Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การหาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเอ็กซ์โพเนนเชียลไร้พารามิเตอร์แบบเครื่องหมายโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ Abstract   PDF
ณัฐพร ทองรอง, เสาวณิต สุขภารังษี, ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December (In progress) การหาค่าที่เหมาะสมของปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถการขนส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษา ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี
Optimization of the Vehicle Routing Problem in Postal Transportation a Case Study of Kabinburi Mail Center
Abstract   PDF
Krittanat Khaosa-ard, Sakon Klongboonjit, Udom Janjarassuk, Ruedee Masuchun
 
2022: Online First การหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบปุ่มสำหรับทีนัท M12 กับเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน SGHC
Optimization of Resistance Projection Welding Process Parameters for M12 T-Shape Weld Nut and SGHC Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheet
Abstract   PDF
Teerawut Khuenkaew, Thiti Mhoraksa
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การหาตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมของระบบเก็บสะสมพลังงานแบบริมทางสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
Optimal Position and Capacity of Wayside Energy Storage System for Mass Rapid Transit
Abstract   PDF
Natchaphon Sutphrom, Tosaphol Ratniyomchai
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การหาปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตพรมภายในรถยนต์จากผ้าชนิดไม่ทอ โดยใช้วิธีการทดลองแบบลำดับขั้นและการวิเคราะห์ความผันแปร
Optimal Factor Settings for Nonwoven Carpet Processes by Using Sequential Experiment and Analyze Variability
Abstract   PDF
Paveena Nakbumpen, Teeradej Wuttipornpun, Chorkaew Jaturanonda
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การหาเส้นทางการพันเส้นใยบนท่อโค้งคอมโพสิตสำหรับเครื่องพันเส้นใยอัตโนมัติ
Determination of Filament Winding Path on a Composite Elbow Pipe for the Automatic Winding Machine
Abstract   PDF
Tharit Choo-ongsakul, Pruittikorn Smithmaitrie
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September การออกแบบชุดทดลองอย่างง่ายสำหรับวัดการดูดกลืนแสงในการสอนเคมี: การหาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม
Designing a Simple Experimental Kit for Absorbance Measurement in Teaching Chemistry: Determining Sugar Content in Beverages
Abstract   PDF
Tanita Sirirat, Itsarapong Chuasontia
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การออกแบบทางจักรยานเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง
Designing Bikeway for Sustainable Transport in Rayong Municipality
Abstract   PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat, Sawang Panjun
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March การออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีค้นหาแบบแมลงหวี่
Optimum Design of Reinforced Concrete Foundations by Fruit Fly Optimization Algorithm
Abstract   PDF
Assanai Tapao, Raungrut Cheerarot
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September (In progress) การออกแบบที่เหมาะสมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้วิธีค้นหาแบบหิ่งห้อย
Optimum Design of Reinforced Concrete Structures by Firefly Algorithm
Abstract   PDF
Assanai Tapao, Raungrut Cheerarot
 
2022: Online First การออกแบบบานประตูระบายน้ำโดยวิธีทอพอโลยีเหมาะที่สุดของโครงสร้าง
Design of Slide-gate by Using Structural Topology Optimization
Abstract   PDF
Hemmawit Chinwong, Siradech Surit
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December (In progress) การออกแบบระบบสารสนเทศดิจิทัลสำหรับหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
The Design of Digital Information Systems for Inspection Body (IB) of Industrial Product
Abstract   PDF
Danitar Tontoh, Somkiat Jongprasithporn, Nantakrit Yodpijit, Manutchanok Jongprasithporn
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การออกแบบอีเจ็คเตอร์และประเมินค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะสำหรับระบบทำความเย็นที่ใช้อีเจ็คเตอร์เป็นอุปกรณ์ขยาย
Ejector Design and Performance Evaluation for Ejector Expansion Refrigeration System
Abstract   PDF
Chayarnon Saengmanee, Apidach Boonjue
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การออกแบบเบื้องต้นโดยการหาจุดเหมาะสมสำหรับอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงในแนวดิ่งแบบตั้งหาง
A Preliminary Design by Using Optimization for Tail-sitter VTOL UAV
Abstract   PDF
Luk Sawatdipon, Chinnapat Thipyopas, Vis Sripawadkul, Tossapol Chayanon
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดชนิดไม้แขวนเสื้อสำหรับของไหลแบบเฮอร์เชลบัล์กเลย์ Abstract   PDF
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์, ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์, วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September (In progress) การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบควบคุมการเดินรถสำหรับระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ
Design and Implementation of an Automated People Mover Control System Prototype
Abstract   PDF
Banri Khemkladmuk, Thanatchai Kulworawanichpong, Surachai Wingfookeat
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การออกแบบและเปรียบเทียบพื้นที่หยิบความเร็วสูงสำหรับผลิตภัณฑ์แสงสว่าง
The Designing and Comparing of Fast Picking Area for Lighting Products
Abstract   PDF
Jintachart Chartpanich, Oran Kittithreerapronchai
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การออกแบบโครงข่ายสัญจรสาธารณะโดยตัวแบบการเชื่อมต่อศูนย์กลางแบบไม่จำกัดความจุ กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF
อรอุไร แสงสว่าง
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติรวมถึงรายละเอียดของการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งและกระจายสินค้า
Design of a Database Program for Reducing Searching Time of History and Detail of Container Mainte
Abstract   PDF
Laddawan Kitsaleerung, Athakorn Kengpol
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การเข้ากันได้เชิงความร้อนระหว่างเซรามิกวีเนียร์และโครงเซรามิกชนิดความแข็งสูง
Thermal Compatibility of Ceramic Veneers to a High Strength Core Material
Abstract   PDF
Pannapa Sinthuprasirt, Sarah Pollington, Richard van Noort
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากน้ำมันไบโอดีเซลและการควบคุมกำจัด Abstract   PDF
สาวิตรี วทัญญูไพศาล, ถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การเติมค่าสูญหายข้อมูลฝนรายวันด้วยวิธีควอนไทล์
Imputation of Missing Daily Rainfall Using Quantile Method
Abstract   PDF
Srisunee Wuthiwongyothin
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การเปรียบเทียบการประมาณค่าสูญหายในแผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์
A Comparison of Missing Value Estimations in Randomized Complete Block Design
Abstract   PDF
Chayada Kaewchaicharoenkit, Boonorm Chomtee, Wandee Wanishsakpong
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การเปรียบเทียบความสามารถในการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียวหวานต่อการชลประทานแบบหยดจากหอถังสูง
The Comparison of Growth Ability Sweet Waxy Corn with Drip Irrigation Method by Using Elevated Tank
Abstract   PDF
Thitinun Pongnam, Banlu Phiachin, Banjob ChamChong, Parinya Thaweephun
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Comparative Forecasting Model of Monthly Rainfall in the Northeast of Thailand
Abstract   PDF
Nipada Papukdee, Nuntuschaporn Senawong, Piyapatr Busababodhin
 
351 - 375 of 711 Items << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> 


ISSN: 2465-4698