Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรร ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การกลุ่มอุตสาหกรรมท่อเหล็ก Abstract   PDF
ปราโมช ธรรมกรณ์, สุเทพ บุตรดี, วิเชียร เกตุสิงห์, จิรายุส พู่มนตรี
 
2020: Online First การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารระดับกลางเพื่อการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
Model Development of Middle Manager Potential for Competitiveness in Aviation Business Industry
Abstract   PDF
Teejuta Prasatkeaw, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon, Anake Teeraviwatchai
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การพัฒนารูปแบบศักยภาพพนักงานเข้าใหม่สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมยุคเศรษฐกิจพลิกผัน
Development of New Entry Employees’ Potentiality Model for Industrial Business in the Age of Disruptive Economy
Abstract   PDF
Jutharat Pinthapataya
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้างานปฏิบัติการบินในธุรกิจการบินของประเทศไทยเพื่อการแข่งขัน
Potential Model Development for Chief Crew Flight Attendants of Thailand’s Aviation Business for Competitiveness
Abstract   PDF
Jutharat Pinthapataya, Sakarin Yuphong, Preeda Attavinijtrakarn, Akkarat Poolkrajang
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
The Development of an Essential Competency Model for Managers of Online Businesses in the Digital Economy
Abstract   PDF
Phavita Apinantham, Somnoek Wisuttipaet, Preeda Attavinijtrakarn, Teerawat Boonyasopon
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
บุญเลิศ เต๊กสงวน, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วิเชียร เกตุสิงห์, นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง Abstract   PDF
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาสายอากาศระนาบแบบช่องเปิดโดยใช้สตับครึ่งวงกลมที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมสำหรับใช้งานในย่านความถี่ WLAN/WiMAX และ UWB Abstract   PDF
นิพนธ์ ทางทอง, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน Abstract   PDF
สุพิชชา ชีวพฤกษ์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การพัฒนาหลักสูตรและชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการท่องเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ Abstract   PDF
ผะอบ พวงน้อย, นาตยา แก้วใส, สมชาติ เลิกบางพลัด, โปรดปราณ ชลสาคร, อัจฉรา สังขยุทธ
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามผู้สูงอายุผ่านไคเนคด้วยการควบคุมแบบฟัซซี Abstract   PDF
อภิศักดิ์ พรหมฝาย
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนาอัลกอริทึมแบบใหม่ของวิธีการวนรอบคลื่นสำหรับวงจรไมโครเวฟในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม Abstract   PDF
พินิจ เนื่องภิรมย์, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกล้องความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ
Development of Temperature Convert Algorithms by Image Processing
Abstract   PDF
Witthaya Boonsuk, Watthanachai Boonsuk
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาฮิวริสติกเพื่อการจัดสรรเส้นทางการรับและส่งสินค้าที่มีชนิดและน้ำหนักที่หลากหลาย Abstract   PDF
ภิกชญา คงแก้ว, ธนัญญา วสุศรี
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบใหม่สำหรับวัสดุปลูกชนิดชิ้นตาอ้อย
Development of a Novel Sugar Cane Planter for Bud Chip as Planting Material
Abstract   PDF
Piyapong Sriwongras, Supakit Sayasoonthorn, Sittiporn Maneewan, Nipon Bhuwakiatkhamjorn
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด Abstract   PDF
ปรีดา ปรากฏมาก
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษเปลือกถั่วลิสง
The Development of Biomass Fuel from Peanut Shell
Abstract   PDF
Patcharee Intanoo, Praekwun Ketrom
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีนด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
Developing a Model of Synthesis Logic Circuits Based on Gene with Genetic Algorithm
Abstract   PDF
Chakkrit Preuksakarn
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองการคืบตัวสำหรับร่วมวิเคราะห์การทรุดตัวของเขื่อนหินถม Abstract   PDF
พรเทพ เปรมทวี, ชนา พุทธนานนท์, รักษ์ศิริ สุขรักษ์, พรเกษม จงประดิษฐ์
 
2020: Online First การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลสำหรับบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์: กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
Janejira Paphiwdee, Athakorn Kengpol
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร กรณีศึกษา: บริษัทผลิตเครื่องจักรอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น Abstract   PDF
สมเกียรติ อับดุลเลาะ, อรรถกร เก่งพล
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การพัฒนาโปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
Development of Boolean Algebra Equations Program using Karnaugh Map for Applying in Electronic Engineering Education
Abstract   PDF
Pawana Choosiri
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดสมดุลการผลิต: กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ Abstract   PDF
ปาริกชาติ แก้วมณี, อรรถกร เก่งพล
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การพัฒนาโมเดลการบริหารความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมผลิตก๊าซอุตสาหกรรม Abstract   PDF
วิไลรัตน์ เจริญใหม่รุ่งเรือง, สมศรี ศิริไหวประพันธ์, รณินทร์ กิจกล้า
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การพัฒนาโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมถั่วเหลืองเสริมควินัวและไซเลียมฮัสค์
Development of Soy Yogurt Drink Fortified with Quinoa and Psyllium Husk
Abstract   PDF
Metinee Raksalam, Wiraphon Srisopha, Chirat Sirimuangmoon
 
151 - 175 of 481 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2465-4698