Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้สารเคมีกับปัจจัยคุณภาพน้ำดิบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล กรณีศึกษา การประปานครหลวง Abstract   PDF
ปฏิพัทธ์ ทิพย์กาญจนรัตน์, ธนัญญา วสุศรี
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การวิเคราะห์ทางด้านการลงทุนและเทคนิคเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กรณีศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย
The Investment and Technical Analysis of Solar Power Plant Development Case Study in Mukdahan Province, Thailand
Abstract   PDF
Withawint Srisuriyajan, Chaiyapon Thongchaisuratkrul
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ในประเทศไทย กรณีก่อสร้างใหม่และซ่อมแซมแบบเททับหน้า
Economic Analysis of Flexible Pavement Reinforced with Geosynthetics in Thailand for New Construction and Overlay
Abstract   PDF
Thanongsak Imjai
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชน
Economic Analysis of Community Level Small Rice Mill
Abstract   PDF
Piyapong Sriwongras, Sakda Intaravichai, Thanya Kiatiwat
 
2020: Online First การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างบ้านพักอาศัย: เปรียบเทียบระหว่างบ้านแบบทั่วไปกับบ้านบล็อกประสาน
Comparative Greenhouse Gas Evaluation of House Construction: A Conventional House versus an Interlocking Block House
Abstract   PDF
Chalita Suwan, Thanutyot Somjai
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างไดคลอโรฟีนอล ไตรคลอโรฟีนอล เพนตะคลอโรฟีนอล และไตรคลอโรแอนิซอล ในตัวอย่างกระดาษด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี Abstract   PDF
ชัชลิฎา บุญพะเนียด, ชญานี อรุณสมบูรณ์, ฐิติกา วงษ์มี, สมโภชน์ น้อยจินดา
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการจดทะเบียนธุรกิจอุตสาหกรรม
Factors Affecting Decisions to Register New Industrial Businesses
Abstract   PDF
Thunyawadee Sucharidtham
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการเกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบจำลองการถดถอย
Analysis of Impact of Climate Change on Forest Fire Potential in Chiang Mai by Using of Regression Model
Abstract   PDF
Punnathorn Thanadolmethaphorn, Chakrit Chotamonsak, Suthinee Dontree
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การวิเคราะห์พฤติกรรมและประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมอนุภาคของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต 2 ขั้นสำหรับการกำจัดอนุภาคจากกระบวนการคั่วกาแฟ Abstract   PDF
ชนิกานต์ ขัดปา, อรอนงค์ อุปมา, ไอลดา ถาตุ้ย, ปภัสรา ยอดทิพย์, สุภาวดี ฟั่นก้อม, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การวิเคราะห์ลักษณะของวายเปอร์สำหรับกระบวนการขัดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ขั้นสุดท้าย Abstract   PDF
ภาคภูมิ จตุรพรสวัสดิ์, พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองของกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์สำหรับประเมินการบิดเสียรูปและความเค้นตกค้างในชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กกล้า Abstract   PDF
นฤดม ขจรวุฒิตระกูล, ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การวิเคราะห์เสถียรภาพของวงจรกรองแอ็คทีฟ-อาร์ซีอันดับ 3 ที่ใช้ออปแอมป์แบบปลายคู่
Stability Analysis of 3rd Order Fully Differential Active-RC Filter
Abstract   PDF
Chairat Upathamkuekool
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบภายในเพื่อคำนวณเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงที่บริษัทประกันภัยต้องดำรงไว้ Abstract   PDF
อาทิตย์ อินทรสิทธิ์, นวรัตน์ เอกก้านตรง, ครรชิต เชื้อขำ
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายแถบผ่านแถบคู่เชิงกระจายต่อเรียงกันสำหรับภาครับของ WLAN ย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และ 5 กิกะเฮิรตซ์
Analysis and Design of a Cascaded Distributed Dual-band Bandpass Amplifier for 2.4 GHz and 5 GHz WLAN Receiver
Abstract   PDF
Ittipat Roopkom
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การวิเคราะห์โดเมนเวลาขณะเกิดผลตอบสนองอิมพัลส์ของแท่งอิเล็กโตรดต่อลงดินในชั้นใต้ดิน 2 ชั้นที่สภาวะทรานเชี้ยนต์โดยวิธี Boundary Finite Element Method Abstract   PDF
ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การศึกษาการดูดซับแก๊สผสมในถ่านกัมมันต์ด้วยแบบจำลองแกรนด์คาโนนิคัลมอนติคาร์โล
Study for Adsorption of Gas Mixture in Activated Carbon by Grand Canonical Monte Carlo Simulation
Abstract   PDF
Krittamet Phothong, Chatchai Janseedar, Chaiyot Tangsathitkulchai, Atichat Wongkoblap
 
2020: Online First การศึกษาการพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทย
A Study on Forecasting Mutual Fund Net Asset Value in Thailand
Abstract   PDF
Kunyanat Suraruengchai, Boonorm Chomtee, Prasit Payakkapong
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การศึกษาการแพร่กระจายความเข้มข้นของสารพิษที่ได้รับอิทธิพลจากความเร็วการไหลของน้ำในแม่น้ำและคลองที่ไหลมาบรรจบกัน
Numerical Study of a Combined Fluid Flow and Pollutant Concentration Dispersion in a Confluent River and Canal
Abstract   PDF
Nuttawee Pengpom, Somsak Vongpradubchai, Phadungsak Rattanadecho
 
2020: Online First การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกาะความร้อนเมืองและจำนวนนักท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
The Relationship between Urban Heat Island and Tourism at Chiangmai City, Thailand Based on Remote Sensing
Abstract   PDF
Veeranun Songsom, Thongchai Suteerasak, Phiraphop Sanwang
 
2020: Online First การศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนไฟเบอร์ที่เติมโฟมภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน
The Energy Absorption Capacity of Foam-filled Carbon Fiber Tube Subjected to Axial Impact
Abstract   PDF
Nirut Onsalung, Mana Wichangarm
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การศึกษาความเป็นไปได้ของการหมักเอทานอลจากหญ้าขจรจบและวัสดุเศษเหลือจากการตัดแต่งหน่อไม้ Abstract   PDF
อภิญญา จันทรวัฒนะ, ปิยะรัชช์ กุลเมธี
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้รถประจำทางไฟฟ้าสำหรับการขนส่งมวลชนระยะไกล
Feasibility of Electric Bus Implementation for Long-distance Public Transportation
Abstract   PDF
Suchart Siengchin, Teerawat Boonyasopon, Chanchai Tongprasit, Pawinee Boonyasopon, Kanyagkorn Piboon, Tweesak Roopsing, Somnoek Wisuttipaet
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องจำลองการชนคนเดินเท้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เชิงเส้นแบบไร้แกน Abstract   PDF
อนันต์ เต็มเปี่ยม, ศุภชัย หลักคำ, พิเชษฐ์ บุญญาลัย, กุลยศ สุวันทโรจน์
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำแบบแรงดันสูงภายใต้ต้นทุนต่ำโดยใช้เทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ
Investigation of Low Cost in High Pressure Sheet Hydroforming with 3D Printing Technology
Abstract   PDF
Aniruth Kamnean, Thanasan Intarakumthornchai, Ramil Kesvarakul, Sutee Olarnrithinun, Yingyot Aue-u-lan
 
201 - 225 of 508 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 2465-4698