Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมของชุมชน
Development of Industrial Waste Management Model towards Social Enterprises for Community
Abstract   PDF
Thanee Sukontachart, Supatta Pinthapataya, Witoon Simachokedee
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
The Development of Complete Service Construction Business Management Model to Enhance Competitiveness Capability
Abstract   PDF
Sasihong Kasamjaru, Teravuti Boonyasopon, Manus Chuphaka, Sunchai Inthapichai
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้ากาแฟสด
Development of a Business Management Model for Coffee Shop Entrepreneurs
Abstract   PDF
Buratuch Chotchuang, Teravuti Boonyasopon, Preeda Attavinijtrakarn
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์การค้าที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชน
Model Development of Shopping Center Business Management in Congruence to the Community Economy
Abstract   PDF
Roongrat Sroingern, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon, Preeda Attavinijtrakarn
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
The Development of Business Administration Model of Processing Thailand’s Integrated Circuits Industry toward the Smart Electronics Industry
Abstract   PDF
Jirattri Chootakul, Teravuti Boonyasopon, Somnoek Wisuttipaet, Suchart Siengchin
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการจัดการความร้เูพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
Development Model of Knowledge Management System Enhancing the Organization Efficiency of the Hard Disk Drive Industry
Abstract   PDF
Kamthorn Jangsuthivorawat, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December (In progress) การพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักงานอำนวยการสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในยุคดิจิทัล
Development of the Administrative Office Management Model for Automotive Parts Industry in Digital Era
Abstract   PDF
Phatcharaporn Phenpakkool, Teravuti Boonyasopon, Somnoek Wisuttipaet, Suchart Siengchin
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ Abstract   PDF
ธัญญาทิพ พิชิตการค้า, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, อรรถกร เก่งพล
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรร ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การกลุ่มอุตสาหกรรมท่อเหล็ก Abstract   PDF
ปราโมช ธรรมกรณ์, สุเทพ บุตรดี, วิเชียร เกตุสิงห์, จิรายุส พู่มนตรี
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March (In progress) การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางในสายการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
The Development of Potential Model of Middle Management in Production Unit for Petrochemical Industry in Digital Economy
Abstract   PDF
Pichet Tangpanyarat, Chuleewan Chotiwong, Preeda Attawinijtrakarn
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลอยในยุคดิจิทัล
Development of Gemstone Entrepreneur’s Potential Model in the Gemstone Industry in the Digital Age
Abstract   PDF
Chuleewan Chotiwong, Jutharat Pinthapataya
 
2022: Online First การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอภายใต้การควบคุมของกระทรวงพลังงาน
Competency Development for Personnel Responsible for Energy Management in Textile Industry under the Ministry of Energy
Abstract   PDF
Kunlasap Thongprasit, Teravuti Boonyasopon, Somnoek Wisuttipaet, Suchart Siengchin
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารระดับกลางเพื่อการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
Model Development of Middle Manager Potential for Competitiveness in Aviation Business Industry
Abstract   PDF
Teejuta Prasatkeaw, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon, Anake Teeraviwatchai
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การพัฒนารูปแบบศักยภาพพนักงานเข้าใหม่สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยุคเศรษฐกิจพลิกผัน
Development of New Entry Employees’ Potentiality Model for Industrial Business in the Age of Disruptive Economy
Abstract   PDF
Jutharat Pinthapataya
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้างานปฏิบัติการบินในธุรกิจการบินของประเทศไทยเพื่อการแข่งขัน
Potential Model Development for Chief Crew Flight Attendants of Thailand’s Aviation Business for Competitiveness
Abstract   PDF
Jutharat Pinthapataya, Sakarin Yuphong, Preeda Attavinijtrakarn, Akkarat Poolkrajang
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
The Development of an Essential Competency Model for Managers of Online Businesses in the Digital Economy
Abstract   PDF
Phavita Apinantham, Somnoek Wisuttipaet, Preeda Attavinijtrakarn, Teerawat Boonyasopon
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March (In progress) การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสนามบินนานาชาติเพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินยุคดิจิทัล
Competency Development of International Airport Management Personnel for Aviation Industry Competition in the Digital Era
Abstract   PDF
Suchadee Tumrongsuk, Somnoek Wisuttipat, Teravuti Boonyasopon, Manas Choopakar
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
บุญเลิศ เต๊กสงวน, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วิเชียร เกตุสิงห์, นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง Abstract   PDF
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาสายอากาศระนาบแบบช่องเปิดโดยใช้สตับครึ่งวงกลมที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมสำหรับใช้งานในย่านความถี่ WLAN/WiMAX และ UWB Abstract   PDF
นิพนธ์ ทางทอง, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน Abstract   PDF
สุพิชชา ชีวพฤกษ์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ Abstract   PDF
ผะอบ พวงน้อย, นาตยา แก้วใส, สมชาติ เลิกบางพลัด, โปรดปราณ ชลสาคร, อัจฉรา สังขยุทธ
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยการควบคุมแบบฟัซซี Abstract   PDF
อภิศักดิ์ พรหมฝาย
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
The Development of Ontologies of Processed Food Products of Community Enterprise Group
Abstract   PDF
Patcharaporn Chaipattanamatee
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนาอัลกอริทึมแบบใหม่ของวิธีการวนรอบคลื่นสำหรับวงจรไมโครเวฟในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม Abstract   PDF
พินิจ เนื่องภิรมย์, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 
226 - 250 of 738 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 2465-4698