Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการตลาดที่ประสบความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Factors Influencing the Successful SMEs Marketing Management in Industrial Sector of Thailand
Abstract   PDF
Papawin Thakonnawamongkol, Punsavadee Pongsiri, Thanin Silpjaru
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
Factors Influencing the Job Performance of State Enterprise Employees in Telecommunications Industry
Abstract   PDF
Manop Chunin
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลดขนาดอนุภาคของเม็ดแป้งมันสำปะหลังในกระบวนการอบแห้ง
Parameters Affecting Particle Size Reduction of Tapioca Starch in Drying Process
Abstract   PDF
Wunlop Boonrong, Somsak Siwadamrongpong, Supakit Rooppakhun
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง: กรณีศึกษาพื้นที่ศาลายา ประเทศไทย
Factors Influencing Modal Shift to the Commuter Rail System: A Case Study of Salaya, Thailand
Abstract   PDF
Atul Subedi, Siradol Siridhara
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี
The Work Motivation Factors Affecting Employee Engagement at Betagro Co, LTD., (PCL) Lop Buri Province
Abstract   PDF
Chedthida Kusalasaiyanon, Acharee Pattanaworapong
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมีดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียม อะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิว Abstract   PDF
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง
Vehicle Routing Problem for Construction Materials
Abstract   PDF
Pornpimol Chaiwuttisak, Kitrawee Sukka, Chanwit Sawasdee, Woraluk Daengsai, Supaporn Buathong and, Boonyasit Warachan
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August ปัญหาการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ไข Abstract   PDF
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร, ลักขณา คิดบรรจง
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน Abstract   PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
สุนีย์ วรรธนโกมล, อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September ผลกระทบของกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานวัสดุต่างชนิดต่อโครงสร้างทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกลระหว่างอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับ SSM 7075 โดยมีชั้นทองแดงเป็นวัสดุเสริมในแนวเชื่อม Abstract   PDF
Worapong Boonchouytan, Romadon Burapa, Watthanaphon Cheewawuttipong
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March ผลกระทบของกระบวนการแก็สไนโตรคาร์เบอไรซิงต่อการชุบแข็งเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงเกรด SKH51
Effect of Gas Nitrocarburizing Process on Hardening of High Speed Tool Steel Grade SKH51
Abstract   PDF
Wanna Homjabok, Sirawich Keawdonree, Surasak Duadsanthia, Narongsak Thammachot, Tanabodee Praditja, Nipon Taweejun
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March ผลกระทบของกระแสพุ่งเข้าจากการสวิตชิงต่อคาปาซิเตอร์แบงก์แรงดันปานกลาง กรณีศึกษา กฟน.
The Impact of Inrush Current from Medium Voltage Capacitor Banks Switching: A Case Study of MEA
Abstract   PDF
Phanuphon Siriwithtayathanakun, Pichet Sriyanyong
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December ผลกระทบของกราฟีนออกไซด์ต่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยสังเคราะห์และซีเมนต์มอร์ตาร์
The Effect of Graphene Oxide in Bond Strength between Synthetic Fibers and Cement Mortar
Abstract   PDF
Apisit Techaphatthanakon, Buchit Maho, Sittisak Jamnam, Piti Sukontasukkul, Chesta Ruttanapun, Prinya Chindaprasirt
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ผลกระทบของการจองหน่วยความจำต่อการใช้พลังงานในเครื่องจักรเสมือน: กรณีศึกษาไมโครซอฟท์ไฮเปอร์-วี Abstract   PDF
วิภูดล วัชรสาคร, บวร ปภัสราทร
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June ผลกระทบของการดูดซับเสียงที่มีต่อคุณภาพเสียงภายในห้องเรียน
Effects of Sound Absorption on Acoustics Quality in Classrooms
Abstract   PDF
Pasit Leeniva, Prapatpong Upala
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December ผลกระทบของการใช้ถ่านชีวภาพต่อการรอดชีวิต และการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินพันธุ์ African night crawler (Eudrilus eugeniae)
Impact of biochar application on earthworm survivor and growth of African night crawler (Eudrilus eugeniae) Species
Abstract   PDF
Saowakon Hemwong, Atikom Suwannakan
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December ผลกระทบของความแกร่งของชั้นถ่ายแรงต่อการทรุดตัวที่แตกต่างกันของคันทางรองรับด้วยเสาดินซีเมนต์
Effect of Load Transfer Platform Stiffness on Differential Settlement of Deep Cement Mixing Pile Supported Embankment
Abstract   PDF
Krittaboon Tanthakosol, Thirawut Kriengtaweekit, Pornkasem Jongpradist, Chana Phutthananon, Raksiri Sukkarak
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December ผลกระทบของธาตุโบรอนและลำดับขั้นต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดและเฟสยูเทคติกซิลิคอนในโลหะผสมหล่ออะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม Abstract   PDF
พิสิทธิ์ เมืองน้อย, จิณกมล ลุยจันทร์
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June ผลกระทบของพารามิเตอร์การเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็งเกรด 2024
Influence of Friction Stir Welding Parameters on Tensile Strength of Semi-solid Cast 2024 Aluminum Alloy Butt Joints
Abstract   PDF
Angkarn Kamruan, Somsak Siwadamrongpong, Ukrit Thanasubtawee, Prapas Muangjunburee
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April ผลกระทบของวินโดว์ฟังก์ชันในการตรวจจับความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส Abstract   PDF
เอกกมล บุญยะผลานันท์, มีชัย โลหะการ
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June ผลกระทบของสารลดแรงตึงผิวต่อกำลังอัดและความหนาแน่นของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา
Reducing Unplanned Downtime Losses in the Shaft Assembly Process with Overall Effectiveness Measurement
Abstract   PDF
Pattachai Nirot, Porphan Sutthiwattana, Jakrapan Wongpa
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August ผลกระทบของอุณหภูมิต่อกำลังเฉือนของรอยแตกในหินแกรนิต Abstract   PDF
กิตติเทพ เฟื่องขจร, ภาคภูมิ นาพุดซา
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December ผลกระทบของอุปสรรคในงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน: กรณีศึกษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง Abstract   PDF
สุริโย บุมี, วรรณวิทย์ แต้มทอง
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December ผลกระทบจากการรบกวนทางไฟฟ้าต่อความถี่ในสถานีไฟฟ้าย่อย กรณีศึกษาระบบไฟฟ้ากำลังของ กฟน.
The Impact of Frequency System Change from Electrical Disturbance in Power Substation: A Case Study of MEA Power System
Abstract   PDF
Phanuphon Siriwithtayathanakun, Pichet Sriyanyong
 
626 - 650 of 808 Items << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> 


ISSN: 2465-4698