Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
2020: Online First การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมของชุมชน
Development of Industrial Waste Management Model towards Social Enterprises for Community
Abstract   PDF
Thanee Sukontachart, Supatta Pinthapataya, Witoon Simachokedee
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้ากาแฟสด
Development of a Business Management Model for Coffee Shop Entrepreneurs
Abstract   PDF
Buratuch Chotchuang, Teravuti Boonyasopon, Preeda Attavinijtrakarn
 
2020: Online First การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์การค้าที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชน
Model Development of Shopping Center Business Management in Congruence to the Community Economy
Abstract   PDF
Roongrat Sroingern, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon, Preeda Attavinijtrakarn
 
2020: Online First การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
The Development of Business Administration Model of Processing Thailand’s Integrated Circuits Industry toward the Smart Electronics Industry
Abstract   PDF
Jirattri Chootakul, Teravuti Boonyasopon, Somnoek Wisuttipaet, Suchart Siengchin
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการจัดการความร้เูพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
Development Model of Knowledge Management System Enhancing the Organization Efficiency of the Hard Disk Drive Industry
Abstract   PDF
Kamthorn Jangsuthivorawat, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ Abstract   PDF
ธัญญาทิพ พิชิตการค้า, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, อรรถกร เก่งพล
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรร ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การกลุ่มอุตสาหกรรมท่อเหล็ก Abstract   PDF
ปราโมช ธรรมกรณ์, สุเทพ บุตรดี, วิเชียร เกตุสิงห์, จิรายุส พู่มนตรี
 
2020: Online First การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารระดับกลางเพื่อการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
Model Development of Middle Manager Potential for Competitiveness in Aviation Business Industry
Abstract   PDF
Teejuta Prasatkeaw, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon, Anake Teeraviwatchai
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การพัฒนารูปแบบศักยภาพพนักงานเข้าใหม่สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยุคเศรษฐกิจพลิกผัน
Development of New Entry Employees’ Potentiality Model for Industrial Business in the Age of Disruptive Economy
Abstract   PDF
Jutharat Pinthapataya
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้างานปฏิบัติการบินในธุรกิจการบินของประเทศไทยเพื่อการแข่งขัน
Potential Model Development for Chief Crew Flight Attendants of Thailand’s Aviation Business for Competitiveness
Abstract   PDF
Jutharat Pinthapataya, Sakarin Yuphong, Preeda Attavinijtrakarn, Akkarat Poolkrajang
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
The Development of an Essential Competency Model for Managers of Online Businesses in the Digital Economy
Abstract   PDF
Phavita Apinantham, Somnoek Wisuttipaet, Preeda Attavinijtrakarn, Teerawat Boonyasopon
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
บุญเลิศ เต๊กสงวน, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วิเชียร เกตุสิงห์, นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง Abstract   PDF
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาสายอากาศระนาบแบบช่องเปิดโดยใช้สตับครึ่งวงกลมที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมสำหรับใช้งานในย่านความถี่ WLAN/WiMAX และ UWB Abstract   PDF
นิพนธ์ ทางทอง, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน Abstract   PDF
สุพิชชา ชีวพฤกษ์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ Abstract   PDF
ผะอบ พวงน้อย, นาตยา แก้วใส, สมชาติ เลิกบางพลัด, โปรดปราณ ชลสาคร, อัจฉรา สังขยุทธ
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยการควบคุมแบบฟัซซี Abstract   PDF
อภิศักดิ์ พรหมฝาย
 
2020: Online First การพัฒนาออนโทโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
The Development of Ontologies of Processed Food Products of Community Enterprise Group
Abstract   PDF
Patcharaporn Chaipattanamatee
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนาอัลกอริทึมแบบใหม่ของวิธีการวนรอบคลื่นสำหรับวงจรไมโครเวฟในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม Abstract   PDF
พินิจ เนื่องภิรมย์, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกล้องความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ
Development of Temperature Convert Algorithms by Image Processing
Abstract   PDF
Witthaya Boonsuk, Watthanachai Boonsuk
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาฮิวริสติกเพื่อการจัดสรรเส้นทางการรับและส่งสินค้าที่มีชนิดและน้ำหนักที่หลากหลาย Abstract   PDF
ภิกชญา คงแก้ว, ธนัญญา วสุศรี
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบใหม่สำหรับวัสดุปลูกชนิดชิ้นตาอ้อย
Development of a Novel Sugar Cane Planter for Bud Chip as Planting Material
Abstract   PDF
Piyapong Sriwongras, Supakit Sayasoonthorn, Sittiporn Maneewan, Nipon Bhuwakiatkhamjorn
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด Abstract   PDF
ปรีดา ปรากฏมาก
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษเปลือกถั่วลิสง
The Development of Biomass Fuel from Peanut Shell
Abstract   PDF
Patcharee Intanoo, Praekwun Ketrom
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีนด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
Developing a Model of Synthesis Logic Circuits Based on Gene with Genetic Algorithm
Abstract   PDF
Chakkrit Preuksakarn
 
151 - 175 of 508 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2465-4698