Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การผลิตซิลิกาเจลจากหินแร่ภูเขาไฟเพื่อใช้ในการบำบัดตะกั่วในน้ำเสียสังเคราะห์
Production of Silica Gel from Volcanic Rock for Treatment of Lead in Synthetic Wastewater
Abstract   PDF
Wiparat Kittook, Amornrat Thongjub, Thongchai Sornpai, Waraporn Jungtanasombut, Pichapop Preeprem
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การผลิตตัวดูดซับไอออนปรอทและไอออนซัลไฟด์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว
Preparation of Adsorbent for Mercury Ion and Sulfide Ion from Waste Tire Rubber
Abstract   PDF
Sirinapa Mayod, Supitcha Rungrodnimitchai
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2®
Reducing Sugar Production from Empty Fruit Bunches with Enzyme Cellic Ctec2®
Abstract   PDF
Anusith Thanapimmetha, Suwatipat Tiyanusorn, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผงด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์ Abstract   PDF
สุนีย์ เอียดมุสิก, วิจิตรา สานพภา, ณัฐธยาน์ ชูสุข
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March การผลิตสารเพิ่มมูลค่าสูงจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลส
Valorization of Lignocellulosic Biomass to Value Added Products
Abstract   PDF
Elizabeth Jayex Panakkal, Malinee Sriariyanun
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June การผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสจากข้าวหมากปลายข้าวเหนียวดำ
The Production of Bacterial Cellulose from Sweet Fermented Broken Black Glutinous Rice
Abstract   PDF
Jatupat Samappito, Piyawan Boonchalad, Orawan Tabthaisong
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
The Particleboard Manufacturing from Agricultural Waste
Abstract   PDF
Nattakaporn Jarunjaruphat, Salinee Acharry
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การผลิตแฮมสุกจากปลาดุกอุยเทศ Abstract   PDF
สุธิดา อัครชนียากร, สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์, ฉัตรชนก กิจทวี
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลต่อสมรรถนะและก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์
Biodiesel Production from Tung Oil and Its Effects on Diesel Engine Performance and Emission Characteristics
Abstract   PDF
Warakhom Wongchai
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
Spatial and Temporal Variation of Ambient Nitrogen Dioxide Concentrations in Pattaya City, Chon Buri Province
Abstract   PDF
Susira Bootdee, Sasitthon Wongtim, Nonlapat Kerdtawee, Suganya Phantu, Nissaya Chuathong
 
Vol 33, No 4 (2023): October-December การพยากรณ์ชั่วโมงแรงงานของกิจกรรมการหยิบสินค้าพุต-ทู-สโตร์
Man-Hour Forecasting of Picking Activity of Put-to-Store Operation
Abstract   PDF
Ladda Panpurk, Oran Kittithreerapronchai
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยรายเดือน กรณีศึกษา: พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Forecasting of Electricity Consumption for Residential Houses Monthly Case Study: Muang District, Nakhon Ratchasima Province
Abstract   PDF
Yada Pornpakdee, Narongsak Boonsri, Wasana Mungkrathok, Parichat Jullapol
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การพยากรณ์ยอดขายสินค้าประเภทเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับผู้ผลิตในแถบอาเซียน
Sale Forecasting for Cosmetics Appropriate for Manufacturers in ASEAN
Abstract   PDF
Pheeraya Taothong
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ด้วยตัวแบบห่วงโซ่มาร์คอฟ
Price Forecasting of Ribbed Smoked Rubber Sheet No. 3 with a Markov Chain Model
Abstract   PDF
Pichet Pumkaesorn, Apisak Vittayaprapakorn and, Juta Pichitlamken
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การพยากรณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยตัวแบบอนุกรมเวลา
Forecasting Cassava Starch Price in Thailand by Using Time Series Models
Abstract   PDF
Palakorn Komkul
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การพยากรณ์อัตราการไหลสูงสุดในช่วงน้ำหลาก โดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝนในลุ่มน้ำเลย
Peak Flow Prediction Using an Antecedent Precipitation Index Method in Loei River Basin
Abstract   PDF
Anucha Karnjanarak, Wandee Thaisiam
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การพัฒนา MATLAB GUI สำหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนำ Abstract   PDF
ชาญชัย กุศลจิตกรณ์, ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล, เอกลักษณ์ กุญชรจันทร์, เฉลิมชาติ มานพ
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การพัฒนากระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์แพลตฟอร์มจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสอย่างยั่งยืน
Sustainable Development and Progress of Lignocellulose Conversion to Platform Chemicals
Abstract   PDF
Thanakorn Ruensodsai, Malinee Sriariyanun
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การพัฒนากระเบื้องดินเผามุงหลังคาดูดซึมน้ำต่ำจากดินแดงพื้นบ้านผสมเศษแก้ว
Development of Low Water Absorption Terracotta Roof Tile from Local Pottery Clay and Soda Lime Glass Cullet
Abstract   PDF
Apirat Theerapapvisetpong, Siriphan Nilpairach
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การพัฒนาการทำแห้งเมล็ดกาแฟโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงานชีวมวลสำหรับการทำแห้งช่วงแรก
Development of Coffee Beans Drying Using Biomass Energy Dryer for the First Period of Drying
Abstract   PDF
Nichapat Moonrat, Aree Achariyaviriya, Siva Achariyaviriya
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนากำลังมอร์ต้าร์ผสมเถ้าถ่านหินและหินฝุ่น Abstract   PDF
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, อรรถพล มาลัย
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การพัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมสำหรับคนหูหนวก Abstract   PDF
นาตยา แก้วใส, วรพจน์ ศรีวงษ์คล, ปิยะ กรกชจินตนาการ
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March การพัฒนาความคงรูปของไฮโดรเจลจากเส้นใยปาล์มด้วยยางธรรมชาติ
Shape Stability Enhancement of Palm Fiber Hydrogels with Natural Rubber
Abstract   PDF
Nuttida Srirachya
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า Abstract   PDF
นาตยา กีรติภักดี, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, คณิต เฉลยจรรยา
 
Vol 34, No 2 (2024): April-June (In progress) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษากรณีศึกษา เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะ
Development of an Instructional Activity Package Based on STEM Education: A Case Study of Smart Farm
Abstract   PDF
Arkira Sonthitham, Chaiyapon Thongchaisuratkrul
 
226 - 250 of 885 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 2985-2145