Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม Abstract   PDF
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี
Water Resources Planning and Management in the Lam-pachi River Basin
Abstract   PDF
Amorntape Jaroensook, Pongsatorn Sopaphun, Chaiyapong Thepprasit
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March การวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัทก่อสร้างบนเงื่อนไขการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างภาครัฐ
Analyzing Cash Flow Management of Contracting Firms on Payment Conditions in Public Construction Projects
Abstract   PDF
Wisitsak Tabyang, Cherdsak Suksiripattanapong, Sarun Kritson
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การวิเคราะห์การโก่งเดาะของโครงสร้างแผ่นบางวางบนฐานรากยืดหยุ่น ด้วยวิธีบาวน์ดารี/โดเมนเอลิเมนต์
Buckling Analysis of Thin Plates on Elastic Foundation by the Boundary/Domain Elements Method
Abstract   PDF
Monchai Panyatong
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้สารเคมีกับปัจจัยคุณภาพน้ำดิบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล กรณีศึกษา การประปานครหลวง Abstract   PDF
ปฏิพัทธ์ ทิพย์กาญจนรัตน์, ธนัญญา วสุศรี
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September (In progress) การวิเคราะห์ความเค้นในเสาท่อเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดวงกลมโดยใช้แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์
Stress Analysis in Concrete-Filled Steel Circular Pipe Column by Finite Element Program
Abstract   PDF
Komkorn Chaidachatorn, Weeraphan Jiammeepreecha, Sittisak Jamnam
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การวิเคราะห์ค่าสุดขีด: ภายใต้กระบวนการไม่คงที่
Extreme Value Analysis: Non–stationary Process
Abstract   PDF
Pannarat Guayjarernpanishk, Tossapol Phoophifa, Piyapatr Busababodhin
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การวิเคราะห์ทางด้านการลงทุนและเทคนิคเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กรณีศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย
The Investment and Technical Analysis of Solar Power Plant Development Case Study in Mukdahan Province, Thailand
Abstract   PDF
Withawint Srisuriyajan, Chaiyapon Thongchaisuratkrul
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ในประเทศไทย กรณีก่อสร้างใหม่และซ่อมแซมแบบเททับหน้า
Economic Analysis of Flexible Pavement Reinforced with Geosynthetics in Thailand for New Construction and Overlay
Abstract   PDF
Thanongsak Imjai
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชน
Economic Analysis of Community Level Small Rice Mill
Abstract   PDF
Piyapong Sriwongras, Sakda Intaravichai, Thanya Kiatiwat
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างบ้านพักอาศัย: เปรียบเทียบระหว่างบ้านแบบทั่วไปกับบ้านบล็อกประสาน
Comparative Greenhouse Gas Evaluation of House Construction: A Conventional House versus an Interlocking Block House
Abstract   PDF
Chalita Suwan, Thanutyot Somjai
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างไดคลอโรฟีนอล ไตรคลอโรฟีนอล เพนตะคลอโรฟีนอล และไตรคลอโรแอนิซอล ในตัวอย่างกระดาษด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี Abstract   PDF
ชัชลิฎา บุญพะเนียด, ชญานี อรุณสมบูรณ์, ฐิติกา วงษ์มี, สมโภชน์ น้อยจินดา
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการจดทะเบียนธุรกิจอุตสาหกรรม
Factors Affecting Decisions to Register New Industrial Businesses
Abstract   PDF
Thunyawadee Sucharidtham
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
 
2022: Online First การวิเคราะห์ปัญหาการทำงานผิดพลาดของกลไกเอชเอสทีเอสและการจู่โจมด้วยการเปลือยเอสเอสแอล
Problem Analysis of HSTS Malfunction and SSL Stripping Attack
Abstract   PDF
Paradet Khachenrum, Darunee Puangpronpitag, Somnuk Puangpronpitag, Egachai Puangpronpitag
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลองการถดถอย
Analysis of Impact of Climate Change on Forest Fire Potential in Chiang Mai by Using of Regression Model
Abstract   PDF
Punnathorn Thanadolmethaphorn, Chakrit Chotamonsak, Suthinee Dontree
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การวิเคราะห์พฤติกรรมและประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมอนุภาคของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 2 ขั้นสำหรับการกำจัดอนุภาคจากกระบวนการคั่วกาแฟ Abstract   PDF
ชนิกานต์ ขัดปา, อรอนงค์ อุปมา, ไอลดา ถาตุ้ย, ปภัสรา ยอดทิพย์, สุภาวดี ฟั่นก้อม, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จีของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งยางแผ่น
Energy and Exergy Analysis of Solar Dryer for Rubber Sheet Drying
Abstract   PDF
Wasan Jeentada, Banyat Niyomvas, Apichit Srichairattana
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การวิเคราะห์ลักษณะของวายเปอร์สำหรับกระบวนการขัดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ขั้นสุดท้าย Abstract   PDF
ภาคภูมิ จตุรพรสวัสดิ์, พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การวิเคราะห์เชิงความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์แบบผสมสำหรับการอบแห้งสับปะรด
Thermal Analysis of a Mixed-Mode Solar Dryer for Drying of Pineapple
Abstract   PDF
Wanich Nilnont, Sutida Phitakwinai
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองของกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์สำหรับประเมินการบิดเสียรูปและความเค้นตกค้างในชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กกล้า Abstract   PDF
นฤดม ขจรวุฒิตระกูล, ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การวิเคราะห์เสถียรภาพของวงจรกรองแอ็คทีฟ-อาร์ซีอันดับ 3 ที่ใช้ออปแอมป์แบบปลายคู่
Stability Analysis of 3rd Order Fully Differential Active-RC Filter
Abstract   PDF
Chairat Upathamkuekool
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบภายในเพื่อคำนวณเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงที่บริษัทประกันภัยต้องดำรงไว้ Abstract   PDF
อาทิตย์ อินทรสิทธิ์, นวรัตน์ เอกก้านตรง, ครรชิต เชื้อขำ
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายแถบผ่านแถบคู่เชิงกระจายต่อเรียงกันสำหรับภาครับของ WLAN ย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และ 5 กิกะเฮิรตซ์
Analysis and Design of a Cascaded Distributed Dual-band Bandpass Amplifier for 2.4 GHz and 5 GHz WLAN Receiver
Abstract   PDF
Ittipat Roopkom
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การวิเคราะห์โดเมนเวลาขณะเกิดผลตอบสนองอิมพัลส์ของแท่งอิเล็กโตรดต่อลงดินในชั้นใต้ดิน 2 ชั้นที่สภาวะทรานเชี้ยนต์โดยวิธี Boundary Finite Element Method Abstract   PDF
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม
 
276 - 300 of 718 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 


ISSN: 2465-4698