Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจต้องสูญเสีย ภายใต้ความเสี่ยงและความกำกวม Abstract   PDF
ภาวิตา อภินันท์ธรรม, ดลชัย ละออนวล
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุบนระนาบ ด้วยกล้องและเซนเซอร์อินฟราเรด Abstract   PDF
นิรมล เรืองพยุงศักดิ์
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของสารสกัดเบต้ากลูแคนจากรำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
Antioxidant Activities and Lipid Peroxidation Inhibition of Beta-glucan Gum from Khao Dawk Mali 105 Rice Bran
Abstract   PDF
Pattraporn Phueadolpaisarn
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การทดลองศึกษาสภาวะการอบแห้งปลาของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ
Experimental Study on Drying Conditions of Solar Fish Dryer with Temperature Controlled by Open-closed Ventilating System
Abstract   PDF
Wasan Jeentada, Banyat Niyomvas, Anek Thaikul
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การทดลองอบแห้งยางแผ่นด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผนังด้านบนห้องอบแห้งเป็นแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์
Drying Experiment of Rubber Sheet Using Solar Dryer with Solar Collector Installed on Top Wall of the Dryer
Abstract   PDF
Wasan Jeentada, Jaruwat Jareanjit, Prateep Tippracha
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การทดสอบความเที่ยงตรงเครื่องออกรางวัลวงล้อพลาสติกโปร่งใสของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Abstract   PDF
นิติชล ตันสกุล
 
Vol 34, No 2 (2024): April-June การทดสอบความไม่คงเส้นคงวาในประสิทธิภาพของแบบจำลองค่าความร้อนชีวมวลตามการวิเคราะห์แบบแยกธาตุ
Performance Inconsistencies in Biomass Higher Heating Value Models for Ultimate Analysis
Abstract   PDF
Akara Kijkarncharoensin, Supachate Innet
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การทดสอบจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้าและจลนศาสตร์แบบผกผันของหุ่นยนต์แขนกล 6 แกน (Staubli RX 90) Abstract   PDF
เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์, วิจักษณ์ พรสุขวิทูร, จตุรพัฒน์ ภัควนิตย์
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การทดสอบสมรรถนะการถ่ายโอนความร้อนของเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจรที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสารทำงาน
Study of Heat Transfer Performance of a Loop Thermosyphon Using an Environment-friendly Refrigerants as a Working Fluid
Abstract   PDF
Thanaphol Sukckchana
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น Abstract   PDF
วศิน ชัยโรจน์นิพัฒน์, อิศเรศ ธุชกัลยา
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การทดแทนโซเดียมไนไตรท์ในไส้กรอกด้วยผงสีจากการหมัก Monascus purpureus ร่วมกับวุ้นมะพร้าว
Substitution of Sodium Nitrite in Sausages by Pigment Powders from Monascus purpureus Fermented with Nata de Coco
Abstract   PDF
Kanokchan Sanoppa, Tanaporn Poonyavanit, Piyada Pisuttipong
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล Abstract   PDF
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, วิเชียร ชาลี
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June การทำนายพฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่ารับแรงเฉือนด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพถ่าย WU-DIC
Estimation of Shear Behaviour for Recycled Aggregate Concrete using Digital Image Correlation (WU-DIC)
Abstract   PDF
Paradorn Kanhakorn, Watanee Rerksamosorn, Witsaruta Rerksamosorn, Norrasing Inmontien, Thanongsak Imjai, Monthian Setkit, Suppachai Tippakdee, Chirawat Wattanapanich
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การทำแห้งข้าวเปลือกในเครื่องทำแห้งด้วยเมมเบรนไคโตซาน
Paddy Drying in Chitosan Membrane Dryer
Abstract   PDF
Jirarot Arnusan, Khantong Soontarapa
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March การนำกลับของกรดลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟนิกจากของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน
The Recovery of Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid from the Waste Sulfonation Process
Abstract   PDF
Suteeporn Tonkhum, Pailin Ngaotrakanwiwat
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การนำไปใช้ทางชีวภาพของสาหร่ายพวงองุ่นในทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์
Bioaccessibility of Sea Grape (Caulerpa lentillifera) in Simulated Human Digestive System in vitro digestion model
Abstract   PDF
Numphon Thaiwong, Natta Kachenpukdee, Dararat Buaphet
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ของท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศไทย Abstract   PDF
ชายชาญ แพเจริญ, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March การบำบัดน้ำล้างทรายปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยกระบวนการเปอร์ซัลเฟต และกระบวนการโซโน-เปอร์ซัลเฟตออกซิเดชัน
Remediation of Sand Washing Water Contaminated with Petroleum Hydrocarbon by Persulfate and Sono-Persulfate Oxidation Process
Abstract   PDF
Kanokwan Kongsom, Chompoonut Chaiyaraksa
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สำหรับปั๊มประเภทหอยโข่งในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
Predictive Maintenance for Centrifugal Pumps in Pulp Industry
Abstract   PDF
Wisarut Polhong, Jitra Rukijkanpanich
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านกระบวนการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สู่ความยั่งยืน
Integration of Big Data Through the Supply Chain Management Process for Driving MICE Industry towards Sustainability
Abstract   PDF
Chanattee Poompurk, Krisada Chienwattanasook
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การบูรณาการบล็อกเชนกับการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
Integration of Blockchain to Cloud Computing in e-Portfolio
Abstract   PDF
Sukosol Wanotayapitak
 
Vol 35, No 2 (2025): April-June (In progress) การปฏิวัติโปรตีนจากแมลง: แหล่งโปรตีนทางเลือก
Insect Protein Revolution: Edible Insects as Alternative Protein Sources
Abstract   PDF
Mery Rambu B. Djoru, Samatcha Krungkaew, Watanya Chaisayan, Theerawut Phusantisampan
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การประมวลผลภาพและประยุกต์วิธี SVM ในการนับจำนวนและวัดขนาด Staphylococci จากกล้องจุลทรรศน์ Abstract   PDF
ไกรศร ตั้งโอภากุล, สาวิตรี วทัญญูไพศาล, สมชาติ รุ่งเรืองสรการ, สรร รัตนสัญญา
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในการทดลองแฟกทอเรียล 2^k กรณีไม่มีซ้ำ
Estimating Missing Data in Unreplicated 2^k Factorial Experiments
Abstract   PDF
Kanidta Laphaphong, Vichit Lorchirachoonkul, Jirawan Jitthavech
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การประมาณค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม Arcsine EWMA Sign แบบไม่ใช้พารามิเตอร์ด้วยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ Abstract   PDF
อภิญญา ปริสุทธิพงศ์, ยุพาภรณ์ อารีพงษ์, เสาวณิต สุขภารังษี
 
151 - 175 of 920 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2985-2145