Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4 Abstract   PDF
ทิวาวัลย์ อธิชาติกุล, นพวรรณ ชนัญพานิช, วิทิต ผึ่งกัน, ชลดา สุวรรณบูรณ์
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September สัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 3 ปี Abstract   PDF
นำพล บุตรเชื้อไทย, เที่ยง ชีวะเกตุ, วิเชียร ชาลี
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September สูตรอย่างง่ายสำหรับช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์และแบบภาวะน่าจะเป็นโดยประมาณสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน Abstract   PDF
พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
 
2020: Online First หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Automatic Pill Dispensing Robot Using Internet of Things Technology
Abstract   PDF
Kanyalag Phodong, Torlarb Thaikeow, Wirot Yotsawatl, Wachira Pushatrirat, Yupin Puakya
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December ห่วงโซ่อุปทานวัสดุในงานก่อสร้างของจังหวัดปราจีนบุรี
The Supply Chain of Materials in Construciton Works of Prachin Buri Province
Abstract   PDF
Pichet Sooksaksun, Natinan Prangthong, Natnicha Phlabngeim
 
2020: Online First อิทธิพลของเศษเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ต่อการหน่วงปฏิกิริยารีไฮเดรชันของยิปซัม
Influence of Melamine Formaldehyde Waste on Retardation of Gypsum Rehydration Reaction
Abstract   PDF
Bunterng Joonjai, Somsak Siwadamrongpong, Supakit Rooppakhun, Chalermchai Chaitongrat
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September อุปกรณ์อย่างง่ายที่ใช้กล้องสมาร์ทโฟนสำหรับการหาปริมาณกรดซาลิไซลิกในอาหาร ยา และ เครื่องสำอาง
A Simple Device with a Smartphone Camera for Determination of Salicylic Acid in Foods, Drugs and Cosmetics
Abstract   PDF
Nuntaporn Moonrungsee, Chaiwat Prachain, Chakorn Bumrungkij, Nipat Peamaroon, Jaroon Jakmunee
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March เครื่องเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านล่าง: อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเคลือบเมล็ดข้าวสาร
Bottom-spray Fluidized Bed Coating: Effect of Process Variables on Rice Kernel Coating Efficiency
Abstract   PDF
Preeda Prakotmak
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March เครื่องเติมอากาศชนิดเทอร์ไบน์ความเร็วรอบสูงที่ป้อนอากาศเข้าที่เพลากลวง
High Speed Turbine Aerators with Air Feeding into Hollowed Shaft
Abstract   PDF
Anurak Petiraksakul, Jittra Namkod, Thipawan Papakchan, Kitti Thumasattaya
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March เซตย่อยวิภัชนัยในกึ่งริงของอาเบล-แกรสส์แมน
On Fuzzy Subsets in Abel-Grassmann’s Semirings
Abstract   PDF
Salinthip Daengkongkho, Pairote Yiarayong
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August เซรามิกทางทันตกรรม Abstract   PDF
พรรณาภา สินธุประเสริฐ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย Abstract   PDF
ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March เทคนิคการเติมสารทำความเย็นด้วยวิธีการอัดไอสำหรับท่อความร้อน
A Technique of Heat Pipe Filling with the Refrigerants Vapor Compression Method
Abstract   PDF
Thanaphol Sukckchana, Venus Thadniam
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December เราพร้อมหรือไม่ในการเข้าสู่ระบบการผลิตกายภาพไซเบอร์ของอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0
Are We Ready for Cyber Physical Manufacturing System of Thailand Industrial 4.0?
Abstract   PDF
Athakorn Kengpol
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September แคลคูลัสควอนตัม
Quantum Calculus
Abstract   PDF
Jessada Tariboon
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ Abstract   PDF
ธีรวัช บุณยโสภณ
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June แนวทางการพัฒนาดาวเทียมสำหรับประเทศไทย: ประสบการณ์จากโครงการดาวเทียมแนคแซท
Directions in Satellite Development for Thailand: Experiences from KNACKSAT Project
Abstract   PDF
Suwat Kuntanapreeda
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบโมโนซุคุริเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
The Human Resource Development by Monozukuri Towards Thailand 4.0 of SMEs
Abstract   PDF
Chedthida Kusalasaiyanon, Narit Kerdvimaluang
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
The Effect of Employees’ Innovation Work Behavior on Business Performance of Small and Medium Enterprises in Thailand
Abstract   PDF
Buppha Piphop, Chedthida Kusalasaiyanon
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December แนวทางการวิจัยการเข้ารหัสลับในยุคหลังควอนตัม
Research Approach on Cryptography in Post-Quantum
Abstract   PDF
Wachirapong Jirakitpuwapat, Poom Kumam
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August แนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั่วคราวระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศไทย Abstract   PDF
ณัฐวุฒิ พจนานุวัฒน์, ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December แนวทางวิจัยการวิเคราะห์สารแต่งกลิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอาหาร
Research Approach on Flavor Analysis for Food Industry Innovation
Abstract   PDF
Sompoch Noichinda, Kitti Bodhipadma
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม 4.0
Trends and Direction of Changing in Mega Factors to Affecting Thailand Taking off to New Heights in the Industry 4.0
Abstract   PDF
Sumate Sathitbun-anan, Preeda Chantawong
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว Abstract   PDF
ปรีดา ปรากฏมาก
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต Abstract   PDF
ศิริชัย ยศวังใจ, ขวัญนิธิ คำเมือง
 
476 - 500 of 508 Items << < 15 16 17 18 19 20 21 > >> 


ISSN: 2465-4698