Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่มโดยวิธีของ Price และ Bonett ร่วมกับวิธีบูตสแทร็ปที
Confidence Intervals for a Ratio of Two Population Medians by Price and Bonett Bootstrap-t Method
Abstract   PDF
Anurak Tongkaw
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน Abstract   PDF
พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโพรไฟล์สำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงปัวซงในการแจกแจงปัวซงค่าศูนย์เฟ้อ
Profile-Likelihood Based Confidence Intervals for the Poisson Parameter of Zero-inflated Poisson Distribution
Abstract   PDF
Patchanok Srisuradetchai, Kittanan Tonprasongrat
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโพรไฟล์สำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงเรขาคณิตในการแจกแจงเรขาคณิตค่าศูนย์เฟ้อ
Profile-likelihood Based Confidence Intervals for the Geometric Parameter of the Zero-inflated Geometric Distribution
Abstract   PDF
Patchanok Srisuradetchai, Kittima Dangsupa
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September ซอฟต์แวร์ป้องกันการเกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรม กรณีตรวจหาระยะห่างด้วยภาพใบหน้า
Software Prevent Occurrence of Computer Vision Syndrome Case of Detecting Distance from the Face Image
Abstract   PDF
Wanchat Pookhuntod, Jitimon Angskun, Thara Angskun
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June ดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ของประเทศไทย Abstract   PDF
อุเทน ทองทิพย์
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March ดีไซน์สำหรับถอดประกอบ
Design for Disassembly
Abstract   PDF
Piti Sukontasukkul
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June ตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับการออมรายเดือนเพื่อการวางแผนการเงิน
The Monthly Mathematical Model for Financial Planning
Abstract   PDF
Naratip Issaranusorn
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June ตัวแบบคณิตศาสตร์เชิงกำหนดเพื่อการออมเงินกลางปีด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
The Deterministic Mathematical Model for Midyear of Savings with Compound Interest Rate
Abstract   PDF
Naratip Issaranusorn
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June ตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาของดรรชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปรกติบริเวณลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
Time Series Model for Standardized Precipitation Index in the Ping River Basin of Chiang Mai Province
Abstract   PDF
Tanachot Chaito, Manad Khamkong
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน Abstract   PDF
สยาม แกมขุนทด, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย, พิทยา แจ่มสว่าง
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April ต้นทุนการขนส่งรวมต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ Abstract   PDF
อำพล นววงศ์เสถียร, สุรัตน์ จันทองปาน, ฎาฎะณี วุฒิภดาดร, สิทธิชัย ฝรั่งทอง, ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์, ชัญญญาณ์ ป้อมสา
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์ Abstract   PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ทิศทางการประยุกต์ใช้คอมโพสิต “สีเขียว” ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
สุชาติ เซี่ยงฉิน, รพีภรณ์ ศรีสุข
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June ทิศทางการส่งเสริมพลังงานถ่านหินสะอาดในประเทศไทย
Directives to Promote Clean Coal Energy in Thailand
Abstract   PDF
Jongjit Hirunlabh, Umpone Chupratum
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August นวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ Abstract   PDF
มนตรี ไชยชาญยุทธ์, สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
 
2022: Online First นโยบายเติมเต็มวัสดุคงคลังอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขในหลายเครื่องจักรที่มีอัตราการเกิดชำรุดแตกต่างกัน
Inventory Replenishment Policy for Corrective Maintenance Spare Part Inventory of Multiple Machines with Different Failure Rates
Abstract   PDF
Wisut Supithak, Montree Chatjindakul
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนค บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
476 - 500 of 718 Items << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


ISSN: 2465-4698