Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การเปรียบเทียบความสามารถในการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียวหวานต่อการชลประทานแบบหยดจากหอถังสูง
The Comparison of Growth Ability Sweet Waxy Corn with Drip Irrigation Method by Using Elevated Tank
Abstract   PDF
Thitinun Pongnam, Banlu Phiachin, Banjob ChamChong, Parinya Thaweephun
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Comparative Forecasting Model of Monthly Rainfall in the Northeast of Thailand
Abstract   PDF
Nipada Papukdee, Nuntuschaporn Senawong, Piyapatr Busababodhin
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การเปรียบเทียบวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างแผนที่ความอ่อนไหวต่อการเกิดน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำย่อยคลองนาทวี จังหวัดสงขลา
A Comparison the Most Appropriate Method for Flood Susceptibility Map in Khlong Nathawi Subwatershed, Songkhla Province
Abstract   PDF
Thidapath Anucharn
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายในแผนแบบวัดซ้ำภายในหน่วยทดลอง
A Comparison of Missing Data Imputation Methods in Within-Subject Repeated Measure Design
Abstract   PDF
Nalattaporn Roopmok, Kamolchanok Panishkan
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September การเปรียบเทียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด ด้วยโซลเวอร์ของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลล์ 2007 และ 2019 กรณีศึกษา ตัวแบบทางด้านสถิติศาสตร์
Comparing Methods of Optimization in Solver of Microsoft Excel 2007 and 2019: A Case Study of Statistical Models
Abstract   PDF
Pradthana Minsan
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การเปรียบเทียบวิธีกำหนดปริมาณสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ปริมาณความต้องการไม่สม่ำเสมอของร้านค้าปลีกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
Comparing Lot Sizing Techniques for Unstable Demand Inventory of a Hardware Retailer
Abstract   PDF
Sunitiya Thuannadee, Thunyaporn Lekdee, Marisa Sarajan, Wanvisa Kaensanthia, Wanwimon Phracharoen
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September (In progress) การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าสูญหายในแผนแบบพื้นผิวตอบสนอง
A comparison of missing Value Estimation Methods for Response Surface Design
Abstract   PDF
Natchaya Ratasukharom, Boonorm Chomtee, Chantha Wongoutong, Sudarat Nidsunkid
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การเปรียบเทียบเชิงสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่นาร้างและพื้นที่เหมาะสม Abstract   PDF
สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สกุลกานต์ ์สิมลา
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การเปลี่ยนรูปของหินอันเนื่องจากความแตกต่างตามชนิดของเหลวที่ถูกอัดฉีด Abstract   PDF
อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไข่เค็มพอกดินที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ในระหว่างการเก็บรักษา
The Quality Changes of Soil - Coating Salted Eggs Substituting Sodium Chloride with Potassium Chloride during Storage
Abstract   PDF
Natcha Laokuldilok, Nanthina Damrongwattanagool, Mayuree Chompoo, Kanjana Ruttanateerawichien, Napapan Chokumnoyporn
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: ข้อมูลพื้นฐานและข้อควรคำนึง
A Publication in Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok: Basic Information and Consideration
Abstract   PDF
Montree Siripruchyanun
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus Abstract   PDF
รัฐพล ศรประเสริฐ, อนงคณ์ หัมพานนท์, สยาม อรุณศรีมรกต
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีการไหลแบบปั่นป่วนผ่านแผ่นปีกสามเหลี่ยม
Heat Transfer Enhancement in Turbulent Tube Flow Through Delta-winglet Tapes
Abstract   PDF
Panuwat Hoonpong, Sompol Skullong
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การเพิ่มความบริสุทธิ์ไบโอดีเซลที่สังเคราะห์จากน้ำมันปาล์มโดยการล้างด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค Abstract   PDF
อมราภรณ์ แก้วชะฎา, ธนพร ไวพานิชการ
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตจากการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงฉุกเฉินเมื่อเครื่องขัดข้อง Abstract   PDF
ปิยฉัตร จันทิวา, วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์, สุพิชชา ชีวพฤกษ์
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยรีจีมสวิตซิง
Increase Efficiency of Missing Data Imputation by Regime Switching
Abstract   PDF
Jumlong Vongprasert
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการวางแผนการบำรุงรักษา กรณีศึกษาเครื่องจักรสายพานลำเลียงภายในห้องรับ-จ่ายวัตถุดิบ
Increasing Production Efficiency by Maintenance Planning: A Case Study of a Conveyor Belt Machine in the Receiving-distribution Room
Abstract   PDF
Somchai Preangprom, Suchadee Tumrongsuk, Wonlop Anuntajalearchork
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนและพลังงานเพื่อการส่งออกผลไม้ไทยโดยแบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์
Optimizing Cost and Energy Effects for Thai Fruit Export by Multi-objective Optimization Model
Abstract   PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September (In progress) การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์แคลเซียมออกไซด์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับการสังเคราะห์ไบโอดีเซล
Improvement of Efficiency of Calcium Oxide as a Heterogeneous Catalyst Derived from Material Waste for Biodiesel Production
Abstract   PDF
Jutaporn Chanathaworn
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March การเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบโรเตอร์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ABC
An Efficiency Improvement of the Rotor Assembly Line: A Case Study ABC Automotive Parts Factory
Abstract   PDF
Autthapol Sapew, Panitarn Peerapattana
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การเพิ่มปริมาณมีเทนจากกากมันสำปะหลัง ด้วยกระบวนการย่อยสลายด้วยสารด่างและความร้อนร่วมกับเศษเหล็ก
Enhanced Methane Production from Cassava Pulp by Using Alkaline Hydrolysis and Heat with Scraps Iron
Abstract   PDF
Thunchanok Phorndon, Nittaya Boontian, Chatlada Piasai, Mohamad Padri
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การแต่งแร่ด้วยจุลชีวัน
Bio Mineral Processing
Abstract   PDF
Siwarote Siriluck
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันในสภาพแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
Chloride Penetration and Steel Corrosion of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash under 5-year Exposure in Marine Environment
Abstract   PDF
L.Y. Ponhsampatea, Tieng Cheewaket, Wichian Chalee
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์
Extracting Silica from Biomass Fly Ash by Using Alkaline Hydrothermal Treatment and Silica Precipitation by Using Organic Acids
Abstract   PDF
Patthra Pengthamkeerati, Tunlawit Satapanajaru, Nipawan Sananwai, Autchara Boonrite, Phatchariya Welutung
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การแยกซิลเวอร์จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยการแทนที่ด้วยโลหะ
Silver Removal from Computer Keyboards with Metallic Replacement
Abstract   PDF
Panida Sampranpiboon
 
376 - 400 of 713 Items << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 2465-4698