Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
The Development Model of Energy Manager’s Potential in Industrial Plants
Abstract   PDF
Jaruphong Chenaphun, Somnoek Wisuttipaet, Tweesak Roopsing, Preeda Attavinijtrakarn
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
A Potential Development Framework for Intermediate Managers of the Petrochemical Industry
Abstract   PDF
Panan Thetbanthad, Teeravuti Boonyasopon, Preeda Attavinijtrakarn
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารในกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ตามโมเดลประเทศไทย 4.0
The Development Model of the Management’s Potential in Construction Service Industry for Thailand 4.0
Abstract   PDF
Yut Panitanwong, Teravuti Boonyasopon, Somnoek Wisuttipaet, Taweesak Roopsing
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Model Development of Product Developer Potentiality in Industrial Electronics
Abstract   PDF
Panya Phimphakhan, Supatta Pinthapataya, Sakarin Yuphong
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ควบคุมคุณภาพการผลิตหม้อน้ำอุตสาหกรรม
Potential Development Model for Quality Control Personnel of Boiler Manufacturer
Abstract   PDF
Pariyasut Wattanathum, Somnuk Wisutthipat, Taweesak Roopsing, Preeda Attawinijtrakan
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง Abstract   PDF
ชญาภัทร์ กี่อาริโย, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, วิเชียร เกตุสิงห์
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
Competency Framework Development for Managerial Personnel within the Modern Automotive Industry
Abstract   PDF
Rawat Soontornwipat, Somnoek Wisuttipat, Teravuti Boonyasopon, Preeda Attavinijtrakarn
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
ศิริพร กาฬกาญจน์, สันชัย อินทพิชัย, วิจิตรา พลเยี่ยม
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
Model of Intelligent Cloud Learning System to Develop Digital Literacy and Collaborative Learning Skills
Abstract   PDF
Wanpen Plisorn, Pallop Piriyasurawong
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December รูปแบบสมรรถนะภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ Abstract   PDF
ธนัชพร พรหมทันต์, กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, ธนสาร อินทรกำธรชัย
 
2021: Online First ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสละและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่
Antioxidant Activity of Salak and Soap Product Development
Abstract   PDF
Sunisa Suwancharoen, Teerapich Kasemsuk, Nuntaporn Moonrungsee, Udom Kurewan, Suttsinee Mekprayoon, Jarassri Oebsapap, Apaporn Boonmee
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสของสารสกัดจากข้าวพันธุ์ลุ้นยุ้งและแม่พญาทองดำ
Antioxidant and α-amylase Inhibitory Activities of Lon Yung and Mae Phaya Tong Dum Rice Extracts
Abstract   PDF
Pimjai Suwannawong, Watcharee Waratchareeyakul
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April ลักษณะรูปทรงของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการอบแห้งยางพาราแผ่น Abstract   PDF
วสันต์ จีนธาดา, พรชัย เพชรสงคราม
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April วงจรกรองความถี่ไบควอดราติกโหมดกระแสที่ปรับค่าความถี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CC-CDDCC เพียงตัวเดียวและอุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อกราวด์ Abstract   PDF
มนตรี สมดุลยกนก
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August วงจรกรองผ่านทุกความถี่โหมดแรงดันอันดับที่หนึ่งที่สามารถปรับค่าความถี่ ได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจร DDCCTA วงจรเดียว Abstract   PDF
วิทวัส มงคล, มนตรี คำเงิน
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิ โดยใช้หลักการแปลงแรงดันเป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA Abstract   PDF
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โดยใช้ CCCFTA เพียงตัวเดียวและใช้อุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อลงกราวนด์ Abstract   PDF
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April วงจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์อันดับสามโดยใช้วงจร OTRA Abstract   PDF
อิทธิพล กันศิริ, มนตรี คำเงิน
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December วงจรจำลองค่าความต้านทานแบบลบที่ผันแปรตามความถี่โดยใช้ CDTRA และการประยุกต์ใช้งานในวงจรกำเนิดสัญญาณ
A Simple Grounded FDNR Based-on CDTRA and Its Application for a Sinusoidal Oscillator
Abstract   PDF
Montree Siripruchyanun, Chairat Aupathamguagoon, Nitchamon Poonnoy, Kangwal Payakkakul
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June วงจรหาค่าเฉลี่ยกำลังสองของสัญญาณที่ซีมอสทำงานในโหมดกระแสกำลังต่ำ
A Low-Power CMOS Current-Mode True RMS-to-DC Converter
Abstract   PDF
Pantre Kompitaya
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March วิธีการกำหนดจำนวนรถไฟฟ้าสำหรับใช้ให้บริการเดินรถและทำงานซ่อมบำรุง
A Methodology to Determine the Number of Rolling Stock for Transportation Services and Preventive Maintenance
Abstract   PDF
Yuwarat Sripraprutchai, Wipawee Tharmmaphornphilas
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March วิธีการตรวจวัดการสั่นสะเทือนแบบพลวัตของพื้นผิวถนนยางมะตอยด้วยข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์
A Method of Dynamic Vibration Measurement of the Asphalt Road Surface by Microcontrollers
Abstract   PDF
Nithiroth Pornsuwancharoen
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December วิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งเพื่อการจัดการซากคอมพิวเตอร์ในอนาคต Abstract   PDF
อภิชล กำเนิดว้ำ, วนิดา รัตนมณี, รัญชนา สินธวาลัย, วรรณรัช สันติอมรทัต
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June ศักยภาพการเพิ่มปริมาณการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล บี100 ของเรือประมงชายฝั่งในประเทศไทย Abstract   PDF
สุพิชชา ชีวพฤกษ์, เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September สถานการณ์พลังงานของประเทศและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
Thailand’s Energy Situation and Strategic Guidance for Reducing Greenhouse Gas Emission
Abstract   PDF
Somchart Soponronnarit
 
576 - 600 of 660 Items << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 


ISSN: 2465-4698