Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April ปรากฏการณ์พาหะร้อนในวัตถุนาโนบ่อควอนตัมและบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพของเลเซอร์นาโนและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในย่านอินฟราเรด Abstract   PDF
ปภาวี ฟาน โดมเมเลน
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December ปัจจัยของการแทนที่เอฟจีดียิปซัมและอัตราส่วนของสารละลายด่างต่อกำลังรับแรงอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของเถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์
Factors of FGD-gypsum Replacement and Alkaline Solution Ratio on Compressive Strength and Microstructure of Fly Ash Geopolymer
Abstract   PDF
Chudapak Detphan, Tanakorn Phoongernkham, Satakhun Detphan, Khattiya Chompoovong, Sakonwan Hanjitsuwan, Prinya Chindaprasirt
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June ปัจจัยความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางพาราในประเทศไทย
Key Success Factors Affecting Technology Transfer Success for Rubber Plantation Farmers in Thailand
Abstract   PDF
Patompong Chabplan, Nalinpat Bhumpenpein, Chonnikarn Rodmorn
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ปัจจัยด้านการบริหารงานและความเชื่อมั่นที่มีผลต่อการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล
Work Management and Accountability Factors Affecting Hiring Outsourcing Service for Machinery Maintenance in Digital Age
Abstract   PDF
Supatta Pinthapataya, Teerawat Boonyasopon, Jutharat Pinthapataya
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ปัจจัยทางวิศวกรรมที่มีผลต่อการแบ่งประเภทการทำงานของเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะตามมาตรฐานสหพันธ์ขนถ่ายวัสดุแห่งสหภาพยุโรป Abstract   PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์, วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการออกแรงบิดลูกบิดประตูของผู้สูงอายุ
Factors Affecting Wrist Torque Exertion Capability on Door Knob of Elderly
Abstract   PDF
Worakan Tuengta, Pornsiri Jongkol
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการนวัตกรรมในองค์กรของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน กรณีศึกษาบริษัท ซีพีแรม จำกัด
The Factors Affecting Innovation Management in Food Industrial Case Study: Cpram Company Limited
Abstract   PDF
Putt Wisidwinyoo, Suwatana Thapjit, Somnoek Wisuttipaet
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศีรษะในภาคอุตสาหกรรม Abstract   PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December ปัจจัยที่มีผลต่อความคล่องตัวในการเดินทางของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเขตบางซื่อ
Factors Affecting Mobility in Elderlies: A Case Study of Bang Sue District
Abstract   PDF
Rungsimun Immak, Terdsak Rongviriyapanich
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการตลาดที่ประสบความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Factors Influencing the Successful SMEs Marketing Management in Industrial Sector of Thailand
Abstract   PDF
Papawin Thakonnawamongkol, Punsavadee Pongsiri, Thanin Silpjaru
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
Factors Influencing the Job Performance of State Enterprise Employees in Telecommunications Industry
Abstract   PDF
Manop Chunin
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลดขนาดอนุภาคของเม็ดแป้งมันสำปะหลังในกระบวนการอบแห้ง
Parameters Affecting Particle Size Reduction of Tapioca Starch in Drying Process
Abstract   PDF
Wunlop Boonrong, Somsak Siwadamrongpong, Supakit Rooppakhun
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง: กรณีศึกษาพื้นที่ศาลายา ประเทศไทย
Factors Influencing Modal Shift to the Commuter Rail System: A Case Study of Salaya, Thailand
Abstract   PDF
Atul Subedi, Siradol Siridhara
 
Vol 33, No 4 (2023): October-December ปัจจัยผลกระทบความใกล้ชิดที่ส่งผลต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพในการบ่มเพาะธุรกิจ
The Impact of Proximity on Startup Growth in Business Incubation
Abstract   PDF
Nathamon Raiva, Wasinee Noonpakdee
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี
The Work Motivation Factors Affecting Employee Engagement at Betagro Co, LTD., (PCL) Lop Buri Province
Abstract   PDF
Chedthida Kusalasaiyanon, Acharee Pattanaworapong
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมีดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียม อะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิว Abstract   PDF
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง
Vehicle Routing Problem for Construction Materials
Abstract   PDF
Pornpimol Chaiwuttisak, Kitrawee Sukka, Chanwit Sawasdee, Woraluk Daengsai, Supaporn Buathong and, Boonyasit Warachan
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August ปัญหาการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ไข Abstract   PDF
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร, ลักขณา คิดบรรจง
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน Abstract   PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
สุนีย์ วรรธนโกมล, อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September ผลกระทบของกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานวัสดุต่างชนิดต่อโครงสร้างทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกลระหว่างอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับ SSM 7075 โดยมีชั้นทองแดงเป็นวัสดุเสริมในแนวเชื่อม Abstract   PDF
Worapong Boonchouytan, Romadon Burapa, Watthanaphon Cheewawuttipong
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ผลกระทบของกระบวนการแก็สไนโตรคาร์เบอไรซิงต่อการชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงเกรด SKH51
Effect of Gas Nitrocarburizing Process on Hardening of High Speed Tool Steel Grade SKH51
Abstract   PDF
Wanna Homjabok, Sirawich Keawdonree, Surasak Duadsanthia, Narongsak Thammachot, Tanabodee Praditja, Nipon Taweejun
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March ผลกระทบของกระแสพุ่งเข้าจากการสวิตชิงต่อคาปาซิเตอร์แบงก์แรงดันปานกลาง กรณีศึกษา กฟน.
The Impact of Inrush Current from Medium Voltage Capacitor Banks Switching: A Case Study of MEA
Abstract   PDF
Phanuphon Siriwithtayathanakun, Pichet Sriyanyong
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December ผลกระทบของกราฟีนออกไซด์ต่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยสังเคราะห์และซีเมนต์มอร์ตาร์
The Effect of Graphene Oxide in Bond Strength between Synthetic Fibers and Cement Mortar
Abstract   PDF
Apisit Techaphatthanakon, Buchit Maho, Sittisak Jamnam, Piti Sukontasukkul, Chesta Ruttanapun, Prinya Chindaprasirt
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ผลกระทบของการจองหน่วยความจำต่อการใช้พลังงานในเครื่องจักรเสมือน: กรณีศึกษาไมโครซอฟท์ไฮเปอร์-วี Abstract   PDF
วิภูดล วัชรสาคร, บวร ปภัสราทร
 
676 - 700 of 885 Items << < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >> 


ISSN: 2985-2145