Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบควบคุมการเดินรถสำหรับระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ
Design and Implementation of an Automated People Mover Control System Prototype
Abstract   PDF
Banri Khemkladmuk, Thanatchai Kulworawanichpong, Surachai Wingfookeat
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การออกแบบและเปรียบเทียบพื้นที่หยิบความเร็วสูงสำหรับผลิตภัณฑ์แสงสว่าง
The Designing and Comparing of Fast Picking Area for Lighting Products
Abstract   PDF
Jintachart Chartpanich, Oran Kittithreerapronchai
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การออกแบบโครงข่ายสัญจรสาธารณะโดยตัวแบบการเชื่อมต่อศูนย์กลางแบบไม่จำกัดความจุ กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF
อรอุไร แสงสว่าง
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติรวมถึงรายละเอียดของการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งและกระจายสินค้า
Design of a Database Program for Reducing Searching Time of History and Detail of Container Mainte
Abstract   PDF
Laddawan Kitsaleerung, Athakorn Kengpol
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การเข้ากันได้เชิงความร้อนระหว่างเซรามิกวีเนียร์และโครงเซรามิกชนิดความแข็งสูง
Thermal Compatibility of Ceramic Veneers to a High Strength Core Material
Abstract   PDF
Pannapa Sinthuprasirt, Sarah Pollington, Richard van Noort
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากน้ำมันไบโอดีเซลและการควบคุมกำจัด Abstract   PDF
สาวิตรี วทัญญูไพศาล, ถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March (In progress) การเตรียมและศึกษาสมบัติของถ่านชีวภาพจากเปลือกถั่วลิสงด้วยกระบวนการทอร์รีแฟกชันและไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน
Preparation and Characterization of Biocoal from Groundnut Shell via Torrefaction and Hydrothermal Carbonization Processes
Abstract   PDF
Jarunee Khempila, Pumin Kongto
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวันด้วยวิธีควอนไทล์
Imputation of Missing Daily Rainfall Using Quantile Method
Abstract   PDF
Srisunee Wuthiwongyothin
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การเปรียบเทียบการประมาณค่าสูญหายในแผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์
A Comparison of Missing Value Estimations in Randomized Complete Block Design
Abstract   PDF
Chayada Kaewchaicharoenkit, Boonorm Chomtee, Wandee Wanishsakpong
 
Vol 33, No 4 (2023): October-December การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีแบบเบย์อย่างง่ายและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน เพื่อพัฒนาแบบจำลองการทำนายบทวิจารณ์ร้านอาหาร
A Comparison of Naive Bayes and Support Vector Machine to Develop a Restaurant Review Prediction Model
Abstract   PDF
Ladawan Yamkuan, Jitimon Angskun, Thara Angskun
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การเปรียบเทียบความสามารถในการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียวหวานต่อการชลประทานแบบหยดจากหอถังสูง
The Comparison of Growth Ability Sweet Waxy Corn with Drip Irrigation Method by Using Elevated Tank
Abstract   PDF
Thitinun Pongnam, Banlu Phiachin, Banjob ChamChong, Parinya Thaweephun
 
Vol 34, No 4 (2024): October-December (In progress) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระสำหรับตัวแบบการถดถอยไวบูลไม่ต่อเนื่อง
Efficiency Comparison of Independent Variables Selection Methods for Discrete Weibull Regression Model
Abstract   PDF
Monthira Duangsaphon, Paweekon Mingchue
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Comparative Forecasting Model of Monthly Rainfall in the Northeast of Thailand
Abstract   PDF
Nipada Papukdee, Nuntuschaporn Senawong, Piyapatr Busababodhin
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การเปรียบเทียบวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างแผนที่ความอ่อนไหวต่อการเกิดน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำย่อยคลองนาทวี จังหวัดสงขลา
A Comparison the Most Appropriate Method for Flood Susceptibility Map in Khlong Nathawi Subwatershed, Songkhla Province
Abstract   PDF
Thidapath Anucharn
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายในแผนแบบวัดซ้ำภายในหน่วยทดลอง
A Comparison of Missing Data Imputation Methods in Within-Subject Repeated Measure Design
Abstract   PDF
Nalattaporn Roopmok, Kamolchanok Panishkan
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September การเปรียบเทียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด ด้วยโซลเวอร์ของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลล์ 2007 และ 2019 กรณีศึกษา ตัวแบบทางด้านสถิติศาสตร์
Comparing Methods of Optimization in Solver of Microsoft Excel 2007 and 2019: A Case Study of Statistical Models
Abstract   PDF
Pradthana Minsan
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การเปรียบเทียบวิธีกำหนดปริมาณสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ปริมาณความต้องการไม่สม่ำเสมอของร้านค้าปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
Comparing Lot Sizing Techniques for Unstable Demand Inventory of a Hardware Retailer
Abstract   PDF
Sunitiya Thuannadee, Thunyaporn Lekdee, Marisa Sarajan, Wanvisa Kaensanthia, Wanwimon Phracharoen
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าสูญหายในแผนแบบพื้นผิวตอบสนอง
A comparison of missing Value Estimation Methods for Response Surface Design
Abstract   PDF
Natchaya Ratasukharom, Boonorm Chomtee, Chantha Wongoutong, Sudarat Nidsunkid
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การเปรียบเทียบเชิงสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่นาร้างและพื้นที่เหมาะสม Abstract   PDF
สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สกุลกานต์ ์สิมลา
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การเปลี่ยนรูปของหินอันเนื่องจากความแตกต่างตามชนิดของเหลวที่ถูกอัดฉีด Abstract   PDF
อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไข่เค็มพอกดินที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ในระหว่างการเก็บรักษา
The Quality Changes of Soil - Coating Salted Eggs Substituting Sodium Chloride with Potassium Chloride during Storage
Abstract   PDF
Natcha Laokuldilok, Nanthina Damrongwattanagool, Mayuree Chompoo, Kanjana Ruttanateerawichien, Napapan Chokumnoyporn
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: ข้อมูลพื้นฐานและข้อควรคำนึง
A Publication in Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok: Basic Information and Consideration
Abstract   PDF
Montree Siripruchyanun
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus Abstract   PDF
รัฐพล ศรประเสริฐ, อนงคณ์ หัมพานนท์, สยาม อรุณศรีมรกต
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีการไหลแบบปั่นป่วนผ่านแผ่นปีกสามเหลี่ยม
Heat Transfer Enhancement in Turbulent Tube Flow Through Delta-winglet Tapes
Abstract   PDF
Panuwat Hoonpong, Sompol Skullong
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การเพิ่มความบริสุทธิ์ไบโอดีเซลที่สังเคราะห์จากน้ำมันปาล์มโดยการล้างด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค Abstract   PDF
อมราภรณ์ แก้วชะฎา, ธนพร ไวพานิชการ
 
451 - 475 of 862 Items << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 


ISSN: 2985-2145