Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December ประสิทธิภาพการเสริมกำลังคานคอนกรีตที่เสียหายในภาวะใช้งานโดยใช้ระบบเหล็กพืดรัดรอบอัดแรงภายหลัง
Strengthening Performance of Damaged Concrete Beams in Service Conditions Using Post-Tensioned Metal Strapping Technique
Abstract   PDF
Monthian Setkit, Thanongsak Imjai
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาโดยใช้สารไซเลนบนโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ภายใต้ การแปรผันตามเวลาของสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ในประเทศไทย Abstract   PDF
อรุษ เพชรเชิดชู
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December ประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงปัวซงภายใต้ข้อมูลจากกระบวนการทำใหม่
Performance of Confidence Intervals for Population Mean of Poisson Distribution with Data from the Renewal Process
Abstract   PDF
Patchanok Srisuradetchai, Chotika Rasikun
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December ประสิทธิภาพของแบบจำลองอุทกวิทยา SWAT ในการจำลองปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำวัง
Performance of SWAT Hydrologic Model for Runoff Simulation in Wang River Basin
Abstract   PDF
Pongwatana Sangkatananon, Chakrit Chotamonsak, Puangpetch Dhanasin
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September ปรับปรุงเส้นโค้งกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมด้วยการค้นหาแบบทาบู กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
Improvement of Optimal Reservoir Operation Rule Curve by Tabu Search: A Case Study of Huai Luang
Abstract   PDF
Niwat Bhumiphan
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April ปรากฏการณ์พาหะร้อนในวัตถุนาโนบ่อควอนตัมและบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพของเลเซอร์นาโนและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในย่านอินฟราเรด Abstract   PDF
ปภาวี ฟาน โดมเมเลน
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December ปัจจัยของการแทนที่เอฟจีดียิปซัมและอัตราส่วนของสารละลายด่างต่อกำลังรับแรงอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
Factors of FGD-gypsum Replacement and Alkaline Solution Ratio on Compressive Strength and Microstructure of Fly Ash Geopolymer
Abstract   PDF
Chudapak Detphan, Tanakorn Phoongernkham, Satakhun Detphan, Khattiya Chompoovong, Sakonwan Hanjitsuwan, Prinya Chindaprasirt
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ปัจจัยด้านการบริหารงานและความเชื่อมั่นที่มีผลต่อการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล
Work Management and Accountability Factors Affecting Hiring Outsourcing Service for Machinery Maintenance in Digital Age
Abstract   PDF
Supatta Pinthapataya, Teerawat Boonyasopon, Jutharat Pinthapataya
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ปัจจัยทางวิศวกรรมที่มีผลต่อการแบ่งประเภทการทำงานของเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะตามมาตรฐานสหพันธ์ขนถ่ายวัสดุแห่งสหภาพยุโรป Abstract   PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์, วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการออกแรงบิดลูกบิดประตูของผู้สูงอายุ
Factors Affecting Wrist Torque Exertion Capability on Door Knob of Elderly
Abstract   PDF
Worakan Tuengta, Pornsiri Jongkol
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการนวัตกรรมในองค์กรของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน กรณีศึกษาบริษัท ซีพีแรม จำกัด
The Factors Affecting Innovation Management in Food Industrial Case Study: Cpram Company Limited
Abstract   PDF
Putt Wisidwinyoo, Suwatana Thapjit, Somnoek Wisuttipaet
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศีรษะในภาคอุตสาหกรรม Abstract   PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการตลาดที่ประสบความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Factors Influencing the Successful SMEs Marketing Management in Industrial Sector of Thailand
Abstract   PDF
Papawin Thakonnawamongkol, Punsavadee Pongsiri, Thanin Silpjaru
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
Factors Influencing the Job Performance of State Enterprise Employees in Telecommunications Industry
Abstract   PDF
Manop Chunin
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลดขนาดอนุภาคของเม็ดแป้งมันสำปะหลังในกระบวนการอบแห้ง
Parameters Affecting Particle Size Reduction of Tapioca Starch in Drying Process
Abstract   PDF
Wunlop Boonrong, Somsak Siwadamrongpong, Supakit Rooppakhun
 
2022: Online First ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี
The Work Motivation Factors Affecting Employee Engagement at Betagro Co, LTD., (PCL) Lop Buri Province
Abstract   PDF
Chedthida Kusalasaiyanon, Acharee Pattanaworapong
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมีดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียม อะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิว Abstract   PDF
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง
Vehicle Routing Problem for Construction Materials
Abstract   PDF
Pornpimol Chaiwuttisak, Kitrawee Sukka, Chanwit Sawasdee, Woraluk Daengsai, Supaporn Buathong and, Boonyasit Warachan
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August ปัญหาการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ไข Abstract   PDF
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร, ลักขณา คิดบรรจง
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน Abstract   PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
สุนีย์ วรรธนโกมล, อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September ผลกระทบของกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานวัสดุต่างชนิดต่อโครงสร้างทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกลระหว่างอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับ SSM 7075 โดยมีชั้นทองแดงเป็นวัสดุเสริมในแนวเชื่อม Abstract   PDF
Worapong Boonchouytan, Romadon Burapa, Watthanaphon Cheewawuttipong
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ผลกระทบของกระบวนการแก็สไนโตรคาร์เบอไรซิงต่อการชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงเกรด SKH51
Effect of Gas Nitrocarburizing Process on Hardening of High Speed Tool Steel Grade SKH51
Abstract   PDF
Wanna Homjabok, Sirawich Keawdonree, Surasak Duadsanthia, Narongsak Thammachot, Tanabodee Praditja, Nipon Taweejun
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March ผลกระทบของกระแสพุ่งเข้าจากการสวิตชิงต่อคาปาซิเตอร์แบงก์แรงดันปานกลาง กรณีศึกษา กฟน.
The Impact of Inrush Current from Medium Voltage Capacitor Banks Switching: A Case Study of MEA
Abstract   PDF
Phanuphon Siriwithtayathanakun, Pichet Sriyanyong
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ผลกระทบของการจองหน่วยความจำต่อการใช้พลังงานในเครื่องจักรเสมือน: กรณีศึกษาไมโครซอฟท์ไฮเปอร์-วี Abstract   PDF
วิภูดล วัชรสาคร, บวร ปภัสราทร
 
501 - 525 of 675 Items << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 


ISSN: 2465-4698