Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 2560 Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 2560
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 2560 Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 2560
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2561 Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2561
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 2564 Abstract   PDF
ปกวารสาร มจพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 2564 Abstract   PDF
ปกวารสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 2565 Abstract   PDF
ปกวารสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 2565 Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 2565
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 2565 Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 2565
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 2565 Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 2565
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 2566 Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 2566
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 2566 Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 2566
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December ประสิทธิภาพการเสริมกำลังคานคอนกรีตที่เสียหายในภาวะใช้งานโดยใช้ระบบเหล็กพืดรัดรอบอัดแรงภายหลัง
Strengthening Performance of Damaged Concrete Beams in Service Conditions Using Post-Tensioned Metal Strapping Technique
Abstract   PDF
Monthian Setkit, Thanongsak Imjai
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาโดยใช้สารไซเลนบนโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ภายใต้ การแปรผันตามเวลาของสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ในประเทศไทย Abstract   PDF
อรุษ เพชรเชิดชู
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December ประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงปัวซงภายใต้ข้อมูลจากกระบวนการทำใหม่
Performance of Confidence Intervals for Population Mean of Poisson Distribution with Data from the Renewal Process
Abstract   PDF
Patchanok Srisuradetchai, Chotika Rasikun
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December ประสิทธิภาพของแบบจำลองอุทกวิทยา SWAT ในการจำลองปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำวัง
Performance of SWAT Hydrologic Model for Runoff Simulation in Wang River Basin
Abstract   PDF
Pongwatana Sangkatananon, Chakrit Chotamonsak, Puangpetch Dhanasin
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September ปรับปรุงเส้นโค้งกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมด้วยการค้นหาแบบทาบู กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
Improvement of Optimal Reservoir Operation Rule Curve by Tabu Search: A Case Study of Huai Luang
Abstract   PDF
Niwat Bhumiphan
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April ปรากฏการณ์พาหะร้อนในวัตถุนาโนบ่อควอนตัมและบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพของเลเซอร์นาโนและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในย่านอินฟราเรด Abstract   PDF
ปภาวี ฟาน โดมเมเลน
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December ปัจจัยของการแทนที่เอฟจีดียิปซัมและอัตราส่วนของสารละลายด่างต่อกำลังรับแรงอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
Factors of FGD-gypsum Replacement and Alkaline Solution Ratio on Compressive Strength and Microstructure of Fly Ash Geopolymer
Abstract   PDF
Chudapak Detphan, Tanakorn Phoongernkham, Satakhun Detphan, Khattiya Chompoovong, Sakonwan Hanjitsuwan, Prinya Chindaprasirt
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June ปัจจัยความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางพาราในประเทศไทย
Key Success Factors Affecting Technology Transfer Success for Rubber Plantation Farmers in Thailand
Abstract   PDF
Patompong Chabplan, Nalinpat Bhumpenpein, Chonnikarn Rodmorn
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ปัจจัยด้านการบริหารงานและความเชื่อมั่นที่มีผลต่อการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล
Work Management and Accountability Factors Affecting Hiring Outsourcing Service for Machinery Maintenance in Digital Age
Abstract   PDF
Supatta Pinthapataya, Teerawat Boonyasopon, Jutharat Pinthapataya
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ปัจจัยทางวิศวกรรมที่มีผลต่อการแบ่งประเภทการทำงานของเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะตามมาตรฐานสหพันธ์ขนถ่ายวัสดุแห่งสหภาพยุโรป Abstract   PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์, วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการออกแรงบิดลูกบิดประตูของผู้สูงอายุ
Factors Affecting Wrist Torque Exertion Capability on Door Knob of Elderly
Abstract   PDF
Worakan Tuengta, Pornsiri Jongkol
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการนวัตกรรมในองค์กรของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน กรณีศึกษาบริษัท ซีพีแรม จำกัด
The Factors Affecting Innovation Management in Food Industrial Case Study: Cpram Company Limited
Abstract   PDF
Putt Wisidwinyoo, Suwatana Thapjit, Somnoek Wisuttipaet
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศีรษะในภาคอุตสาหกรรม Abstract   PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December ปัจจัยที่มีผลต่อความคล่องตัวในการเดินทางของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเขตบางซื่อ
Factors Affecting Mobility in Elderlies: A Case Study of Bang Sue District
Abstract   PDF
Rungsimun Immak, Terdsak Rongviriyapanich
 
601 - 625 of 808 Items << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> 


ISSN: 2465-4698