Page Header

Vol 27, No 4 (2017)

October-December

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

เราพร้อมหรือไม่ในการเข้าสู่ระบบการผลิตกายภาพไซเบอร์ของอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0
Are We Ready for Cyber Physical Manufacturing System of Thailand Industrial 4.0?
PDF
Athakorn Kengpol 603-604

บทความวิจัย (Research Article)

การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในประเทศไทย
The Development of Hazardous Route Map in Thailand
PDF
Nattapong Suesat และ Vatanavongs Ratanvaraha 605-614
การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สำหรับปั๊มประเภทหอยโข่งในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
Predictive Maintenance for Centrifugal Pumps in Pulp Industry
PDF
Wisarut Polhong และ Jitra Rukijkanpanich 615-629
การประเมินความต้องการใช้น้ำบาดาลของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
Evaluation of Groundwater Requirement of Groundwater Development Project for Agriculture: A Case Study of Nong Boon Mak District, Na
PDF
Piramid Puttha , Chatchai Jothityangkoon และ Sudchol Wonprasaid 631-642
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว สำหรับวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า
Application of Artificial Neural Networks with Fast Fourier Transform for Waveform Analysis and Classification
PDF
Adisorn Kamlungpetch และ Prajuab Inrawong 643-653
การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง
Pre-steaming Technique on Paddy Soaking Process to Improve Parboiling Production Time
PDF
Pimpan Pruengam , Somchart Soponronnarit , Somkiat Prachayawarakorn และ Sakamon Devahastin 655-665
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลต่อสมรรถนะและก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์
Biodiesel Production from Tung Oil and Its Effects on Diesel Engine Performance and Emission Characteristics
PDF
Warakhom Wongchai 667-680
การแยกซิลเวอร์จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยการแทนที่ด้วยโลหะ
Silver Removal from Computer Keyboards with Metallic Replacement
PDF
Panida Sampranpiboon 681-688
การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้สแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาโดยอาศัยวิธีตกสะสมไอเคมี
Synthesis of Carbon Nanomaterials Using Stainless Steel Type 304 as Substrate and Catalyst by Chemical Vapor Deposition Method
PDF
Mattanyu Jaengthong , Chaiyaput Kruehong , Saifon Kruehong และ Apichart Artnaseaw 689-697
การศึกษาความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิอากาศด้านขาเข้าเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตพลังงานไฟฟ้า
Performance Improvement for Gas Turbine by Inlet Air Cooling Method
PDF
Rattanon Nonpaiwan และ Cattaleeya Pattamaprom 699-706
The Study of Flood Mitigation by Huay Sa-Mong Dam Project and Khlong Pra Sathueng Reservoir Project in Bangpakong–Prachinburi River Basin PDF
Don Krue-hom และ Bancha Kwanyuen 707-727
คอนกรีตบล็อกจากแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า
Concrete Block from Recycled Asphalt Concrete
PDF
Chalermphol Chaikaew 729-736
ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน
The Influence of NaOH Concentration on Compressive Strength of Fly Ash Concrete
PDF
Reaksmey Soeurt และ Wichian Chalee 737-749
ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล
Effect of Chromium Loading on Diatomite for the Synthesis of Dimethyl Ether from Methanol
PDF
Medta Boupan , Witsuta Nuttharungsri , Ekkalak Netmanee , Tinnakorn Kumsaen , Arthit Neramittagapong และ Sutasinee Neramittagapong 751-759
วงจรจำลองค่าความต้านทานแบบลบที่ผันแปรตามความถี่โดยใช้ CDTRA และการประยุกต์ใช้งานในวงจรกำเนิดสัญญาณ
A Simple Grounded FDNR Based-on CDTRA and Its Application for a Sinusoidal Oscillator
PDF
Montree Siripruchyanun , Chairat Aupathamguagoon , Nitchamon Poonnoy และ Kangwal Payakkakul 761-770
Isolation and Identification of Polyhydroxyalkanoate (PHA) Producing Bacteria from Food Industrial Wastewater by Using Fluorometric Screening PDF
Pradinunt Eiamsa-ard 771-781
การทำแห้งข้าวเปลือกในเครื่องทำแห้งด้วยเมมเบรนไคโตซาน
Paddy Drying in Chitosan Membrane Dryer
PDF
Jirarot Arnusan และ Khantong Soontarapa 783-791
การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในการทดลองแฟกทอเรียล 2^k กรณีไม่มีซ้ำ
Estimating Missing Data in Unreplicated 2^k Factorial Experiments
PDF
Kanidta Laphaphong , Vichit Lorchirachoonkul และ Jirawan Jitthavech 793-803
การพยากรณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยตัวแบบอนุกรมเวลา
Forecasting Cassava Starch Price in Thailand by Using Time Series Models
PDF
Palakorn Komkul 805-820
การเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยรีจีมสวิตซิง
Increase Efficiency of Missing Data Imputation by Regime Switching
PDF
Jumlong Vongprasert 821-827
การสร้างตัวแบบนักท่องเที่ยวภายในประเทศโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและกฎความสัมพันธ์ กรณีศึกษา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Development of Domestic Tourists Model Using Clustering and Association Rule Techniques Case Study: Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
PDF
Wirot Yotsawat , Saroch Purisangkaha , Wimol Kittirakpunya และ Anongnart Srivihok 829-841
แผนภูมิควบคมุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง-ทูกีสำหรับพิสัยเคลื่อนที่และพิสัย
Exponentially Weighted Moving Average – Tukey’s Control Charts for Moving Range and Range
PDF
Phunsa Mongkoltawat , Saowanit Sukparungsee และ Yupaporn Areepong 843-854
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้รถประจำทางไฟฟ้าสำหรับการขนส่งมวลชนระยะไกล
Feasibility of Electric Bus Implementation for Long-distance Public Transportation
PDF
Suchart Siengchin , Teerawat Boonyasopon , Chanchai Tongprasit , Pawinee Boonyasopon , Kanyagkorn Piboon , Tweesak Roopsing และ Somnoek Wisuttipaet 855-870
ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
Thailand 4.0 Policy Perception among Residents in Chiang Mai and Lampang Provinces
PDF
Korawik Pornnimit 871-882

บทความวิชาการ (Academic Article)

การแต่งแร่ด้วยจุลชีวัน
Bio Mineral Processing
PDF
Siwarote Siriluck 883-892

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 2560 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 2560

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145