Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Guidelines for Business Development Toward Thailand 4.0 of SMEs
Abstract   PDF
Buppha Piphop, Chedthida Kusalasaiyanon
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December แนวทางวิจัยการวิเคราะห์สารแต่งกลิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอาหาร
Research Approach on Flavor Analysis for Food Industry Innovation
Abstract   PDF
Sompoch Noichinda, Kitti Bodhipadma
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June แนวปฏิบัติปัจจุบันและปัญหาของงานสำรวจดินทางธรณีเทคนิคในประเทศไทย
Current Practice and Problem of Geotechnical Site Investigation in Thailand
Abstract   PDF
Pawaris Ruennusarn, Siranya Thongchart
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March แนวโน้มของการออกแบบวงจรแอนะลอก: ปัจจุบันและอนาคต
Trends in Analog Circuit Design: Present and Future
Abstract   PDF
Montree Siripruchyanun
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม 4.0
Trends and Direction of Changing in Mega Factors to Affecting Thailand Taking off to New Heights in the Industry 4.0
Abstract   PDF
Sumate Sathitbun-anan, Preeda Chantawong
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว Abstract   PDF
ปรีดา ปรากฏมาก
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September แบบจำลองการเลือกการเดินทางระยะไกลด้วยรถไฟและการประยุกต์ใช้แบบจำลองลอจิตสำหรับรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Choice Model for Long Distance Travels by Train and Application to Logit Model for Lower-northeastern Line
Abstract   PDF
Napatsorn Koatbua, Kanisa Rungjang
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต Abstract   PDF
ศิริชัย ยศวังใจ, ขวัญนิธิ คำเมือง
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางของทีมช่างซ่อมบำรุงรถตัดอ้อย
A Mixed Integer Linear Programming Model for Scheduling and Routing Problem of Sugarcane Harvester Technician Teams
Abstract   PDF
Voravee Punyakum, Kanchana Sethanan, Krisanarach Nitisiri
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสมรภูมิทางอากาศโดยใช้แบบจำลองแลนเชสเตอร์
Mathematical Modelling of Air Combat by Using Lanchester Model
Abstract   PDF
Somboon Pattanasagulloy, Thiansiri Luangwilai
 
Vol 34, No 2 (2024): April-June แบบจำลองลอจิตสำหรับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางและการประยุกต์ใช้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคตะวันออก
Logit Model on Modal Choice Behavior of Recreation Trip to Eastern Thailand
Abstract   PDF
Tawiprat Maychaipume, Kanisa Rungjang
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June แบบจำลองสถานการณ์ลอจิสติกส์ภายในของระบบเอจีวีในแผนกประกอบโรงงานผลิตรถยนต์
Internal Logistics Simulation Based on AGV System in Assembly Section of an Automotive Manufacturer
Abstract   PDF
Busaba Phruksaphanrat, Inticha Wipusaree, Panitporn Benjaphongwattana
 
Vol 33, No 3 (2023): July-September แบบจำลองสำหรับค่าสุดขีด: แบบจำลองสถิติอันดับ r อันดับที่ใหญ่ที่สุด
Extreme Value Model: The r Largest Order Statistic Model
Abstract   PDF
Pannarat Guayjarernpanishk, Prapawan Senapeng, Piyapatr Busababodhin
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิตและการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน Abstract   PDF
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ปริญญา พัฒนวสันต์พร
 
Vol 33, No 4 (2023): October-December แบบจําลองการพยากรณ์แนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแบบรายวันด้วยข้อมูลขั้วความรู้สึกของข่าวสารออนไลน์
A Trend Forecasting Model of Daily Euro/USD Exchange Rate Using Sentiment Analysis on Online News
Abstract   PDF
Pornpimol Chaiwuttisak
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีน Salt Inducible Kinase1 (sik1(+/–)) ในปลาม้าลาย (Denio rerio) กลายพันธุ์แบบเฮเทอโรไซกัส
Gene Transmission Pattern of Salt Inducible Kinase1 (sik1(+/–)) Heterozygous Mutant in Zebrafish (Denio rerio)
Abstract   PDF
Wanlada Klangnurak, Sutthirat Sutthirat, Toshinobu Tokumoto
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก
Pressure Loss Diagram of Air Flow in Polyester Fabric Duct Acrylic PVC Coated
Abstract   PDF
Kunthakorn Khaothong, Weerachai Chaiworapuek, Jetsadaporn Priyadumkol
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December แผนภูมิควบคมุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง-ทูกีสำหรับพิสัยเคลื่อนที่และพิสัย
Exponentially Weighted Moving Average – Tukey’s Control Charts for Moving Range and Range
Abstract   PDF
Phunsa Mongkoltawat, Saowanit Sukparungsee, Yupaporn Areepong
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September แผนภูมิควบคุมผสม CUSUM-TCC เพื่อตรวจจับการกระจายของกระบวนการ
A Mixed Cumulative Sum-Tukey’s Control Chart for Detecting Process Dispersion
Abstract   PDF
Rawewarlee Thitisoowaranon, Saowanit Sukparungsee, Yupaporn Areepong
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December แผ่นกรองต้านแบคทีเรียจากผืนเส้นใยนาโนผสมระหว่างพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
Antibacterial Membrane from Mixed Poly (vinylidene fluoride) Nanofiber and Poly (vinyl alcohol) Nanofiber
Abstract   PDF
Chonlada Suwanboon, Noppavan Chanunpanich, Kanokwan Kittiniyom
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April แผ่นเส้นใยนาโนจากพอลิคาโปรแลคโทน Abstract   PDF
นพวรรณ ชนัญพานิช, ชลดา สุวรรณบูรณ์
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์อัลตราโซนิกเพื่อวัดระยะและบันทึกข้อมูลในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
Smartphone Application with an Ultrasonic Sensor for Measuring and Recording Distance in Crime Scene Investigation
Abstract   PDF
Thosaporn Sungkangwan, Pairoa Praihirunkit
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August โปรแกรมจำลองการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโพรงตัวนำโดยวิธีของโมเมนต์ Abstract   PDF
อลงกรณ์ พรมที, พินิจ เนื่องภิรมย์, ศรัณย์ ชูคดี, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 
Vol 34, No 2 (2024): April-June โปรแกรมแจ้งเตือนและแสดงผลการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ กรณีศึกษาหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม วชิรพยาบาล
Program to Notify and Display Results of Medical Instruments Verification: A Case Study at Surgical Intensive Care Unit, Vajira Hospital
Abstract   PDF
Phonyani Pujan, Pichamon Lertjirawat, Areeya Jirathananuwat
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต: พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย Abstract   PDF
ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
 
876 - 900 of 900 Items << < 31 32 33 34 35 36 


ISSN: 2985-2145