Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December (In progress) การใช้ตะกรันอะลูมิเนียมจากกระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียมผสมเพื่อเป็นวัสดุทนไฟ
The Use of Aluminum Dross in Refractory Materials from the Recycling Process of Aluminum Alloys
Abstract   PDF
Krisana Poolsawat, Tanikan Thongchai, Narumon Seeponkai
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การใช้ตะกรันเหล็กเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีต: การวิเคราะห์เชิงสถิติ Abstract   PDF
ปริญญา คูณมี, วัชร ส่งเสริม, ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเป็นสารเคลือบบริโภคได้เพื่อลดการดูดซับน้ำมันในผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอด
Utilization of Edible Coating from Okara to Reduce Oil Uptake in Fried Potato
Abstract   PDF
Nattakan Jakkranuhwat, Teerawan Suwan
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การใช้ประโยชน์จากแรงงานสูงอายุในภาคการผลิต Abstract   PDF
ศจีมาศ ณ วิเชียร
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าขยะในการปรับปรุงกำลังอัดของดินเหนียว
Using of Cement and Bottom Ash to Strength Improvement of Clay
Abstract   PDF
Worawit Phojan, Anuchat Leeanansaksiri
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September การใช้ฟิกเกอร์ออฟเมอริทในการทำนายสมรรถนะของปั๊มความร้อนเมื่อใช้สารผสมชนิดซีโอทรอปิค
Use of Figure of Merit as a Quick Method for Finding Performance of Heat Pump with Zeotropic Mixtures
Abstract   PDF
Parith Pongsaranunthakul, Attakorn Asanakham, Thoranis Deethayat
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การใช้วัสดุทางการเกษตรในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงแข็งและไขมันเชื้อเพลิงอัดแท่ง
The Utilization of Agricultural Residues for Solid Fuel Alcohol and Lipid Fuel Briquette Production
Abstract   PDF
Thamanan Khampha, Thianrawut Dontree, Najjapak Sooksawat, Siritham Singhtho
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร, อโศก ศรีสวัสดิ์, จิตติมา ศีลประชาวงศ์
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในยุค Education 4.0
Use of IT for Teaching and learning in the Education 4.0 Age
Abstract   PDF
Monchai Tiantong
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การใช้เลือดปลาทูน่าผงเพื่อเสริมโปรตีนและเหล็กในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว Abstract   PDF
สุธีรา มีภักดี, เพชรดา รัตนสุวรรณ์, นิสานารถ กระแสร์ชล, วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September (In progress) กำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กข้ออ้อยในคอนกรีตเมื่อใช้เถ้าลอยจีโอพอลิเมอร์มอร์ตาร์ผสมเอฟจีดียิปซั่มเป็นวัสดุยึดเกาะ
Bond Strength of Deformed Steel Bar in Concrete Using Fly Ash Geopolymer Mortar Containing FGD-Gypsum as Bonding Agent
Abstract   PDF
Satakhun Detphan, Sermsak Sookasem, Chudapak Detphan, Khattiya Chompoovong, Somjai Yubonchit, Tanakorn Phoo-ngernkham, Sakonwan Hanjitsuwan
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March กำลังอัดและโครงสร้างทางจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์ที่ใช้เถ้าถ่านหินและซิลิกาที่สกัดจากเถ้าแกลบ
Compressive Strength and Microstructure of Geopolymer Using Fly Ash and Extracted Silica from Rice Husk Ash
Abstract   PDF
Kiatsuda Somna, Pramoul Punchana, Rattapon Somna
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December กำลังและความคงทนของดินลูกรังผสมเถ้าลอยจีโอโพลีเมอร์สำหรับบล็อกประสานไม่รับน้ำหนัก
Strength and Durability of Lateritic Soil Mixed with Fly Ash Geopolymer as a Non-bearing Interlocking Block
Abstract   PDF
Rachata Prommapong, Cherdsak Suksiripattanapong, Sermsak Tiyasangthong, Wisitsak Tabyang
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March ก้าวเล็กๆ สู่อวกาศ: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย
Small Steps into Space: Thailand and Its Neighboring Countries in Asia
Abstract   PDF
Apiwat Jirawattanaphol, Phongsatorn Saisutjarit, Suwat Kuntanapreeda
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ
Bounds of Magic Constants for Vertex-magic Total Labelings of Wheels and Related Graphs
Abstract   PDF
Supaporn Saduakdee, Pornjira Intanuoy, Natchaya Yod-on
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September (In progress) ขั้วแอโนดจากไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยคอปเปอร์/คอปเปอร์ออกไซด์เพื่อการสลายโมเลกุลน้ำด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีทางแสง
Cu/CuO Doped TiO2 Photoanode for Photoelectrochemical Water Splitting
Abstract   PDF
Natthapan Sanannam, Akarawin Pimarnthisakorn, Anothai Sukvalakunchai, Pailin Ngaotrakanwiwat
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March คลื่นสมองของการพูดโกหกของมนุษย์ โดยใช้วิธีการวัดเพื่อบันทึกกิจกรรมไฟฟ้าในสมองบริเวณรอบๆ หนังศีรษะ (EEG) ด้วยเครื่องมือน้ำหนักเบา
The EEG Brain Signals Related to Humans Lie Activity by Lightweight Device
Abstract   PDF
Wachira Lawpradit, Surapong Petharn, Weerasak Fongngen
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March ความต้องการงานวิจัยด้านเซนเซอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Need of Researches on Innovative Sensors for Thailand’s Industry
Abstract   PDF
Prayoot Akkaraekthalin
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March ความต้องการระบบวัดทดสอบคุณลักษณะของสายอากาศสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย
Need of Antenna Characteristic Measurement Systems for Thailand’s Telecommunication Industry
Abstract   PDF
Danai Torrungrueng, Kittisak Phaebua, Titipong Lertwiriyaprapa
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September ความต้องการแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
Scientific and Technical Workforce Requirements in Thailand
Abstract   PDF
Chanyut Kolitawong, Chaimongkol Saengow, Poonsak Koseeyaporn, Niwat Moonpa
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March ความถูกต้องในการแทนค่าข้อมูลสูญหายในการจำแนกประเภทกรณีข้อมูลสองกลุ่ม
Missing Data Imputation Based on Accuracy of Binary Classification
Abstract   PDF
Jumlong Vongprasert
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September (In progress) ความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
Musculoskeletal Disorders in Workers of the Silk Weaving Preparation Process: A Study Case of Surin Province, Thailand
Abstract   PDF
Manote Rithinyo, Poranee Loatong, Sombut Noyming
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ความพร้อมของแรงงานฝีมือและวิชาชีพไทย ภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าธุรกิจบริการอาเซียน Abstract   PDF
กรวิก พรนิมิตร
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
Thailand 4.0 Policy Perception among Residents in Chiang Mai and Lampang Provinces
Abstract   PDF
Korawik Pornnimit
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December ความสัมพันธ์ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ที่มีต่อระยะช่องว่างของอิเล็กโตรดแบบต่างๆและการตรวจสอบความเสียหายพื้นผิววัสดุภายหลังการเกิดเบรกดาวน์ด้วย SEM Abstract   PDF
อุไรรัตน์ เฟื่องสูงเนิน, วินัย พฤกษะวัน
 
401 - 425 of 713 Items << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> 


ISSN: 2465-4698