Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์แคลเซียมออกไซด์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับการสังเคราะห์ไบโอดีเซล
Improvement of Efficiency of Calcium Oxide as a Heterogeneous Catalyst Derived from Material Waste for Biodiesel Production
Abstract   PDF
Jutaporn Chanathaworn
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March การเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบโรเตอร์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ABC
An Efficiency Improvement of the Rotor Assembly Line: A Case Study ABC Automotive Parts Factory
Abstract   PDF
Autthapol Sapew, Panitarn Peerapattana
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การเพิ่มปริมาณมีเทนจากกากมันสำปะหลัง ด้วยกระบวนการย่อยสลายด้วยสารด่างและความร้อนร่วมกับเศษเหล็ก
Enhanced Methane Production from Cassava Pulp by Using Alkaline Hydrolysis and Heat with Scraps Iron
Abstract   PDF
Thunchanok Phorndon, Nittaya Boontian, Chatlada Piasai, Mohamad Padri
 
Vol 33, No 3 (2023): July-September (In progress) การเพิ่มผลผลิตปลาทูน่าสายพันธุ์ Skipjack (Katsuwonus pelamis) ในกระบวนการนึ่งปลาเพื่อผลิตเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง
Increasing Production Yield of Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis) During Pre-Cooking Process for Pet Food
Abstract   PDF
Nattawut Mangkang, Pakkawat Detchewa, Patcharee Prasajak, Naphatsorn Meerod, Chariya Kongphet, Pheeraphat Sirawathanakhul
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การเสริมกำลังคานคอนกรีตกำลังอัดต่ำที่ร้าวรับแรงบิดโดยวิธีการโอบรัดด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงภายหลัง
Torsional Strengthening of Damaged Low-strength RC Beams Using Prestressed Ductile Metal Straps
Abstract   PDF
Katipoj Sanupong, Weerasit Chamnankit, Komsan Dangyem, Thanongsak Imjai
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March การแจกแจงลินเลย์พารามิเตอร์เดียวที่พัฒนาด้วยการแปลงแบบล็อก-เอกซ์โพ
Developed One-parameter Lindley Distribution Using the Log-expo Transformation
Abstract   PDF
Kanittha Yimnak, Kannika Yimnak
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การแต่งแร่ด้วยจุลชีวัน
Bio Mineral Processing
Abstract   PDF
Siwarote Siriluck
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันในสภาพแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
Chloride Penetration and Steel Corrosion of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash under 5-year Exposure in Marine Environment
Abstract   PDF
L.Y. Ponhsampatea, Tieng Cheewaket, Wichian Chalee
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์
Extracting Silica from Biomass Fly Ash by Using Alkaline Hydrothermal Treatment and Silica Precipitation by Using Organic Acids
Abstract   PDF
Patthra Pengthamkeerati, Tunlawit Satapanajaru, Nipawan Sananwai, Autchara Boonrite, Phatchariya Welutung
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การแยกซิลเวอร์จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยการแทนที่ด้วยโลหะ
Silver Removal from Computer Keyboards with Metallic Replacement
Abstract   PDF
Panida Sampranpiboon
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March (In progress) การใช้ขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีนแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนในการออกแบบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
The Use of Polyethylene and Polypropylene Plastic Waste as Partial Replacement of Fine Aggregate in Asphalt Concrete Pavement Design
Abstract   PDF
Wikarn Ruensook, Nirachorn Nokkaew
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การใช้ตะกรันอะลูมิเนียมจากกระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียมผสมเพื่อเป็นวัสดุทนไฟ
The Use of Aluminum Dross in Refractory Materials from the Recycling Process of Aluminum Alloys
Abstract   PDF
Krisana Poolsawat, Tanikan Thongchai, Narumon Seeponkai
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การใช้ตะกรันเหล็กเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีต: การวิเคราะห์เชิงสถิติ Abstract   PDF
ปริญญา คูณมี, วัชร ส่งเสริม, ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเป็นสารเคลือบบริโภคได้เพื่อลดการดูดซับน้ำมันในผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด
Utilization of Edible Coating from Okara to Reduce Oil Uptake in Fried Potato
Abstract   PDF
Nattakan Jakkranuhwat, Teerawan Suwan
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การใช้ประโยชน์จากแรงงานสูงอายุในภาคการผลิต Abstract   PDF
ศจีมาศ ณ วิเชียร
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าขยะในการปรับปรุงกำลังอัดของดินเหนียว
Using of Cement and Bottom Ash to Strength Improvement of Clay
Abstract   PDF
Worawit Phojan, Anuchat Leeanansaksiri
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September การใช้ฟิกเกอร์ออฟเมอริทในการทำนายสมรรถนะของปั๊มความร้อนเมื่อใช้สารผสมชนิดซีโอทรอปิค
Use of Figure of Merit as a Quick Method for Finding Performance of Heat Pump with Zeotropic Mixtures
Abstract   PDF
Parith Pongsaranunthakul, Attakorn Asanakham, Thoranis Deethayat
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การใช้วัสดุทางการเกษตรในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็งและไขมันเชื้อเพลิงอัดแท่ง
The Utilization of Agricultural Residues for Solid Fuel Alcohol and Lipid Fuel Briquette Production
Abstract   PDF
Thamanan Khampha, Thianrawut Dontree, Najjapak Sooksawat, Siritham Singhtho
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร, อโศก ศรีสวัสดิ์, จิตติมา ศีลประชาวงศ์
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในยุค Education 4.0
Use of IT for Teaching and learning in the Education 4.0 Age
Abstract   PDF
Monchai Tiantong
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การใช้เลือดปลาทูน่าผงเพื่อเสริมโปรตีนและเหล็กในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว Abstract   PDF
สุธีรา มีภักดี, เพชรดา รัตนสุวรรณ์, นิสานารถ กระแสร์ชล, วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September กำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กข้ออ้อยในคอนกรีตเมื่อใช้เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมเอฟจีดียิปซั่มเป็นวัสดุยึดเกาะ
Bond Strength of Deformed Steel Bar in Concrete Using Fly Ash Geopolymer Mortar Containing FGD-Gypsum as Bonding Agent
Abstract   PDF
Satakhun Detphan, Sermsak Sookasem, Chudapak Detphan, Khattiya Chompoovong, Somjai Yubonchit, Tanakorn Phoo-ngernkham, Sakonwan Hanjitsuwan
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March กำลังอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์ที่ใช้เถ้าถ่านหินและซิลิกาที่สกัดจากเถ้าแกลบ
Compressive Strength and Microstructure of Geopolymer Using Fly Ash and Extracted Silica from Rice Husk Ash
Abstract   PDF
Kiatsuda Somna, Pramoul Punchana, Rattapon Somna
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December กำลังและความคงทนของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอโพลีเมอร์สำหรับบล็อกประสานไม่รับน้ำหนัก
Strength and Durability of Lateritic Soil Mixed with Fly Ash Geopolymer as a Non-bearing Interlocking Block
Abstract   PDF
Rachata Prommapong, Cherdsak Suksiripattanapong, Sermsak Tiyasangthong, Wisitsak Tabyang
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March ก้าวเล็กๆ สู่อวกาศ: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย
Small Steps into Space: Thailand and Its Neighboring Countries in Asia
Abstract   PDF
Apiwat Jirawattanaphol, Phongsatorn Saisutjarit, Suwat Kuntanapreeda
 
451 - 475 of 808 Items << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 


ISSN: 2465-4698