Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลองการถดถอย
Analysis of Impact of Climate Change on Forest Fire Potential in Chiang Mai by Using of Regression Model
Abstract   PDF
Punnathorn Thanadolmethaphorn, Chakrit Chotamonsak, Suthinee Dontree
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การวิเคราะห์พฤติกรรมและประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมอนุภาคของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 2 ขั้นสำหรับการกำจัดอนุภาคจากกระบวนการคั่วกาแฟ Abstract   PDF
ชนิกานต์ ขัดปา, อรอนงค์ อุปมา, ไอลดา ถาตุ้ย, ปภัสรา ยอดทิพย์, สุภาวดี ฟั่นก้อม, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การวิเคราะห์ลักษณะของวายเปอร์สำหรับกระบวนการขัดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ขั้นสุดท้าย Abstract   PDF
ภาคภูมิ จตุรพรสวัสดิ์, พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองของกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์สำหรับประเมินการบิดเสียรูปและความเค้นตกค้างในชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กกล้า Abstract   PDF
นฤดม ขจรวุฒิตระกูล, ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบภายในเพื่อคำนวณเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงที่บริษัทประกันภัยต้องดำรงไว้ Abstract   PDF
อาทิตย์ อินทรสิทธิ์, นวรัตน์ เอกก้านตรง, ครรชิต เชื้อขำ
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายแถบผ่านแถบคู่เชิงกระจายต่อเรียงกันสำหรับภาครับของ WLAN ย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และ 5 กิกะเฮิรตซ์
Analysis and Design of a Cascaded Distributed Dual-band Bandpass Amplifier for 2.4 GHz and 5 GHz WLAN Receiver
Abstract   PDF
Ittipat Roopkom
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การวิเคราะห์โดเมนเวลาขณะเกิดผลตอบสนองอิมพัลส์ของแท่งอิเล็กโตรดต่อลงดินในชั้นใต้ดิน 2 ชั้นที่สภาวะทรานเชี้ยนต์โดยวิธี Boundary Finite Element Method Abstract   PDF
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การศึกษาการดูดซับแก๊สผสมในถ่านกัมมันต์ด้วยแบบจำลองแกรนด์คาโนนิคัลมอนติคาร์โล
Study for Adsorption of Gas Mixture in Activated Carbon by Grand Canonical Monte Carlo Simulation
Abstract   PDF
Krittamet Phothong, Chatchai Janseedar, Chaiyot Tangsathitkulchai, Atichat Wongkoblap
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การศึกษาการแพร่กระจายความเข้มข้นของสารพิษที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองที่ไหลมาบรรจบกัน
Numerical Study of a Combined Fluid Flow and Pollutant Concentration Dispersion in a Confluent River and Canal
Abstract   PDF
Nuttawee Pengpom, Somsak Vongpradubchai, Phadungsak Rattanadecho
 
2020: Online First การศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนไฟเบอร์ที่เติมโฟมภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน
The Energy Absorption Capacity of Foam-filled Carbon Fiber Tube Subjected to Axial Impact
Abstract   PDF
Nirut Onsalung, Mana Wichangarm
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การศึกษาความเป็นไปได้ของการหมักเอทานอลจากหญ้าขจรจบและวัสดุเศษเหลือจากการตัดแต่งหน่อไม้ Abstract   PDF
อภิญญา จันทรวัฒนะ, ปิยะรัชช์ กุลเมธี
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้รถประจำทางไฟฟ้าสำหรับการขนส่งมวลชนระยะไกล
Feasibility of Electric Bus Implementation for Long-distance Public Transportation
Abstract   PDF
Suchart Siengchin, Teerawat Boonyasopon, Chanchai Tongprasit, Pawinee Boonyasopon, Kanyagkorn Piboon, Tweesak Roopsing, Somnoek Wisuttipaet
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องจำลองการชนคนเดินเท้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นแบบไร้แกน Abstract   PDF
อนันต์ เต็มเปี่ยม, ศุภชัย หลักคำ, พิเชษฐ์ บุญญาลัย, กุลยศ สุวันทโรจน์
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำแบบแรงดันสูงภายใต้ต้นทุนต่ำโดยใช้เทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ
Investigation of Low Cost in High Pressure Sheet Hydroforming with 3D Printing Technology
Abstract   PDF
Aniruth Kamnean, Thanasan Intarakumthornchai, Ramil Kesvarakul, Sutee Olarnrithinun, Yingyot Aue-u-lan
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การศึกษาความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิอากาศด้านขาเข้าเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตพลังงานไฟฟ้า
Performance Improvement for Gas Turbine by Inlet Air Cooling Method
Abstract   PDF
Rattanon Nonpaiwan, Cattaleeya Pattamaprom
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การศึกษาคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนของมอร์ตาร์ปูนฉาบผสมวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทพาราฟินและโพลีเอทิลีนไกลคอล
Study on Thermal Properties of Plastering Mortar Mixed with Paraffin and Polyethylene Glycol Type Phase Change Material
Abstract   PDF
Tidarat Sutthiphasilp, Piti Sukontasukkul, Wonchalerm Chalodhorn
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การศึกษาจุดคอขวดบนเส้นทางสายหลักในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว: กรณีศึกษา ถนนมิตรภาพช่วงนครราชสีมา–ขอนแก่น Abstract   PDF
ปกรณ์ ตั้งจาตุรโสภณ, รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การศึกษาผลกระทบของกระบวนการทางความร้อนต่อสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนที่ผสมกระป๋องเครื่องดื่มใช้แล้ว Abstract   PDF
อวยชัย วงศ์รัตน์, ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, พยูร เสนทองแก้ว
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยเทคนิคเรสพอนซิฟ Abstract   PDF
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การศึกษาพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์และความสม่ำเสมอตามแนวรัศมีในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลงโดยการจำลองแบบซีเอฟดี Abstract   PDF
ปริญญา คงพรม, อดิศร ประทุมมา, ณัฏฐพล มาลัย, สุนันท์ ลิ้มตระกูล, เทอดไทย วัฒนธรรม
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
สุชาติ เซี่ยงฉิน, ธารี วารีสงัด, พัชรินทร์ เหสกุล, ภาวิณี บุณยโสภณ, จิตติมา สุวรัตน์
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การศึกษาวิธีการฉีดขึ้นรูปพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมสารพอง Abstract   PDF
ปิยนุช คำฝอย, สุรศิษฐ์ โรจนนันต์, สิริพร โรจนนันต์
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการทำความสะอาดพื้นผิววงจรยืดหยุ่นด้วยพลาสมา
Optimization of Surface Cleaning Process for Flexible Printed Circuit Substrates Using Plasma
Abstract   PDF
Narongsak Jornsanoh, Chorkaew Jaturanonda, Viboon Tangwarodomnukun
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การศึกษาสมดุลและการออกแบบการดูดซับน้ำมันหล่อเย็นโดยชานอ้อยและชานอ้อยดัดแปร Abstract   PDF
วรัญญา แช่มปรีชา, อัญธิกา ประนัดทา, โกวิทย์ ปิยะมังคลา
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการกลยุทธ์โลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Abstract   PDF
เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์, วิภาวรรณ ทองเนียม, วิภาวรรณ จันทร์ประชุม
 
201 - 225 of 481 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 2465-4698