Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September หมึกพิมพ์ปลอดปลอมฐานสารยึดเซลลูโลสที่ตรวจสอบได้ด้วยแสงยูวีเอ
UVA-monitored, Cellulose-based Binder Colorimetric Security Printing Ink
Abstract   PDF
Surachai Khankaew, Areerat Photirattanasangchai
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Automatic Pill Dispensing Robot Using Internet of Things Technology
Abstract   PDF
Kanyalag Phodong, Torlarb Thaikeow, Wirot Yotsawatl, Wachira Pushatrirat, Yupin Puakya
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December ห่วงโซ่อุปทานวัสดุในงานก่อสร้างของจังหวัดปราจีนบุรี
The Supply Chain of Materials in Construciton Works of Prachin Buri Province
Abstract   PDF
Pichet Sooksaksun, Natinan Prangthong, Natnicha Phlabngeim
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March อิทธิพลของเศษเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ต่อการหน่วงปฏิกิริยารีไฮเดรชันของยิปซัม
Influence of Melamine Formaldehyde Waste on Retardation of Gypsum Rehydration Reaction
Abstract   PDF
Bunterng Joonjai, Somsak Siwadamrongpong, Supakit Rooppakhun, Chalermchai Chaitongrat
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย
Electric Vehicle: EV Industry and Impacts to Thai Industry
Abstract   PDF
Athakorn Kengpol
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September อุปกรณ์อย่างง่ายที่ใช้กล้องสมาร์ทโฟนสำหรับการหาปริมาณกรดซาลิไซลิกในอาหาร ยา และ เครื่องสำอาง
A Simple Device with a Smartphone Camera for Determination of Salicylic Acid in Foods, Drugs and Cosmetics
Abstract   PDF
Nuntaporn Moonrungsee, Chaiwat Prachain, Chakorn Bumrungkij, Nipat Peamaroon, Jaroon Jakmunee
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March เครื่องมือสร้างภาพวัฏจักรราคาหุ้นระยะสั้นโดยใช้กราฟถ่วงน้ำหนัก
A short-term stock price cycle visualization tool using a weighted graph
Abstract   PDF
Somkiat Chormuan, Chantana Chantrapornchai
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June เครื่องวัดความหวานผลแอปเปิลด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
A Device for Measuring Apple Sweetness Using Near Infrared Spectroscopy
Abstract   PDF
Supachai Kulmutiwat, Anupun Terdwongworakul
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March เครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านล่าง: อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเคลือบเมล็ดข้าวสาร
Bottom-spray Fluidized Bed Coating: Effect of Process Variables on Rice Kernel Coating Efficiency
Abstract   PDF
Preeda Prakotmak
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March เครื่องเติมอากาศชนิดเทอร์ไบน์ความเร็วรอบสูงที่ป้อนอากาศเข้าที่เพลากลวง
High Speed Turbine Aerators with Air Feeding into Hollowed Shaft
Abstract   PDF
Anurak Petiraksakul, Jittra Namkod, Thipawan Papakchan, Kitti Thumasattaya
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March เซตย่อยวิภัชนัยในกึ่งริงของอาเบล-แกรสส์แมน
On Fuzzy Subsets in Abel-Grassmann’s Semirings
Abstract   PDF
Salinthip Daengkongkho, Pairote Yiarayong
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August เซรามิกทางทันตกรรม Abstract   PDF
พรรณาภา สินธุประเสริฐ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย Abstract   PDF
ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March เทคนิคการเติมสารทำความเย็นด้วยวิธีการอัดไอสำหรับท่อความร้อน
A Technique of Heat Pipe Filling with the Refrigerants Vapor Compression Method
Abstract   PDF
Thanaphol Sukckchana, Venus Thadniam
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March เทคโนโลยีการตรวจสอบภัยพิบัติหลุมยุบ
Sinkhole Monitoring Technology
Abstract   PDF
Siwarote Siriluck
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March (In progress) เปรียบเทียบการประเมินระยะเวลาของกระบวนการและระยะเวลาของโครงการโดยการประมาณการและการใช้โปรแกรมคอสมอส กรณีติดตั้งระบบผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
Comparison of Process and Project Duration Assessment Approaches for an Industrial Water-system Installation Pro
Abstract   PDF
Jirawat Damrianant
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December เราพร้อมหรือไม่ในการเข้าสู่ระบบการผลิตกายภาพไซเบอร์ของอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0
Are We Ready for Cyber Physical Manufacturing System of Thailand Industrial 4.0?
Abstract   PDF
Athakorn Kengpol
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September แคลคูลัสควอนตัม
Quantum Calculus
Abstract   PDF
Jessada Tariboon
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ Abstract   PDF
ธีรวัช บุณยโสภณ
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June แนวทางการพัฒนาดาวเทียมสำหรับประเทศไทย: ประสบการณ์จากโครงการดาวเทียมแนคแซท
Directions in Satellite Development for Thailand: Experiences from KNACKSAT Project
Abstract   PDF
Suwat Kuntanapreeda
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบโมโนซุคุริเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
The Human Resource Development by Monozukuri Towards Thailand 4.0 of SMEs
Abstract   PDF
Chedthida Kusalasaiyanon, Narit Kerdvimaluang
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
The Effect of Employees’ Innovation Work Behavior on Business Performance of Small and Medium Enterprises in Thailand
Abstract   PDF
Buppha Piphop, Chedthida Kusalasaiyanon
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December แนวทางการวิจัยการเข้ารหัสลับในยุคหลังควอนตัม
Research Approach on Cryptography in Post-Quantum
Abstract   PDF
Wachirapong Jirakitpuwapat, Poom Kumam
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August แนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั่วคราวระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศไทย Abstract   PDF
ณัฐวุฒิ พจนานุวัฒน์, ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Guidelines for Business Development Toward Thailand 4.0 of SMEs
Abstract   PDF
Buppha Piphop, Chedthida Kusalasaiyanon
 
676 - 700 of 718 Items << < 23 24 25 26 27 28 29 > >> 


ISSN: 2465-4698