Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันในสภาพแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
Chloride Penetration and Steel Corrosion of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash under 5-year Exposure in Marine Environment
Abstract   PDF
L.Y. Ponhsampatea, Tieng Cheewaket, Wichian Chalee
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์
Extracting Silica from Biomass Fly Ash by Using Alkaline Hydrothermal Treatment and Silica Precipitation by Using Organic Acids
Abstract   PDF
Patthra Pengthamkeerati, Tunlawit Satapanajaru, Nipawan Sananwai, Autchara Boonrite, Phatchariya Welutung
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การแยกซิลเวอร์จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยการแทนที่ด้วยโลหะ
Silver Removal from Computer Keyboards with Metallic Replacement
Abstract   PDF
Panida Sampranpiboon
 
Vol 33, No 4 (2023): October-December การใช้ก๊าซอาร์กอนเพื่อเพิ่มการหน่วงการติดไฟของโฟมยางธรรมชาติ
Enhancement of Flame Retardancy of Natural Rubber (NR) Latex Foam by Using Argon Gas
Abstract   PDF
Purinut Chatawetee, Matthana Khangkhamano, Rungrote Kokoo
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March การใช้ขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีนแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนในการออกแบบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
The Use of Polyethylene and Polypropylene Plastic Waste as Partial Replacement of Fine Aggregate in Asphalt Concrete Pavement Design
Abstract   PDF
Wikarn Ruensook, Nirachorn Nokkaew
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การใช้ตะกรันอะลูมิเนียมจากกระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียมผสมเพื่อเป็นวัสดุทนไฟ
The Use of Aluminum Dross in Refractory Materials from the Recycling Process of Aluminum Alloys
Abstract   PDF
Krisana Poolsawat, Tanikan Thongchai, Narumon Seeponkai
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การใช้ตะกรันเหล็กเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีต: การวิเคราะห์เชิงสถิติ Abstract   PDF
ปริญญา คูณมี, วัชร ส่งเสริม, ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเป็นสารเคลือบบริโภคได้เพื่อลดการดูดซับน้ำมันในผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด
Utilization of Edible Coating from Okara to Reduce Oil Uptake in Fried Potato
Abstract   PDF
Nattakan Jakkranuhwat, Teerawan Suwan
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การใช้ประโยชน์จากแรงงานสูงอายุในภาคการผลิต Abstract   PDF
ศจีมาศ ณ วิเชียร
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าขยะในการปรับปรุงกำลังอัดของดินเหนียว
Using of Cement and Bottom Ash to Strength Improvement of Clay
Abstract   PDF
Worawit Phojan, Anuchat Leeanansaksiri
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September การใช้ฟิกเกอร์ออฟเมอริทในการทำนายสมรรถนะของปั๊มความร้อนเมื่อใช้สารผสมชนิดซีโอทรอปิค
Use of Figure of Merit as a Quick Method for Finding Performance of Heat Pump with Zeotropic Mixtures
Abstract   PDF
Parith Pongsaranunthakul, Attakorn Asanakham, Thoranis Deethayat
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การใช้วัสดุทางการเกษตรในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็งและไขมันเชื้อเพลิงอัดแท่ง
The Utilization of Agricultural Residues for Solid Fuel Alcohol and Lipid Fuel Briquette Production
Abstract   PDF
Thamanan Khampha, Thianrawut Dontree, Najjapak Sooksawat, Siritham Singhtho
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร, อโศก ศรีสวัสดิ์, จิตติมา ศีลประชาวงศ์
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในยุค Education 4.0
Use of IT for Teaching and learning in the Education 4.0 Age
Abstract   PDF
Monchai Tiantong
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March การใช้เม็ดไคโตซานดัดแปรเป็นตัวดูดซับน้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ
Modified Chitosan Beads Used as an Adsorbent of Soluble Metal Working Fluid
Abstract   PDF
Pornpimon Jarupanavet, Kowit Piyamongkala
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การใช้เลือดปลาทูน่าผงเพื่อเสริมโปรตีนและเหล็กในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว Abstract   PDF
สุธีรา มีภักดี, เพชรดา รัตนสุวรรณ์, นิสานารถ กระแสร์ชล, วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September กำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กข้ออ้อยในคอนกรีตเมื่อใช้เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมเอฟจีดียิปซั่มเป็นวัสดุยึดเกาะ
Bond Strength of Deformed Steel Bar in Concrete Using Fly Ash Geopolymer Mortar Containing FGD-Gypsum as Bonding Agent
Abstract   PDF
Satakhun Detphan, Sermsak Sookasem, Chudapak Detphan, Khattiya Chompoovong, Somjai Yubonchit, Tanakorn Phoo-ngernkham, Sakonwan Hanjitsuwan
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March กำลังอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์ที่ใช้เถ้าถ่านหินและซิลิกาที่สกัดจากเถ้าแกลบ
Compressive Strength and Microstructure of Geopolymer Using Fly Ash and Extracted Silica from Rice Husk Ash
Abstract   PDF
Kiatsuda Somna, Pramoul Punchana, Rattapon Somna
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December กำลังและความคงทนของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอโพลีเมอร์สำหรับบล็อกประสานไม่รับน้ำหนัก
Strength and Durability of Lateritic Soil Mixed with Fly Ash Geopolymer as a Non-bearing Interlocking Block
Abstract   PDF
Rachata Prommapong, Cherdsak Suksiripattanapong, Sermsak Tiyasangthong, Wisitsak Tabyang
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March ก้าวเล็กๆ สู่อวกาศ: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย
Small Steps into Space: Thailand and Its Neighboring Countries in Asia
Abstract   PDF
Apiwat Jirawattanaphol, Phongsatorn Saisutjarit, Suwat Kuntanapreeda
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ
Bounds of Magic Constants for Vertex-magic Total Labelings of Wheels and Related Graphs
Abstract   PDF
Supaporn Saduakdee, Pornjira Intanuoy, Natchaya Yod-on
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September ขั้วแอโนดจากไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยคอปเปอร์/คอปเปอร์ออกไซด์เพื่อการสลายโมเลกุลน้ำด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีทางแสง
Cu/CuO Doped TiO2 Photoanode for Photoelectrochemical Water Splitting
Abstract   PDF
Natthapan Sanannam, Akarawin Pimarnthisakorn, Anothai Sukvalakunchai, Pailin Ngaotrakanwiwat
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March คลื่นสมองของการพูดโกหกของมนุษย์ โดยใช้วิธีการวัดเพื่อบันทึกกิจกรรมไฟฟ้าในสมองบริเวณรอบๆ หนังศีรษะ (EEG) ด้วยเครื่องมือน้ำหนักเบา
The EEG Brain Signals Related to Humans Lie Activity by Lightweight Device
Abstract   PDF
Wachira Lawpradit, Surapong Petharn, Weerasak Fongngen
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December ความก้าวหน้าของกระบวนการปรับสภาพชีวมวลลิกโนเซลลูโลสด้วยกระบวนการทางเคมีเพื่อกระบวนการกลั่นทางชีวภาพ
Progress in Chemical Pretreatment of Lignocellulose Biomass for Applications in Biorefinery
Abstract   PDF
Theerawut Phusantisampan, Nichaphat Kitiborwornkul
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March ความต้องการงานวิจัยด้านเซนเซอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Need of Researches on Innovative Sensors for Thailand’s Industry
Abstract   PDF
Prayoot Akkaraekthalin
 
501 - 525 of 885 Items << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 


ISSN: 2985-2145