Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ Abstract   PDF
รัญชนา สินธวาลัย, เปมิกา บุญชู, ศิริพร ผลใหม่
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในประเทศไทย Abstract   PDF
พัชรินทร์ แซ่จัน
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่ Abstract   PDF
นพรุจ สังข์แป้น, สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์และการจำลองสถานการณ์ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตของกระบวนการดัดท่อ: กรณีศึกษา บริษัทผลิตท่อน้ำมัน Abstract   PDF
อรรถกร เก่งพล, วุฒิชัย ยังสว่าง
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบสำหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา: กรณีศึกษา Abstract   PDF
สุริยันต์ จอมธนชัย, วนิดา รัตนมณี, รัญชนา สินธวาลัย
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว สำหรับวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า
Application of Artificial Neural Networks with Fast Fourier Transform for Waveform Analysis and Classification
Abstract   PDF
Adisorn Kamlungpetch, Prajuab Inrawong
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับงานทางด้านการเกษตร Abstract   PDF
ศุภโชค แสงสว่าง
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 การประเมินการลอกล่อนของแลกเกอร์จากกระป๋องอาหารด้วยพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้า Abstract   PDF
พิสิษฐ์ อรรคพิพัฒน์, ศิวาพร บริพันธ์, ณรงค์ ผังวิวัฒน์, นพรัต กาญจนประยุธ
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 การประเมินกำลังในสนามของชั้นพื้นทางรีไซเคิลโดยการทดสอบทะลุทะลวงด้วยกรวยแบบพลวัต Abstract   PDF
จิระยุทธ สืบสุข, คมกร ไชยเดชาธร, เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์, ศิวดล ดีงาม
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การประเมินความต้องการใช้น้ำบาดาลของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
Evaluation of Groundwater Requirement of Groundwater Development Project for Agriculture: A Case Study of Nong Boon Mak District, Na
Abstract   PDF
Piramid Puttha, Chatchai Jothityangkoon, Sudchol Wonprasaid
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การประเมินค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนองของอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น
Evaluation of Response Modification Factor for 4-story RC Shophouses
Abstract   PDF
Eknara Junda
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 การปรับความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศภายใต้แบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก A2 และ B2 Abstract   PDF
เทพไท ไชยทอง, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง
Pre-steaming Technique on Paddy Soaking Process to Improve Parboiling Production Time
Abstract   PDF
Pimpan Pruengam, Somchart Soponronnarit, Somkiat Prachayawarakorn, Sakamon Devahastin
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 การปรับปรุงกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบโดยใช้ด่างเร่งปฏิกิริยา Abstract   PDF
Reaksmey Soeurt, วิเชียร ชาลี
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน: กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม Abstract   PDF
อาทิตยา เพชรวรพันธ์, จิตรา รู้กิจการพานิช
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การปรับปรุงพฤติกรรมหลังการวิบัติของดินซีเมนต์มวลเบาผสมเส้นใยโพลีโพรพิลีน
Improvement of Post Peak Behavior of Light Weight Foam Soil with Polypropylene Fiber
Abstract   PDF
Jukkrawut Tunsakul, Pornkasem Jongpradist, Warisara Kumsorn
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การปรับปรุงและการทดสอบภาคสนามต้นแบบเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต Abstract   PDF
กัณฑ์อเนก ตินตะชาติ, วรพรรณ หน่อแก้ว, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2®
Reducing Sugar Production from Empty Fruit Bunches with Enzyme Cellic Ctec2®
Abstract   PDF
Anusith Thanapimmetha, Suwatipat Tiyanusorn, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผงด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์ Abstract   PDF
สุนีย์ เอียดมุสิก, วิจิตรา สานพภา, ณัฐธยาน์ ชูสุข
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
The Particleboard Manufacturing from Agricultural Waste
Abstract   PDF
Nattakaporn Jarunjaruphat, Salinee Acharry
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การผลิตแฮมสุกจากปลาดุกอุยเทศ Abstract   PDF
สุธิดา อัครชนียากร, สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์, ฉัตรชนก กิจทวี
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลต่อสมรรถนะและก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์
Biodiesel Production from Tung Oil and Its Effects on Diesel Engine Performance and Emission Characteristics
Abstract   PDF
Warakhom Wongchai
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การพยากรณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยตัวแบบอนุกรมเวลา
Forecasting Cassava Starch Price in Thailand by Using Time Series Models
Abstract   PDF
Palakorn Komkul
 
Online First การพยากรณ์อัตราการไหลสูงสุดในช่วงน้ำหลาก โดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝนในลุ่มน้ำเลย
Peak Flow Prediction Using an Antecedent Precipitation Index Method in Loei River Basin
Abstract   PDF
Anucha Karnjanarak, Wandee Thaisiam
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 การพัฒนา MATLAB GUI สำหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนำ Abstract   PDF
ชาญชัย กุศลจิตกรณ์, ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล, เอกลักษณ์ กุญชรจันทร์, เฉลิมชาติ มานพ
 
51 - 75 of 287 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2465-4698