Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2®
Reducing Sugar Production from Empty Fruit Bunches with Enzyme Cellic Ctec2®
Abstract   PDF
Anusith Thanapimmetha, Suwatipat Tiyanusorn, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผงด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์ Abstract   PDF
สุนีย์ เอียดมุสิก, วิจิตรา สานพภา, ณัฐธยาน์ ชูสุข
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
The Particleboard Manufacturing from Agricultural Waste
Abstract   PDF
Nattakaporn Jarunjaruphat, Salinee Acharry
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การผลิตแฮมสุกจากปลาดุกอุยเทศ Abstract   PDF
สุธิดา อัครชนียากร, สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์, ฉัตรชนก กิจทวี
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลต่อสมรรถนะและก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์
Biodiesel Production from Tung Oil and Its Effects on Diesel Engine Performance and Emission Characteristics
Abstract   PDF
Warakhom Wongchai
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
Spatial and Temporal Variation of Ambient Nitrogen Dioxide Concentrations in Pattaya City, Chon Buri Province
Abstract   PDF
Susira Bootdee, Sasitthon Wongtim, Nonlapat Kerdtawee, Suganya Phantu, Nissaya Chuathong
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ด้วยตัวแบบห่วงโซ่มาร์คอฟ
Price Forecasting of Ribbed Smoked Rubber Sheet No. 3 with a Markov Chain Model
Abstract   PDF
Pichet Pumkaesorn, Apisak Vittayaprapakorn and, Juta Pichitlamken
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การพยากรณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยตัวแบบอนุกรมเวลา
Forecasting Cassava Starch Price in Thailand by Using Time Series Models
Abstract   PDF
Palakorn Komkul
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การพยากรณ์อัตราการไหลสูงสุดในช่วงน้ำหลาก โดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝนในลุ่มน้ำเลย
Peak Flow Prediction Using an Antecedent Precipitation Index Method in Loei River Basin
Abstract   PDF
Anucha Karnjanarak, Wandee Thaisiam
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การพัฒนา MATLAB GUI สำหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนำ Abstract   PDF
ชาญชัย กุศลจิตกรณ์, ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล, เอกลักษณ์ กุญชรจันทร์, เฉลิมชาติ มานพ
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การพัฒนากระเบื้องดินเผามุงหลังคาดูดซึมน้ำต่ำจากดินแดงพื้นบ้านผสมเศษแก้ว
Development of Low Water Absorption Terracotta Roof Tile from Local Pottery Clay and Soda Lime Glass Cullet
Abstract   PDF
Apirat Theerapapvisetpong, Siriphan Nilpairach
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การพัฒนาการทำแห้งเมล็ดกาแฟโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานชีวมวลสำหรับการทำแห้งช่วงแรก
Development of Coffee Beans Drying Using Biomass Energy Dryer for the First Period of Drying
Abstract   PDF
Nichapat Moonrat, Aree Achariyaviriya, Siva Achariyaviriya
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนากำลังมอร์ต้าร์ผสมเถ้าถ่านหินและหินฝุ่น Abstract   PDF
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, อรรถพล มาลัย
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การพัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมสำหรับคนหูหนวก Abstract   PDF
นาตยา แก้วใส, วรพจน์ ศรีวงษ์คล, ปิยะ กรกชจินตนาการ
 
2021: Online First การพัฒนาความคงรูปของไฮโดรเจลจากเส้นใยปาล์มด้วยยางธรรมชาติ
Shape Stability Enhancement of Palm Fiber Hydrogels with Natural Rubber
Abstract   PDF
Nuttida Srirachya
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า Abstract   PDF
นาตยา กีรติภักดี, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, คณิต เฉลยจรรยา
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง
The Deployment of Pulse High Voltage Generator for Stimulating Pleurotus Sajor-Caju Mushroom
Abstract   PDF
Nirut Janthima, Salinee Acharry, Dusit Ngamrungroj
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและวงจรไฟฟ้าอันดับสองเบื้องต้นโดยใช้จียูไอของแมทแล็ป Abstract   PDF
สมมารถ ขำเกลี้ยง
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเกิดของเสียในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ Abstract   PDF
อรรถกร เก่งพล, ธิดารัตน์ สลักคำ
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การพัฒนาน้ำหมักมะขามป้อมพร้อมดื่ม
Development of Vinegar Drink from Fermented Indian Gooseberry
Abstract   PDF
Narisara Kumkong, Savitri Vatanyoopaisarn, Panida Banjongsinsiri, Nowwapan Donrung
 
2021: Online First การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกต้นแบบเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้ในระหว่างการขนส่ง
Development of Primary Packaging Prototype for Control Anthracnose Disease of ‘Nam Dok Mai’ Mango Fruits during Transportation
Abstract   PDF
Puwanart Fuggate
 
2021: Online First การพัฒนาผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กสำหรับการต้านทานแรงกระแทกของกระสุนขนาด 7.62 x 51 มิลลิเมตร
Development of Steel Fiber Reinforced Concrete Panels to Resist Impact from 7.62 x 51 mm Caliber Size Bullets
Abstract   PDF
Apisit Techaphatthanakon, Buchit Maho, Sittisak Jamnam, Piti Sukontasukkul
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
Development of Babbler’s Bill Leaf Carragenan Jellies
Abstract   PDF
Teerawan Suwan, Pratsiya Narathapanon, Apinya Iamsuwan, Woramet Pongpattanapanich, Piyarach Kullamethee
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการซ่อมบริการรถยนต์ในเขตชายแดนลุ่มน้ำโขงไทย-ลาว Abstract   PDF
ณัฏฐพล พูนประสิทธิ์, ชุลีวรรณ โชติวงษ์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ Abstract   PDF
นิตยา อุตกฤษฏ์, คณิต เฉลยจรรยา, ชัยวิชิต เชียรชนะ
 
151 - 175 of 660 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2465-4698