Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March ผลของอุณหภูมิและชนิดของสารละลายที่มีต่อการลอกล่อนของแล็กเกอร์ในกระป๋องอาหารด้วยการทดสอบทางเคมีไฟฟ้า
Effect of Temperature and Type of Solutions on Lacquer Delamination of Food Can by Electrochemical Methods
Abstract   PDF
Thammarat Nilyeeruea, Yutthana Sirirat, Narong Pungwiwat, Noparat Kanjanaprayut
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม Abstract   PDF
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June ผลความเข้มสนามไฟฟ้าที่มีต่อคุณภาพของชานมในกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ Abstract   PDF
ปพณ สะอาดยวง, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ, ชัญญา สิงห์กาศ, พัชรนันท์ ทองใบ, อรอนงค์ ศรียอด
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December ผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์จากน้ำส้มโอ (Citrus maxima (Burm.f) Merr.) พันธุ์ขาวแตงกวาด้วยเส้นใยเห็ดแครง (Schizophyllum commune Fr.) ในการหมัก Abstract   PDF
รัฐพล ศรประเสริฐ, เสาวรส แพงน้อย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร Abstract   PDF
สุนันท์ มนต์แก้ว, ธวัชชัย นวเลิศปัญญา, วรรณวิทย์ แต้มทอง
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March ผ้าจีวรเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและไทเทเนียมไดออกไซด์ย้อมด้วยผงสีย้อมธรรมชาติ
Dyeing of Nano Carbon and Titanium Dioxide Coated Monk Robes Using Natural Dye Powder
Abstract   PDF
Sudaporn Tangkawanit
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April พฤติกรรมการจัดการเอกสารส่วนบุคคลในเครื่องคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
กฤตยา ทองผาสุข, ทิพยา จินตโกวิท
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September พฤติกรรมการระเบิดในท่อเหล็กและแนวทางการประเมินอันตราย
Blasting Behavior of Pipe Bomb and a Risk Evaluation Approach
Abstract   PDF
Amornthep Somraj
 
2022: Online First พฤติกรรมการรับแรงเฉือนตรงของทรายผสมเศษยางรถยนต์
Direct Shear Behaviour of Sand–Tyre Crumb Mixtures
Abstract   PDF
Pulpong Pongvithayapanu
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ตโฟน
Elderly User’s Usage Behavior of LINE Application on a Smartphone
Abstract   PDF
Junjiraporn Thongprasit, Thippaya Chintakovid
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December พฤติกรรมของโครงสร้างระบบผนังคอมโพสิตแบบผสมภายใต้แรงดัดและแรงตามแนวแกน
Behaviour of Structural Composite Hybrid Panels Under Combined Bending and Axial Compression Loads
Abstract   PDF
Thanongsak Imjai, Jirawat Phumkesorn
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September พฤติกรรมเสาคอนกรีตที่มีกำลังอัดต่ำเสริมกำลังโดยวิธีการโอบรัดด้วยเหล็กแผ่นเหนียวอัดแรงภายหลัง
Experimental Study of Low Strength Concrete Columns Strengthened with High Ductile Post-tensioned Metal Straps
Abstract   PDF
Phongsatorn Chanpen, Thanongsak Imjai, Surin Sutthiprabha
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June พัฒนาการพอลิเมอร์ชีวภาพสู่นวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก
Bioplastic: From Research to Innovation and Implementation Against Global Warming
Abstract   PDF
Chaniga Chuensangjun, Nuttawut Kongklom, Malinee Sriariyanun
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June พารามิเตอร์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง และผงไม้ยางพาราโดยใช้การออกแบบบ็อกซ์−เบห์นเคน Abstract   PDF
ชาตรี หอมเขียว, วรพงค์ บุญช่วยแทน, สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์, ธเนศ รัตนวิไล
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March ฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพแป้งมันสำปะหลังเทอร์โมพลาสติก/ผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน
Soil Nutrients Rich Thermoplastic Tapioca Starch/Water Hyacinth Bio-composite Films
Abstract   PDF
Pimpanitpa Kunthadong, Chaiyos Chankaew, Chatrachatchaya Chotichayapong
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ สายงานการจัดการส่งออกและนำเข้า เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
เนตร์พัณณา ยาวิราช
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June มุมมองวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต่อการเรียนรู้ด้วยเกมดิจิทัลสำหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0
Software Engineering Prospective on Digital Game-Based Learning for Thailand Education 4.0
Abstract   PDF
Gridaphat Sriharee
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June มูลเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโดยการวิเคราะห์ดัชนีความสำคัญสัมพันธ์
Cause of Delay in the Construction Project by Relative Importance Index Method
Abstract   PDF
Waranon Kongsong, Chaiwat pooworakulchai
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September รงคเลขของกราฟเชื่อมต่อ
Chromatic Numbers of Welded Graphs
Abstract   PDF
Supaporn Saduakdee
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August รงคเลขของเส้นเชื่อมของกราฟเชื่อมต่อในทฤษฎีกราฟ Abstract   PDF
บริบูรณ์ ศรีมาชัย
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September ระดับการต้านทานการเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตที่ทาสีในสภาวะแวดล้อมจริง จังหวัดนครปฐม
Evaluation of Carbonation Resistance of Paint Coated Concrete in Real Environment of Nakhon Pathom Province
Abstract   PDF
Banyut Warinlai, Pitisan Krammart
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September ระบบกักเก็บความเย็นในอาคารแบบคอนกรีตมวลเบาร่วมกับสารเปลี่ยนสถานะ
Cooling Storage System in Lightweight Concrete Building with Phase Change Material
Abstract   PDF
Sirirat Sula, Somchai Maneewan, Chantana Punlek, Yothin Ungkoon
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September ระบบการจัดการหุ่นยนต์หลายตัวสำหรับการขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม
Management of a Multi-robots System for Industrial Material Handling
Abstract   PDF
Pongsakorn Chanchaichujit, Pruittikorn Smithmaitrie
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December ระบบการเฝ้าตรวจสภาวะมอเตอร์ไฟฟ้าระยะไกลที่มีต้นทุนต่ำโดยใช้อาร์ดูโน
Low-Cost-Remote Condition Monitoring System of Electric Motors Using Arduino
Abstract   PDF
Peeteenut Triwong, Chanwit Tangsiriworakul, Jirasak Songboonkaew, Chalermchat Manop
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August ระบบควบคุมการดำเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ Modified Packed Bed Reactor ต้นแบบขนาดเล็กในกระบวนการรีฟอร์มมิง Abstract   PDF
พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร, ภาวนี นรัตถรักษา, ฉัฐพงศ์ ช่วยประสาทวัฒนา
 
601 - 625 of 724 Items << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> 


ISSN: 2465-4698