Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March เทคโนโลยีการตรวจสอบภัยพิบัติหลุมยุบ
Sinkhole Monitoring Technology
Abstract   PDF
Siwarote Siriluck
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March เปรียบเทียบการประเมินระยะเวลาของกระบวนการและระยะเวลาของโครงการโดยการประมาณการและการใช้โปรแกรมคอสมอส กรณีติดตั้งระบบผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
Comparison of Process and Project Duration Assessment Approaches for an Industrial Water-system Installation Pro
Abstract   PDF
Jirawat Damrianant
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December เราพร้อมหรือไม่ในการเข้าสู่ระบบการผลิตกายภาพไซเบอร์ของอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0
Are We Ready for Cyber Physical Manufacturing System of Thailand Industrial 4.0?
Abstract   PDF
Athakorn Kengpol
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September แคลคูลัสควอนตัม
Quantum Calculus
Abstract   PDF
Jessada Tariboon
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ Abstract   PDF
ธีรวัช บุณยโสภณ
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June แนวทางการพัฒนาดาวเทียมสำหรับประเทศไทย: ประสบการณ์จากโครงการดาวเทียมแนคแซท
Directions in Satellite Development for Thailand: Experiences from KNACKSAT Project
Abstract   PDF
Suwat Kuntanapreeda
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบโมโนซุคุริเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
The Human Resource Development by Monozukuri Towards Thailand 4.0 of SMEs
Abstract   PDF
Chedthida Kusalasaiyanon, Narit Kerdvimaluang
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
The Effect of Employees’ Innovation Work Behavior on Business Performance of Small and Medium Enterprises in Thailand
Abstract   PDF
Buppha Piphop, Chedthida Kusalasaiyanon
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December แนวทางการวิจัยการเข้ารหัสลับในยุคหลังควอนตัม
Research Approach on Cryptography in Post-Quantum
Abstract   PDF
Wachirapong Jirakitpuwapat, Poom Kumam
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August แนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั่วคราวระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศไทย Abstract   PDF
ณัฐวุฒิ พจนานุวัฒน์, ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา สถานีท่าน้ำนนทบุรี
Universal Design Guidelines for Facilities at Nonthaburi Pier, Nonthaburi Province
Abstract   PDF
Kamolwan Saengthamthawee, Benjawan Panmaen
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Guidelines for Business Development Toward Thailand 4.0 of SMEs
Abstract   PDF
Buppha Piphop, Chedthida Kusalasaiyanon
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December แนวทางวิจัยการวิเคราะห์สารแต่งกลิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอาหาร
Research Approach on Flavor Analysis for Food Industry Innovation
Abstract   PDF
Sompoch Noichinda, Kitti Bodhipadma
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June แนวปฏิบัติปัจจุบันและปัญหาของงานสำรวจดินทางธรณีเทคนิคในประเทศไทย
Current Practice and Problem of Geotechnical Site Investigation in Thailand
Abstract   PDF
Pawaris Ruennusarn, Siranya Thongchart
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March แนวโน้มของการออกแบบวงจรแอนะลอก: ปัจจุบันและอนาคต
Trends in Analog Circuit Design: Present and Future
Abstract   PDF
Montree Siripruchyanun
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม 4.0
Trends and Direction of Changing in Mega Factors to Affecting Thailand Taking off to New Heights in the Industry 4.0
Abstract   PDF
Sumate Sathitbun-anan, Preeda Chantawong
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว Abstract   PDF
ปรีดา ปรากฏมาก
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September แบบจำลองการเลือกการเดินทางระยะไกลด้วยรถไฟและการประยุกต์ใช้แบบจำลองลอจิตสำหรับรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Choice Model for Long Distance Travels by Train and Application to Logit Model for Lower-northeastern Line
Abstract   PDF
Napatsorn Koatbua, Kanisa Rungjang
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต Abstract   PDF
ศิริชัย ยศวังใจ, ขวัญนิธิ คำเมือง
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March (In progress) แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางของทีมช่างซ่อมบำรุงรถตัดอ้อย
A Mixed Integer Linear Programming Model for Scheduling and Routing Problem of Sugarcane Harvester Technician Teams
Abstract   PDF
Voravee Punyakum, Kanchana Sethanan, Krisanarach Nitisiri
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March (In progress) แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสมรภูมิทางอากาศโดยใช้แบบจำลองแลนเชสเตอร์
Mathematical Modelling of Air Combat by Using Lanchester Model
Abstract   PDF
Somboon Pattanasagulloy, Thiansiri Luangwilai
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June แบบจำลองสถานการณ์ลอจิสติกส์ภายในของระบบเอจีวีในแผนกประกอบโรงงานผลิตรถยนต์
Internal Logistics Simulation Based on AGV System in Assembly Section of an Automotive Manufacturer
Abstract   PDF
Busaba Phruksaphanrat, Inticha Wipusaree, Panitporn Benjaphongwattana
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิตและการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน Abstract   PDF
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ปริญญา พัฒนวสันต์พร
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีน Salt Inducible Kinase1 (sik1(+/–)) ในปลาม้าลาย (Denio rerio) กลายพันธุ์แบบเฮเทอโรไซกัส
Gene Transmission Pattern of Salt Inducible Kinase1 (sik1(+/–)) Heterozygous Mutant in Zebrafish (Denio rerio)
Abstract   PDF
Wanlada Klangnurak, Sutthirat Sutthirat, Toshinobu Tokumoto
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก
Pressure Loss Diagram of Air Flow in Polyester Fabric Duct Acrylic PVC Coated
Abstract   PDF
Kunthakorn Khaothong, Weerachai Chaiworapuek, Jetsadaporn Priyadumkol
 
776 - 800 of 808 Items << < 27 28 29 30 31 32 33 > >> 


ISSN: 2465-4698