Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การวิเคราะห์โดเมนเวลาขณะเกิดผลตอบสนองอิมพัลส์ของแท่งอิเล็กโตรดต่อลงดินในชั้นใต้ดิน 2 ชั้นที่สภาวะทรานเชี้ยนต์โดยวิธี Boundary Finite Element Method Abstract   PDF
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การศึกษาการดูดซับแก๊สผสมในถ่านกัมมันต์ด้วยแบบจำลองแกรนด์คาโนนิคัลมอนติคาร์โล
Study for Adsorption of Gas Mixture in Activated Carbon by Grand Canonical Monte Carlo Simulation
Abstract   PDF
Krittamet Phothong, Chatchai Janseedar, Chaiyot Tangsathitkulchai, Atichat Wongkoblap
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March การศึกษาการพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทย
A Study on Forecasting Mutual Fund Net Asset Value in Thailand
Abstract   PDF
Kunyanat Suraruengchai, Boonorm Chomtee, Prasit Payakkapong
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชัพลังงานโดยใช้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยการจำลองผลรถไฟฟ้าหนึ่งขบวน
A Study of Increasing Efficiency of Energy Utilization by Using Supercapacitor with a Single-train Simulation
Abstract   PDF
Warayut Kampeerawat, Chaiyut Sumpavakup
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การศึกษาการแพร่กระจายความเข้มข้นของสารพิษที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองที่ไหลมาบรรจบกัน
Numerical Study of a Combined Fluid Flow and Pollutant Concentration Dispersion in a Confluent River and Canal
Abstract   PDF
Nuttawee Pengpom, Somsak Vongpradubchai, Phadungsak Rattanadecho
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกาะความร้อนเมืองและจำนวนนักท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
The Relationship between Urban Heat Island and Tourism at Chiangmai City, Thailand Based on Remote Sensing
Abstract   PDF
Veeranun Songsom, Thongchai Suteerasak, Phiraphop Sanwang
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนไฟเบอร์ที่เติมโฟมภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน
The Energy Absorption Capacity of Foam-filled Carbon Fiber Tube Subjected to Axial Impact
Abstract   PDF
Nirut Onsalung, Mana Wichangarm
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การศึกษาความเป็นไปได้ของการหมักเอทานอลจากหญ้าขจรจบและวัสดุเศษเหลือจากการตัดแต่งหน่อไม้ Abstract   PDF
อภิญญา จันทรวัฒนะ, ปิยะรัชช์ กุลเมธี
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้รถประจำทางไฟฟ้าสำหรับการขนส่งมวลชนระยะไกล
Feasibility of Electric Bus Implementation for Long-distance Public Transportation
Abstract   PDF
Suchart Siengchin, Teerawat Boonyasopon, Chanchai Tongprasit, Pawinee Boonyasopon, Kanyagkorn Piboon, Tweesak Roopsing, Somnoek Wisuttipaet
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องจำลองการชนคนเดินเท้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นแบบไร้แกน Abstract   PDF
อนันต์ เต็มเปี่ยม, ศุภชัย หลักคำ, พิเชษฐ์ บุญญาลัย, กุลยศ สุวันทโรจน์
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำแบบแรงดันสูงภายใต้ต้นทุนต่ำโดยใช้เทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ
Investigation of Low Cost in High Pressure Sheet Hydroforming with 3D Printing Technology
Abstract   PDF
Aniruth Kamnean, Thanasan Intarakumthornchai, Ramil Kesvarakul, Sutee Olarnrithinun, Yingyot Aue-u-lan
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การศึกษาความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิอากาศด้านขาเข้าเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตพลังงานไฟฟ้า
Performance Improvement for Gas Turbine by Inlet Air Cooling Method
Abstract   PDF
Rattanon Nonpaiwan, Cattaleeya Pattamaprom
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การศึกษาคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนของมอร์ตาร์ปูนฉาบผสมวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทพาราฟินและโพลีเอทิลีนไกลคอล
Study on Thermal Properties of Plastering Mortar Mixed with Paraffin and Polyethylene Glycol Type Phase Change Material
Abstract   PDF
Tidarat Sutthiphasilp, Piti Sukontasukkul, Wonchalerm Chalodhorn
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การศึกษาค่าปรับเรียบที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มและไม่มีฤดูกาล
The Study of an Optimal Smoothing Constant Value for Data with No Trend and Seasonality Behavior
Abstract   PDF
Premporn Khemavuk, Chomporn Chawbangkaew
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September การศึกษาจำนวนและตำแหน่งสถานีขนส่งสินค้าทางรางที่เหมาะสม กรณีศึกษาการขนส่งน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Study of Optimal Number and Location of Intermodal Railway Yards: A Case Study of Sugar Transportation in Northeastern Region of Thailand
Abstract   PDF
Sukrit Krainara, Ackchai Sirikijpanichkul
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การศึกษาจุดคอขวดบนเส้นทางสายหลักในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว: กรณีศึกษา ถนนมิตรภาพช่วงนครราชสีมา–ขอนแก่น Abstract   PDF
ปกรณ์ ตั้งจาตุรโสภณ, รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การศึกษาผลกระทบของกระบวนการทางความร้อนต่อสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนที่ผสมกระป๋องเครื่องดื่มใช้แล้ว Abstract   PDF
อวยชัย วงศ์รัตน์, ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, พยูร เสนทองแก้ว
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December (In progress) การศึกษาผลกระทบจากการทำงานของเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าสำหรับการประกอบธุรกิจในภาคเอกชน
The Impact Study of Electric Vehicle Quick Charger to Electrical System for Business in Private Sector
Abstract   PDF
Panya Khemmook, Surakit Thongsuk, Prayuth Inban
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยเทคนิคเรสพอนซิฟ Abstract   PDF
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การศึกษาพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์และความสม่ำเสมอตามแนวรัศมีในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลงโดยการจำลองแบบซีเอฟดี Abstract   PDF
ปริญญา คงพรม, อดิศร ประทุมมา, ณัฏฐพล มาลัย, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September การศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคนิคการจัดการพลังงานที่บัสไฟตรง
Study of a Battery-super Capacitor Hybrid Energy Storage System Using Energy Management Technique at DC-bus Network
Abstract   PDF
Peerapon Chanhom, Siriroj Sirisukprasert, Prakob Komeswarakul, Natchpong Hatti
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
สุชาติ เซี่ยงฉิน, ธารี วารีสงัด, พัชรินทร์ เหสกุล, ภาวิณี บุณยโสภณ, จิตติมา สุวรัตน์
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การศึกษาวิธีการฉีดขึ้นรูปพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมสารพอง Abstract   PDF
ปิยนุช คำฝอย, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, สิริพร โรจนนันต์
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการทำความสะอาดพื้นผิววงจรยืดหยุ่นด้วยพลาสมา
Optimization of Surface Cleaning Process for Flexible Printed Circuit Substrates Using Plasma
Abstract   PDF
Narongsak Jornsanoh, Chorkaew Jaturanonda, Viboon Tangwarodomnukun
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและชานอ้อยดัดแปร Abstract   PDF
วรัญญา แช่มปรีชา, อัญธิกา ประนัดทา, โกวิทย์ ปิยะมังคลา
 
301 - 325 of 721 Items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 


ISSN: 2465-4698