Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การระบุตัวผู้เขียนข้อความออนไลน์ภาษาไทยด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและต้นไม้ตัดสินใจ Abstract   PDF
รังสิพรรณ มฤคทัต
 
2021: Online First การรู้จำท่าทางมือสำหรับตรวจจับความมีชีวิตของผู้ใช้แบบทันทีทันใดในแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
Hand Gesture Recognition for Real-time Liveness Detection in Mobile Phone Applications Using Deep Learning
Abstract   PDF
Woramet Lertsiwanont, Thitirat Siriborvornratanakul
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การลดคราบขาวในกระบวนการชุบแผงวงจรแบบยืดหยุ่นด้วยไฟฟ้าโดยใช้การออกแบบการทดลอง
White Stain Reduction in Electroplating Process of Flexible Printed Circuit Board by Using Design of Experiment
Abstract   PDF
Chorkaew Jaturanonda, Punyavee Phiphatthananan, Teeradej Wuttipornpun
 
2021: Online First การลดความผิดพลาดในการพิมพ์ภาษาไทยบนแป้นพิมพ์เสมือนด้วยวิธีปรับพื้นที่ปุ่มเป้าหมายและการใช้แบบจำลองทางภาษา LSTM
Combining Key-target Resizing and LSTM Language Model to Reduce Typos in Thai Soft Keyboard
Abstract   PDF
Vachara Suwansophon, Thitirat Siriborvornratanakul
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมโดยการวิเคราะห์แผนภูมิการไหล
Reduce Waste of Working Process in the Hotel Service Industry by Flow Process Chart
Abstract   PDF
Thammasak Kuaites, Theeraphon Thueanphae, Nisachol Chanthranapasawat
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ Abstract   PDF
สุชาดี ธำรงสุข, วันชัย แหลมหลักสกุล, สมนึก วิสุทธิแพทย์
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การลดค่าใช้จ่ายรวมที่เกี่ยวข้องกับของเสียประเภทรอยของแผ่นรองเครื่องเล่นซีดี
Reduction of Total Cost Related to Dent Defect of CD Player Bracket
Abstract   PDF
Pakorn Wiriyakobbun, Napassavong Osothsilp
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การลดค่าใช้จ่ายรวมที่เกี่ยวข้องกับของเสียประเภทรอยของแผ่นรองเครื่องเล่นซีดี
Study of Solidification Shrinkage Behavior in Cast Irons by Linear Displacement Method
Abstract   PDF
Sarum Boonmee, Rattana Borrisutthekul, Lertrit Chuencharoen
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปา Abstract   PDF
มรุพัชร จำนงค์วงศ์
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การลดปริมาณของเสียในกระบวนการกลั่นสารอัลลิลคลอไรด์ โดยใช้การทดลองพื้นผิวตอบสนอง Abstract   PDF
ภูมินทร์ รักษากิจ, ธีรเดช วุฒิพรพันธ์, กุศล พิมาพันธุ์ศรี
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การลดระยะผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แขนกล SEIKO D-TRAN RT3200 โดยใช้การควบคุมแบบทำซ้ำที่ปรับปรุงใหม่
Positioning Error Reduction in Robotic Manipulator SEIKO D-TRAN RT3200 Using Repetitive Control
Abstract   PDF
Pongsakorn Roopyai, Benjamas Panomruttanarug
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การลดสัดส่วนของเสียจากข้อบกพร่องแตกร้าวของสินค้ากระเบื้องซิเมนต์ปูพื้น
Defective Reduction from Crack Defects in Cement Paving Tiles
Abstract   PDF
Pongsapak Jaksirinont, Napassavong Osothsilp
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การลดเวลาผสมในกระบวนการผลิตโลชัน Abstract   PDF
บดินทร์ เรือนทิพย์, สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ, วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การวัดค่าประสิทธิภาพการเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
The Measurement of Transportation Accessibility Efficiency of Chiang Mai City: Cause Study of Chiang Mai Comprehensive Plan
Abstract   PDF
Luxana Summaniti, Siriwat Summaniti
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม Abstract   PDF
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี
Water Resources Planning and Management in the Lam-pachi River Basin
Abstract   PDF
Amorntape Jaroensook, Pongsatorn Sopaphun, Chaiyapong Thepprasit
 
2021: Online First การวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัทก่อสร้างบนเงื่อนไขการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างภาครัฐ
Analyzing Cash Flow Management of Contracting Firms on Payment Conditions in Public Construction Projects
Abstract   PDF
Wisitsak Tabyang, Cherdsak Suksiripattanapong, Sarun Kritson
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การวิเคราะห์การโก่งเดาะของโครงสร้างแผ่นบางวางบนฐานรากยืดหยุ่น ด้วยวิธีบาวน์ดารี/โดเมนเอลิเมนต์
Buckling Analysis of Thin Plates on Elastic Foundation by the Boundary/Domain Elements Method
Abstract   PDF
Monchai Panyatong
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้สารเคมีกับปัจจัยคุณภาพน้ำดิบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล กรณีศึกษา การประปานครหลวง Abstract   PDF
ปฏิพัทธ์ ทิพย์กาญจนรัตน์, ธนัญญา วสุศรี
 
2021: Online First การวิเคราะห์ค่าสุดขีด: ภายใต้กระบวนการไม่คงที่
Extreme Value Analysis: Non–stationary Process
Abstract   PDF
Pannarat Guayjarernpanishk, Tossapol Phoophifa, Piyapatr Busababodhin
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การวิเคราะห์ทางด้านการลงทุนและเทคนิคเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กรณีศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย
The Investment and Technical Analysis of Solar Power Plant Development Case Study in Mukdahan Province, Thailand
Abstract   PDF
Withawint Srisuriyajan, Chaiyapon Thongchaisuratkrul
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ในประเทศไทย กรณีก่อสร้างใหม่และซ่อมแซมแบบเททับหน้า
Economic Analysis of Flexible Pavement Reinforced with Geosynthetics in Thailand for New Construction and Overlay
Abstract   PDF
Thanongsak Imjai
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชน
Economic Analysis of Community Level Small Rice Mill
Abstract   PDF
Piyapong Sriwongras, Sakda Intaravichai, Thanya Kiatiwat
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างบ้านพักอาศัย: เปรียบเทียบระหว่างบ้านแบบทั่วไปกับบ้านบล็อกประสาน
Comparative Greenhouse Gas Evaluation of House Construction: A Conventional House versus an Interlocking Block House
Abstract   PDF
Chalita Suwan, Thanutyot Somjai
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างไดคลอโรฟีนอล ไตรคลอโรฟีนอล เพนตะคลอโรฟีนอล และไตรคลอโรแอนิซอล ในตัวอย่างกระดาษด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี Abstract   PDF
ชัชลิฎา บุญพะเนียด, ชญานี อรุณสมบูรณ์, ฐิติกา วงษ์มี, สมโภชน์ น้อยจินดา
 
226 - 250 of 642 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 2465-4698