Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง
The Deployment of Pulse High Voltage Generator for Stimulating Pleurotus Sajor-Caju Mushroom
Abstract   PDF
Nirut Janthima, Salinee Acharry, Dusit Ngamrungroj
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและวงจรไฟฟ้าอันดับสองเบื้องต้นโดยใช้จียูไอของแมทแล็ป Abstract   PDF
สมมารถ ขำเกลี้ยง
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเกิดของเสียในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ Abstract   PDF
อรรถกร เก่งพล, ธิดารัตน์ สลักคำ
 
Vol 34, No 4 (2024): October-December (In progress) การพัฒนาทักษะการจัดผังบริเวณโดยใช้ความจริงเสมือนแบบดื่มด่ำ
Improvement of Space Planning Skills Using Immersive Virtual Reality
Abstract   PDF
Svit Piriyasurawong
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การพัฒนาน้ำหมักมะขามป้อมพร้อมดื่ม
Development of Vinegar Drink from Fermented Indian Gooseberry
Abstract   PDF
Narisara Kumkong, Savitri Vatanyoopaisarn, Panida Banjongsinsiri, Nowwapan Donrung
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกต้นแบบเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้ในระหว่างการขนส่ง
Development of Primary Packaging Prototype for Control Anthracnose Disease of ‘Nam Dok Mai’ Mango Fruits during Transportation
Abstract   PDF
Puwanart Fuggate
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การพัฒนาผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กสำหรับการต้านทานแรงกระแทกของกระสุนขนาด 7.62 x 51 มิลลิเมตร
Development of Steel Fiber Reinforced Concrete Panels to Resist Impact from 7.62 x 51 mm Caliber Size Bullets
Abstract   PDF
Apisit Techaphatthanakon, Buchit Maho, Sittisak Jamnam, Piti Sukontasukkul
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
Development of Babbler’s Bill Leaf Carragenan Jellies
Abstract   PDF
Teerawan Suwan, Pratsiya Narathapanon, Apinya Iamsuwan, Woramet Pongpattanapanich, Piyarach Kullamethee
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการซ่อมบริการรถยนต์ในเขตชายแดนลุ่มน้ำโขงไทย-ลาว Abstract   PDF
ณัฏฐพล พูนประสิทธิ์, ชุลีวรรณ โชติวงษ์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ Abstract   PDF
นิตยา อุตกฤษฏ์, คณิต เฉลยจรรยา, ชัยวิชิต เชียรชนะ
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การพัฒนามิเตอร์และระบบการจัดการน้ำบาดาลแบบสมองกลฝังตัวร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Development of Groundwater Metering and Management System Using Embedded Computer and Web-based Application Software
Abstract   PDF
Chalermchat Manop, Nirudh Jirasuwankul, Sakon Klongboonjit
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การพัฒนารถเคลื่อนย้ายและถ่ายเทถังบรรจุสารเคมีเหลว
Development of a Transporting and Dispensing Vehicle for a Liquid Chemical Drum
Abstract   PDF
Kiattisin Kanjanawanishkul, Siwanut Sreelohor, Thanaphat Nuantoon, Paichit Stapornteera, Peerapong Chaniang, Jennifer Hopper
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ผลิตในโรงงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ Abstract   PDF
พรรณพัชรา ลาภิศพงศ์ภรณ์, ปารเมศ ชุติมา
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การพัฒนาระบบการประเมินต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตคอยล์สปริงสำหรับยานยนต์ Abstract   PDF
อิงดาว วิมล, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการตรวจรับและการควบคุมกระบวนการสอบกลับของวัตถุดิบขาเข้า กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน Abstract   PDF
ขวัญดาว สวนแสน, อรรถกร เก่งพล
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บวัสดุคงคลังหน่วยงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง กรณีศึกษาโรงงานผลิตตัดเหล็กม้วน
Development of a Database System for Managing Spare Parts in Engineering and Maintenance Department: A Case Study in Coil Center Industry
Abstract   PDF
Surachet Mahamon, Athakorn Kengpol
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การพัฒนาระบบสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อก Abstract   PDF
ธรรมมา เจียรธราวานิช
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การพัฒนาระบบสแกนวัตถุเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นผิวสามมิติรายละเอียดสูงสำหรับพื้นผิวแบบระนาบและไม่ระนาบ
Development of an Object Scanning System for Storing the High Definition 3D Data of the Planar and Non-Planar Surfaces
Abstract   PDF
Chalermyos Thiengchanya, Tanasai Sucontphunt
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในบ่อระบบน้ำวนกลางแจ้งด้วยระบบการหมุนเวียนน้ำ
The Development of Cultivation System of Microalgae with Outdoor Raceway Pond by Recirculating Water System
Abstract   PDF
Waratit Donsujit, Kanatip Kumproa
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การพัฒนารูปแบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วม ของชุมชนเพื่อความยั่งยืนของเขตประกอบการอุตสาหกรรม Abstract   PDF
โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วิเชียร เกตุสิงห์
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Abstract   PDF
สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์, มนต์ชัย เทียนทอง, ไพโรจน์ สถิรยากร
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถบรรทุก
The Development Model of Quality Management for Production in Truck Body Assembly Industry
Abstract   PDF
Warong Ngiewruang, Wichian Khetsing, Kanit Chaloeyjanya
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพงานบำรุงรักษาระบบการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาสาขาการประปานครหลวง
Development of Quality Management in Water Distribution Maintenance System Model for Branch Office of Metropolitan Waterworks Authority
Abstract   PDF
Archawan Im-Erbtham, Sunchai Inthapichai, Teravuti Boonyasopon
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมในการให้บริการสุขภาพระบบสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐของโรงพยาบาลในประเทศไทย
Development of Holistic Business Management Model for Public Health Welfare Services of Hospitals in Thailand
Abstract   PDF
Jomsak Surakijboworn, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon, Surin Suebsueng
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจพลิกผัน
The Model Development for Thai Industrial Business Organization in the Age of Disruptive Economy
Abstract   PDF
Thidarat Ariyaprasert, Supatta Pinthapataya, Teerawut Boonyasopon
 
226 - 250 of 807 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 2465-4698