Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April ช่วงความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์ โดยวิธีโบเน็ต และวิธีบูตสแตรป Abstract   PDF
พรรณนา เอี่ยมสุวรรณ์
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับขนาดอิทธิพลในการวิเคราะห์อภิมาน Abstract   PDF
วาสนา จันทร์ขำ
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์สำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน Abstract   PDF
พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 ดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ของประเทศไทย Abstract   PDF
อุเทน ทองทิพย์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน Abstract   PDF
สยาม แกมขุนทด, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย, พิทยา แจ่มสว่าง
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์ Abstract   PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 นวัตกรรมใหม่ในการรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ Abstract   PDF
มนตรี ไชยชาญยุทธ์, สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนค บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 2559 Abstract   PDF
ปกวารสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 2559 ปกวารสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 2559
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 2560 Abstract   PDF
ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 2560 Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 2560
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 2560 Abstract   PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 2560
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาโดยใช้สารไซเลนบนโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ภายใต้ การแปรผันตามเวลาของสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ในประเทศไทย Abstract   PDF
อรุษ เพชรเชิดชู
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April ปรากฏการณ์พาหะร้อนในวัตถุนาโนบ่อควอนตัมและบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพของเลเซอร์นาโนและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในย่านอินฟราเรด Abstract   PDF
ปภาวี ฟาน โดมเมเลน
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ปัจจัยทางวิศวกรรมที่มีผลต่อการแบ่งประเภทการทำงานของเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะตามมาตรฐานสหพันธ์ขนถ่ายวัสดุแห่งสหภาพยุโรป Abstract   PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์, วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งประเภทของโครงสร้างเครนไฟฟ้าเหนือศีรษะในภาคอุตสาหกรรม Abstract   PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมีดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียม อะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิว Abstract   PDF
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 ปัญหาการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ไข Abstract   PDF
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร, ลักขณา คิดบรรจง
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน Abstract   PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
สุนีย์ วรรธนโกมล, อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ผลกระทบของการจองหน่วยความจำต่อการใช้พลังงานในเครื่องจักรเสมือน: กรณีศึกษาไมโครซอฟท์ไฮเปอร์-วี Abstract   PDF
วิภูดล วัชรสาคร, บวร ปภัสราทร
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 ผลกระทบของธาตุโบรอนและลำดับขั้นต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดและเฟสยูเทคติกซิลิคอนในโลหะผสมหล่ออะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม Abstract   PDF
พิสิทธิ์ เมืองน้อย, จิณกมล ลุยจันทร์
 
151 - 175 of 221 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2465-4698