Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การสร้างตัวแบบนักท่องเที่ยวภายในประเทศโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและกฎความสัมพันธ์ กรณีศึกษา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Development of Domestic Tourists Model Using Clustering and Association Rule Techniques Case Study: Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
Abstract   PDF
Wirot Yotsawat, Saroch Purisangkaha, Wimol Kittirakpunya, Anongnart Srivihok
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง Abstract   PDF
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล, มนตรี สุขเลื่อง
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การสร้างและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตกำลังไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง Abstract   PDF
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล, มนตรี สุขเลื่อง
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 การสะสมความรู้ในตัวคนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานในสถานประกอบการ Abstract   PDF
อธิปไตย โพแตง, ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้สแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาโดยอาศัยวิธีตกสะสมไอเคมี
Synthesis of Carbon Nanomaterials Using Stainless Steel Type 304 as Substrate and Catalyst by Chemical Vapor Deposition Method
Abstract   PDF
Mattanyu Jaengthong, Chaiyaput Kruehong, Saifon Kruehong, Apichart Artnaseaw
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนเมตรในหางน้ำยางธรรมชาติสำหรับเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง
Synthesis of Silver Nanoparticles in Skim Natural Rubber for Dye-sensitized Solar Cell
Abstract   PDF
Nattapon Popaitoon, Nuttapol Pootrakulchote
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การสืบสวนและเปรียบเทียบกำลังสูญเสียที่แกนเหล็กและการรบกวนทางเสียงของเหล็กไม่เรียงแนวรีดเมื่อแหล่งจ่ายเป็นพีดับเบิ้ลยูเอ็มแบบไบโพลาร์และแบบยูนิโพลาร์ Abstract   PDF
โอภาส ศิริครรชิตถาวร, สิริวิช ทัดสวน
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 การหาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเอ็กซ์โพเนนเชียลไร้พารามิเตอร์แบบเครื่องหมายโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ Abstract   PDF
ณัฐพร ทองรอง, เสาวณิต สุขภารังษี, ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 การออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดชนิดไม้แขวนเสื้อสำหรับของไหลแบบเฮอร์เชลบัล์กเลย์ Abstract   PDF
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์, ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์, วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 การออกแบบโครงข่ายสัญจรสาธารณะโดยตัวแบบการเชื่อมต่อศูนย์กลางแบบไม่จำกัดความจุ กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF
อรอุไร แสงสว่าง
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติรวมถึงรายละเอียดของการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งและกระจายสินค้า
Design of a Database Program for Reducing Searching Time of History and Detail of Container Mainte
Abstract   PDF
Laddawan Kitsaleerung, Athakorn Kengpol
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากน้ำมันไบโอดีเซลและการควบคุมกำจัด Abstract   PDF
สาวิตรี วทัญญูไพศาล, ถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การเปรียบเทียบเชิงสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่นาร้างและพื้นที่เหมาะสม Abstract   PDF
สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สกุลกานต์ ์สิมลา
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 การเปลี่ยนรูปของหินอันเนื่องจากความแตกต่างตามชนิดของเหลวที่ถูกอัดฉีด Abstract   PDF
อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 การเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus Abstract   PDF
รัฐพล ศรประเสริฐ, อนงคณ์ หัมพานนท์, สยาม อรุณศรีมรกต
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การเพิ่มความบริสุทธิ์ไบโอดีเซลที่สังเคราะห์จากน้ำมันปาล์มโดยการล้างด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค Abstract   PDF
อมราภรณ์ แก้วชะฎา, ธนพร ไวพานิชการ
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตจากการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงฉุกเฉินเมื่อเครื่องขัดข้อง Abstract   PDF
ปิยฉัตร จันทิวา, วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์, สุพิชชา ชีวพฤกษ์
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยรีจีมสวิตซิง
Increase Efficiency of Missing Data Imputation by Regime Switching
Abstract   PDF
Jumlong Vongprasert
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การแต่งแร่ด้วยจุลชีวัน
Bio Mineral Processing
Abstract   PDF
Siwarote Siriluck
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันในสภาพแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
Chloride Penetration and Steel Corrosion of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash under 5-year Exposure in Marine Environment
Abstract   PDF
L.Y. Ponhsampatea, Tieng Cheewaket, Wichian Chalee
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์
Extracting Silica from Biomass Fly Ash by Using Alkaline Hydrothermal Treatment and Silica Precipitation by Using Organic Acids
Abstract   PDF
Patthra Pengthamkeerati, Tunlawit Satapanajaru, Nipawan Sananwai, Autchara Boonrite, Phatchariya Welutung
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 การแยกซิลเวอร์จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยการแทนที่ด้วยโลหะ
Silver Removal from Computer Keyboards with Metallic Replacement
Abstract   PDF
Panida Sampranpiboon
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร, อโศก ศรีสวัสดิ์, จิตติมา ศีลประชาวงศ์
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March ความต้องการงานวิจัยด้านเซนเซอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Need of Researches on Innovative Sensors for Thailand’s Industry
Abstract   PDF
Prayoot Akkaraekthalin
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ความพร้อมของแรงงานฝีมือและวิชาชีพไทย ภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าธุรกิจบริการอาเซียน Abstract   PDF
กรวิก พรนิมิตร
 
151 - 175 of 287 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2465-4698