Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การพัฒนามิเตอร์และระบบการจัดการน้ำบาดาลแบบสมองกลฝังตัวร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Development of Groundwater Metering and Management System Using Embedded Computer and Web-based Application Software
Abstract   PDF
Chalermchat Manop, Nirudh Jirasuwankul, Sakon Klongboonjit
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การพัฒนารถเคลื่อนย้ายและถ่ายเทถังบรรจุสารเคมีเหลว
Development of a Transporting and Dispensing Vehicle for a Liquid Chemical Drum
Abstract   PDF
Kiattisin Kanjanawanishkul, Siwanut Sreelohor, Thanaphat Nuantoon, Paichit Stapornteera, Peerapong Chaniang, Jennifer Hopper
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ผลิตในโรงงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ Abstract   PDF
พรรณพัชรา ลาภิศพงศ์ภรณ์, ปารเมศ ชุติมา
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การพัฒนาระบบการประเมินต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตคอยล์สปริงสำหรับยานยนต์ Abstract   PDF
อิงดาว วิมล, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการตรวจรับและการควบคุมกระบวนการสอบกลับของวัตถุดิบขาเข้า กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน Abstract   PDF
ขวัญดาว สวนแสน, อรรถกร เก่งพล
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บวัสดุคงคลังหน่วยงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง กรณีศึกษาโรงงานผลิตตัดเหล็กม้วน
Development of a Database System for Managing Spare Parts in Engineering and Maintenance Department: A Case Study in Coil Center Industry
Abstract   PDF
Surachet Mahamon, Athakorn Kengpol
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การพัฒนาระบบสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อก Abstract   PDF
ธรรมมา เจียรธราวานิช
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การพัฒนาระบบสแกนวัตถุเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นผิวสามมิติรายละเอียดสูงสำหรับพื้นผิวแบบระนาบและไม่ระนาบ
Development of an Object Scanning System for Storing the High Definition 3D Data of the Planar and Non-Planar Surfaces
Abstract   PDF
Chalermyos Thiengchanya, Tanasai Sucontphunt
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในบ่อระบบน้ำวนกลางแจ้งด้วยระบบการหมุนเวียนน้ำ
The Development of Cultivation System of Microalgae with Outdoor Raceway Pond by Recirculating Water System
Abstract   PDF
Waratit Donsujit, Kanatip Kumproa
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การพัฒนารูปแบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วม ของชุมชนเพื่อความยั่งยืนของเขตประกอบการอุตสาหกรรม Abstract   PDF
โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วิเชียร เกตุสิงห์
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Abstract   PDF
สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์, มนต์ชัย เทียนทอง, ไพโรจน์ สถิรยากร
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถบรรทุก
The Development Model of Quality Management for Production in Truck Body Assembly Industry
Abstract   PDF
Warong Ngiewruang, Wichian Khetsing, Kanit Chaloeyjanya
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพงานบำรุงรักษาระบบการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาสาขาการประปานครหลวง
Development of Quality Management in Water Distribution Maintenance System Model for Branch Office of Metropolitan Waterworks Authority
Abstract   PDF
Archawan Im-Erbtham, Sunchai Inthapichai, Teravuti Boonyasopon
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมในการให้บริการสุขภาพระบบสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐของโรงพยาบาลในประเทศไทย
Development of Holistic Business Management Model for Public Health Welfare Services of Hospitals in Thailand
Abstract   PDF
Jomsak Surakijboworn, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon, Surin Suebsueng
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจพลิกผัน
The Model Development for Thai Industrial Business Organization in the Age of Disruptive Economy
Abstract   PDF
Thidarat Ariyaprasert, Supatta Pinthapataya, Teerawut Boonyasopon
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว Abstract   PDF
มนัส ชูผกา, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, คณิต เฉลยจรรยา, สุภัททา ปิณฑะแพทย์
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การพัฒนารูปแบบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา โรงงานเครื่องปรับอากาศ Abstract   PDF
ธีรวัช บุณยโสภณ, สักรินทร์ อยู่ผ่อง, ปรีดา อัตวินิจตระการ
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมของชุมชน
Development of Industrial Waste Management Model towards Social Enterprises for Community
Abstract   PDF
Thanee Sukontachart, Supatta Pinthapataya, Witoon Simachokedee
 
2021: Online First การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
The Development of Complete Service Construction Business Management Model to Enhance Competitiveness Capability
Abstract   PDF
Sasihong Kasamjaru, Teravuti Boonyasopon, Manus Chuphaka, Sunchai Inthapichai
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้ากาแฟสด
Development of a Business Management Model for Coffee Shop Entrepreneurs
Abstract   PDF
Buratuch Chotchuang, Teravuti Boonyasopon, Preeda Attavinijtrakarn
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์การค้าที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชน
Model Development of Shopping Center Business Management in Congruence to the Community Economy
Abstract   PDF
Roongrat Sroingern, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon, Preeda Attavinijtrakarn
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
The Development of Business Administration Model of Processing Thailand’s Integrated Circuits Industry toward the Smart Electronics Industry
Abstract   PDF
Jirattri Chootakul, Teravuti Boonyasopon, Somnoek Wisuttipaet, Suchart Siengchin
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการจัดการความร้เูพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
Development Model of Knowledge Management System Enhancing the Organization Efficiency of the Hard Disk Drive Industry
Abstract   PDF
Kamthorn Jangsuthivorawat, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ Abstract   PDF
ธัญญาทิพ พิชิตการค้า, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, อรรถกร เก่งพล
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรร ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การกลุ่มอุตสาหกรรมท่อเหล็ก Abstract   PDF
ปราโมช ธรรมกรณ์, สุเทพ บุตรดี, วิเชียร เกตุสิงห์, จิรายุส พู่มนตรี
 
176 - 200 of 660 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 2465-4698