Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การนำไปใช้ทางชีวภาพของสาหร่ายพวงองุ่นในทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์
Bioaccessibility of Sea Grape (Caulerpa lentillifera) in Simulated Human Digestive System in vitro digestion model
Abstract   PDF
Numphon Thaiwong, Natta Kachenpukdee, Dararat Buaphet
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย Abstract   PDF
ชายชาญ แพเจริญ, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March การบำบัดน้ำล้างทรายปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยกระบวนการเปอร์ซัลเฟต และกระบวนการโซโน-เปอร์ซัลเฟตออกซิเดชัน
Remediation of Sand Washing Water Contaminated with Petroleum Hydrocarbon by Persulfate and Sono-Persulfate Oxidation Process
Abstract   PDF
Kanokwan Kongsom, Chompoonut Chaiyaraksa
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สำหรับปั๊มประเภทหอยโข่งในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
Predictive Maintenance for Centrifugal Pumps in Pulp Industry
Abstract   PDF
Wisarut Polhong, Jitra Rukijkanpanich
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านกระบวนการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สู่ความยั่งยืน
Integration of Big Data Through the Supply Chain Management Process for Driving MICE Industry towards Sustainability
Abstract   PDF
Chanattee Poompurk, Krisada Chienwattanasook
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การบูรณาการบล็อกเชนกับการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
Integration of Blockchain to Cloud Computing in e-Portfolio
Abstract   PDF
Sukosol Wanotayapitak
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การประมวลผลภาพและประยุกต์วิธี SVM ในการนับจำนวนและวัดขนาด Staphylococci จากกล้องจุลทรรศน์ Abstract   PDF
ไกรศร ตั้งโอภากุล, สาวิตรี วทัญญูไพศาล, สมชาติ รุ่งเรืองสรการ, สรร รัตนสัญญา
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในการทดลองแฟกทอเรียล 2^k กรณีไม่มีซ้ำ
Estimating Missing Data in Unreplicated 2^k Factorial Experiments
Abstract   PDF
Kanidta Laphaphong, Vichit Lorchirachoonkul, Jirawan Jitthavech
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ Abstract   PDF
อภิญญา ปริสุทธิพงศ์, ยุพาภรณ์ อารีพงษ์, เสาวณิต สุขภารังษี
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การประมาณค่าช่องสัญญาณด้วยภาวะน่าจะเป็นสูงสุดสำหรับการไกล่เกลี่ยความผิดพลาดแบบปรับอัตราเข้ารหัสเหมาะสมกับการกระจายกุญแจรหัสลับเชิงควอนตัม Abstract   PDF
พัชรพงษ์ ตรีวิริยานุภาพ, ธราธร พรมสะอาด
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรด้วยวิธีของเซิลล์
Estimating the Population Mean Using Searls Approach
Abstract   PDF
Chatchawan Kongnam
 
Vol 34, No 3 (2024): July-September (In progress) การประมาณน้ำหนักเหล็กโครงสร้างอาคารโครงเฟรมเหล็กเตี้ยด้วยการออกแบบเชิงกำเนิด
Structure Weight Estimation of Low Rise Steel Frame Buildings by Generative Design
Abstract   PDF
Wisate Fhagatong, Sopa Visitsak, Siradech Surit
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ Abstract   PDF
วิทยา บุญสุข
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การประยุกต์วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแห้งเห็ดหลินจือแบบพาความร้อน
Application of Wire Mesh Stainless Porous Material for Reduce Energy Consumption in the Convective Drying of Lingzhi Mushroom
Abstract   PDF
Kompet Inla, Bundit Krittacom, Pathiwat Waramit, Ratinun Luampon
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September การประยุกต์วัสดุรีไซเคิลสำหรับงานก่อสร้างถนนที่ยั่งยืนในประเทศไทย
Utilization of Recycled Materials for Sustainable Road Construction in Thailand
Abstract   PDF
Suksun Horpibulsuk, Apichat Suddeepong
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การประยุกต์หลักการ 3Rs สำหรับอุตสาหกรรมถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติก Abstract   PDF
อัมพิกา ไกรฤทธิ์, เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า: กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี Abstract   PDF
สุพิชชา ภมรจันทรมัส, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี, ณรงค์ พลีรักษ์
 
Vol 33, No 4 (2023): October-December การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากกระบวนการล้างผักในโรงงานด้วยเทคโนโลยีพลาสมา
Application of Experimental Design to Improve Wastewater Quality from the Process of Washing Vegetables in Factory by Plasma Technology
Abstract   PDF
Nattapong Yawichai, Komgrit Leksakul
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบเพื่อการทำนายผลผลิตพืชไร่ Abstract   PDF
ขนิษฐา กุลนาวิน, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, ชมัยพร เจริญพร, ภัทรสินี ภัทรโกศล
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก
Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block
Abstract   PDF
Tieng Cheewaket, Chai Jaturapitakkul, Wichian Chalee
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมเพื่อเลือกที่ตั้งของโรงแรมแถบชายหาดในประเทศไทย
Applying a Hybrid Multiple Criteria Decision Making Model for Selecting the Location of Beach Hotels in Thailand
Abstract   PDF
Lanlalin Thawaisilp, Pornpimol Chaiwuttisak, Sittichai Charoensettasilp
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ Abstract   PDF
รัญชนา สินธวาลัย, เปมิกา บุญชู, ศิริพร ผลใหม่
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในประเทศไทย Abstract   PDF
พัชรินทร์ แซ่จัน
 
Vol 34, No 3 (2024): July-September (In progress) การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย LoRaWAN สำหรับการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บข้อมูลในอาคารอัจฉริยะ
Application of LoRaWAN-based System for Electric Energy Monitoring and Data Acquisition in a Smart Building
Abstract   PDF
Thanat Kanadee, Sarawuth Chaimool
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่ Abstract   PDF
นพรุจ สังข์แป้น, สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา
 
151 - 175 of 844 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2465-4698