักษณ์ จิตสุวรรณวานิช, ปณิตา วรรณพิรุณ, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 2, No 3 (2555): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน สารบัญ
 
Vol 2, No 4 (2555): JVTE รูปแบบการคิดกับการเรียนการสอน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุรกิจ ปรางสร
 
Vol 2, No 4 (2555): JVTE หน้าปกใน-สารบัญ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้าปกใน สารบัญ
 
Vol 2, No 3 (2555): JVTE ฟาร์มเสมือนจริง (Virtual Farm) กำเนิดใหม่ในการจัดการฟาร์มเกษตร Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์, ปาณิศา แก้วสวัสดิ์
 
Vol 2, No 3 (2555): JVTE การพัฒนาการสอนแบบวิศวกรรมดิจิตอลโดยโครงงานเป็นฐานเพื่อเสริม สร้างการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปรีดา แสงวิรุณ
 
Vol 2, No 3 (2555): JVTE การจัดการสหกิจศึกษาโดยโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
 
Vol 2, No 3 (2555): JVTE แนวคิดในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ บนคลาวด์คอมพิวติ้ง Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธนยศ สิริโชดก
 
Vol 2, No 3 (2555): JVTE เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถมนุษย์แบบเน้นประสบการณ์การฝึกอบรม Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธวัช ชมภู
 
Vol 2, No 3 (2555): JVTE การปรับปรุงระดับการประกันคุณภาพ สำหรับกระบวนการผลิตสายพาน รถยนต์กระบวนการใหม่ : กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่างด้วยการประยุกต์ระบบ โครงข่ายคุณภาพ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นภัค หงส์จำรัส, ปัญญา สำราญหันต์
 
Vol 2, No 3 (2555): JVTE มาตรฐานอาชีพนักวิจัย ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุกาญจนา เลขพัฒน์, สมบัติ ทีฆทรัพย์
 
Vol 2, No 4 (2555): JVTE ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในชุมชน ที่อยู่รอบพื้นที่โครงการป่าสาธิตและต้นแบบ แห่งอำเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ภูเวียง คูณประเสริฐ
 
Vol 2, No 4 (2555): JVTE กระบวนทัศน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
เอกบุตร อยู่สุข
 
Vol 6, No 11 (2559): JVTE การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
เกรียงไกร พละสนธิ, นรีรัตน์ สร้อยศรี
 
Vol 2, No 4 (2555): JVTE การใช้ระบบประมวลผลก้อนเมฆเพื่อใช้สำหรับการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีการเชื่อมโยงนิยม Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กวิทธ์ ศรีสัมฤทธิ์
 
Vol 2, No 4 (2555): JVTE การรับรู้และความตระหนักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับ ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ด้านการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
 
Vol 3, No 6 (2556): JVTE การจัดการเทคโนโลยีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศทางการบริการ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์
 
Vol 3, No 6 (2556): JVTE การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF (ภาษาไทย)
เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
 
Vol 3, No 6 (2556): JVTE การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการประยุกต์ใช้บนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อดิเรก เยาว์วงค์
 
Vol 3, No 6 (2556): JVTE ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา Abstract   PDF (ภาษาไทย)
จิระ จิตสุภา
 
Vol 3, No 5 (2556): JVTE การพัฒนาระบบ e-Tutor สำนักหอสมุดกลาง Abstract   PDF (ภาษาไทย)
กิตตินันท์ ธิติมาพงศ์
 
Vol 3, No 5 (2556): JVTE การจัดรูปแบบการให้คำปรึกษาทางไกลโดยใช้เทคนิค KWL Abstract   PDF (ภาษาไทย)
เสาวคนธ์ ชูบัว
 
Vol 3, No 5 (2556): JVTE สมรรถนะวิชาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
พิกุล งามใส
 
Vol 3, No 5 (2556): JVTE ประเทศไทยกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
นพนันต์ เมืองเหนือ
 
1 - 25 of 175 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI