Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การสกัดและสมบัติของน้ำมันเหลือค้างจากดินฟอกสีใช้แล้ว
Extraction and Characterization of Residual Oil from Spent Bleaching Earth
Abstract   PDF
Natcha Pilakjanyakul, Utai Klinkesorn
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การสร้างชั้นภูมิโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มด้วยอัลกอริทึมเคมีนสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
Stratum Boundaries Construction Using K-means Clustering Algorithm in Stratified Random Sampling
Abstract   PDF
Witwisit Kesornsit, Prechaya Hasalem, Jirawan Jitthavech
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การสร้างตัวแบบนักท่องเที่ยวภายในประเทศโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและกฎความสัมพันธ์ กรณีศึกษา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Development of Domestic Tourists Model Using Clustering and Association Rule Techniques Case Study: Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
Abstract   PDF
Wirot Yotsawat, Saroch Purisangkaha, Wimol Kittirakpunya, Anongnart Srivihok
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง Abstract   PDF
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล, มนตรี สุขเลื่อง
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การสร้างและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตกำลังไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง Abstract   PDF
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล, มนตรี สุขเลื่อง
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การสะสมความรู้ในตัวคนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานในสถานประกอบการ Abstract   PDF
อธิปไตย โพแตง, ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การสังเคราะห์วงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อนำคลื่นด้วยวิธี K-inverter สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ
Synthesis of Waveguide Band-Pass Filter using K-inverter Technique for Microwave Engineering Education
Abstract   PDF
Nattapong Intarawiset, Somsak Akatimagool
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้สแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาโดยอาศัยวิธีตกสะสมไอเคมี
Synthesis of Carbon Nanomaterials Using Stainless Steel Type 304 as Substrate and Catalyst by Chemical Vapor Deposition Method
Abstract   PDF
Mattanyu Jaengthong, Chaiyaput Kruehong, Saifon Kruehong, Apichart Artnaseaw
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนเมตรในหางน้ำยางธรรมชาติสำหรับเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง
Synthesis of Silver Nanoparticles in Skim Natural Rubber for Dye-sensitized Solar Cell
Abstract   PDF
Nattapon Popaitoon, Nuttapol Pootrakulchote
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การสำรวจอาการสายตาสั้นตอนกลางคืนในประเทศไทย
A Survey on Night Myopia in Thailand
Abstract   PDF
Sirorat Wiwatkajornsak, Nantakrit Yodpijit
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การสืบสวนและเปรียบเทียบกำลังสูญเสียที่แกนเหล็กและการรบกวนทางเสียงของเหล็กไม่เรียงแนวรีดเมื่อแหล่งจ่ายเป็นพีดับเบิ้ลยูเอ็มแบบไบโพลาร์และแบบยูนิโพลาร์ Abstract   PDF
โอภาส ศิริครรชิตถาวร, สิริวิช ทัดสวน
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การหาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเอ็กซ์โพเนนเชียลไร้พารามิเตอร์แบบเครื่องหมายโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ Abstract   PDF
ณัฐพร ทองรอง, เสาวณิต สุขภารังษี, ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การหาปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตพรมภายในรถยนต์จากผ้าชนิดไม่ทอ โดยใช้วิธีการทดลองแบบลำดับขั้นและการวิเคราะห์ความผันแปร
Optimal Factor Settings for Nonwoven Carpet Processes by Using Sequential Experiment and Analyze Variability
Abstract   PDF
Paveena Nakbumpen, Teeradej Wuttipornpun, Chorkaew Jaturanonda
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การหาเส้นทางการพันเส้นใยบนท่อโค้งคอมโพสิตสำหรับเครื่องพันเส้นใยอัตโนมัติ
Determination of Filament Winding Path on a Composite Elbow Pipe for the Automatic Winding Machine
Abstract   PDF
Tharit Choo-ongsakul, Pruittikorn Smithmaitrie
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การออกแบบทางจักรยานเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง
Designing Bikeway for Sustainable Transport in Rayong Municipality
Abstract   PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat, Sawang Panjun
 
2021: Online First การออกแบบที่เหมาะสมของฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีค้นหาแบบแมลงหวี่
Optimum Design of Reinforced Concrete Foundations by Fruit Fly Optimization Algorithm
Abstract   PDF
Assanai Tapao, Raungrut Cheerarot
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การออกแบบอีเจ็คเตอร์และประเมินค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะสำหรับระบบทำความเย็นที่ใช้อีเจ็คเตอร์เป็นอุปกรณ์ขยาย
Ejector Design and Performance Evaluation for Ejector Expansion Refrigeration System
Abstract   PDF
Chayarnon Saengmanee, Apidach Boonjue
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การออกแบบเบื้องต้นโดยการหาจุดเหมาะสมสำหรับอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงในแนวดิ่งแบบตั้งหาง
A Preliminary Design by Using Optimization for Tail-sitter VTOL UAV
Abstract   PDF
Luk Sawatdipon, Chinnapat Thipyopas, Vis Sripawadkul, Tossapol Chayanon
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดชนิดไม้แขวนเสื้อสำหรับของไหลแบบเฮอร์เชลบัล์กเลย์ Abstract   PDF
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์, ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์, วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การออกแบบและเปรียบเทียบพื้นที่หยิบความเร็วสูงสำหรับผลิตภัณฑ์แสงสว่าง
The Designing and Comparing of Fast Picking Area for Lighting Products
Abstract   PDF
Jintachart Chartpanich, Oran Kittithreerapronchai
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การออกแบบโครงข่ายสัญจรสาธารณะโดยตัวแบบการเชื่อมต่อศูนย์กลางแบบไม่จำกัดความจุ กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF
อรอุไร แสงสว่าง
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติรวมถึงรายละเอียดของการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งและกระจายสินค้า
Design of a Database Program for Reducing Searching Time of History and Detail of Container Mainte
Abstract   PDF
Laddawan Kitsaleerung, Athakorn Kengpol
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การเข้ากันได้เชิงความร้อนระหว่างเซรามิกวีเนียร์และโครงเซรามิกชนิดความแข็งสูง
Thermal Compatibility of Ceramic Veneers to a High Strength Core Material
Abstract   PDF
Pannapa Sinthuprasirt, Sarah Pollington, Richard van Noort
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากน้ำมันไบโอดีเซลและการควบคุมกำจัด Abstract   PDF
สาวิตรี วทัญญูไพศาล, ถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Comparative Forecasting Model of Monthly Rainfall in the Northeast of Thailand
Abstract   PDF
Nipada Papukdee, Nuntuschaporn Senawong, Piyapatr Busababodhin
 
251 - 275 of 513 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 2465-4698