Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศีรษะในภาคอุตสาหกรรม Abstract   PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมีดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียม อะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิว Abstract   PDF
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 ปัญหาการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ไข Abstract   PDF
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร, ลักขณา คิดบรรจง
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน Abstract   PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
สุนีย์ วรรธนโกมล, อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ผลกระทบของการจองหน่วยความจำต่อการใช้พลังงานในเครื่องจักรเสมือน: กรณีศึกษาไมโครซอฟท์ไฮเปอร์-วี Abstract   PDF
วิภูดล วัชรสาคร, บวร ปภัสราทร
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 ผลกระทบของธาตุโบรอนและลำดับขั้นต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดและเฟสยูเทคติกซิลิคอนในโลหะผสมหล่ออะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม Abstract   PDF
พิสิทธิ์ เมืองน้อย, จิณกมล ลุยจันทร์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April ผลกระทบของวินโดว์ฟังก์ชันในการตรวจจับความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส Abstract   PDF
เอกกมล บุญยะผลานันท์, มีชัย โลหะการ
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อกำลังเฉือนของรอยแตกในหินแกรนิต Abstract   PDF
กิตติเทพ เฟื่องขจร, ภาคภูมิ นาพุดซา
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 ผลกระทบของอุปสรรคในงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน: กรณีศึกษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง Abstract   PDF
สุริโย บุมี, วรรณวิทย์ แต้มทอง
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 ผลกระทบทางความถี่ที่มีต่อสมรรถนะการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย Abstract   PDF
เอกชัย ชัยดี, อนนท์ นำอิน, สุกัลย์ ยะอู๋, เอกพจน์ ยศแก้ว
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ผลของการล้างต่อคุณภาพซูริมิปลายี่สก Abstract   PDF
ภัทรานิษฐ์ ฮุนตระกูล, ชญานี ชีรคุปต์, สุธีรา ขันทพันธ์
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม Abstract   PDF
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 ผลความเข้มสนามไฟฟ้าที่มีต่อคุณภาพของชานมในกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ Abstract   PDF
ปพณ สะอาดยวง, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ, ชัญญา สิงห์กาศ, พัชรนันท์ ทองใบ, อรอนงค์ ศรียอด
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์จากน้ำส้มโอ (Citrus maxima (Burm.f) Merr.) พันธุ์ขาวแตงกวาด้วยเส้นใยเห็ดแครง (Schizophyllum commune Fr.) ในการหมัก Abstract   PDF
รัฐพล ศรประเสริฐ, เสาวรส แพงน้อย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร Abstract   PDF
สุนันท์ มนต์แก้ว, ธวัชชัย นวเลิศปัญญา, วรรณวิทย์ แต้มทอง
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April พฤติกรรมการจัดการเอกสารส่วนบุคคลในเครื่องคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
กฤตยา ทองผาสุข, ทิพยา จินตโกวิท
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 พารามิเตอร์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง และผงไม้ยางพาราโดยใช้การออกแบบบ็อกซ์−เบห์นเคน Abstract   PDF
ชาตรี หอมเขียว, วรพงค์ บุญช่วยแทน, สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์, ธเนศ รัตนวิไล์
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ สายงานการจัดการส่งออกและนำเข้า เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
เนตร์พัณณา ยาวิราช
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 รงคเลขของเส้นเชื่อมของกราฟเชื่อมต่อในทฤษฎีกราฟ Abstract   PDF
บริบูรณ์ ศรีมาชัย
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 ระบบควบคุมการดำเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ Modified Packed Bed Reactor ต้นแบบขนาดเล็กในกระบวนการรีฟอร์มมิง Abstract   PDF
พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร, ภาวนี นรัตถรักษา, ฉัฐพงศ์ ช่วยประสาทวัฒนา
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารในสถานประกอบการ Abstract   PDF
ปิยฉัตร จันทิวา, สุชาติ เซี่ยงฉิน, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วิเชียร เกตุสิงห์
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง Abstract   PDF
ชญาภัทร์ กี่อาริโย, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, วิเชียร เกตุสิงห์
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
ศิริพร กาฬกาญจน์, สันชัย อินทพิชัย, วิจิตรา พลเยี่ยม
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 รูปแบบสมรรถนะภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ Abstract   PDF
ธนัชพร พรหมทันต์, กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, ธนสาร อินทรกำธรชัย
 
151 - 175 of 199 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2465-4698