Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September การจำลองการผุกร่อนของหินทรายภายใต้วัฏจักรร้อนเย็นแบบสภาวะแห้ง สภาวะเปียกและสภาวะความเป็นกรดในห้องปฏิบัติการ
Laboratory Simulation of Sandstones Weathering under Cyclic Heating and Cooling with Dry, Wet and Acidic Conditions
Abstract   PDF
Pratabjai Prasujan, Thanittha Thongprapha, Kittitep Fuenkajorn
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทางของหัวร่องน้ำ
Groundwater Flow Simulation to Analyze Channel Head Bifurcation
Abstract   PDF
Thanachart Sutidhanakul, Wandee Thaisiam, Adichai Pornprommin
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September การจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาวะการไหลที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดตะกรันในอุตสาหกรรมนม Abstract   PDF
ณัฐพล จุลวก, แคทลียา ปัทมพรหม
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การจำลองผลกระทบของฝายหินทิ้งต่อสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี
Modeling of the Impact of the Rock Fill Weir on River Morphology of Lam Pha Chi River
Abstract   PDF
Rakbordin Yeelansuwan, Wisuwat Taesombat, Supapap Patsinghasanee
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การจำลองสถานการณ์การอัดรีดยางคอมพาวด์แผ่นผ่านแม่พิมพ์ Abstract   PDF
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์, ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์, วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การจำแนกข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้การจัดกลุ่มด้วยวิธีเคมีนและวิธีการเรียนรู้เชิงลึก
Large-scale Data Classification based on K-means Clustering and Deep Learning
Abstract   PDF
Nuntuschaporn Senawong, Supawadee Wichitchan, Orawich Kumphon
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June การจำแนกข้อมูลเพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
Data Classifying to Diagnose Diabetes Risk Using Data Mining Techniques
Abstract   PDF
Nopparat Nonsiri, Ratree Manassila, Krit Somkanta
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การดูดซับพลังงาน และรูปแบบการวิบัติของผนังคอนกรีตกันกระสุนแบบหลายชั้นจากเส้นใยเหล็ก แผ่นโฟม และยางพารา
Energy Absorption and Failure Patterns of Multilayer Bulletproof Concrete Panel Made of Steel Fiber, Styrofoam and Para-rubber
Abstract   PDF
Sittisak Jamnam, Buchit Maho, Piti Sukontasukkul, Kazunori Fujikake, Nemkumar Banthia
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยเกล็ดไคโตซาน: สมดุลและการประยุกต์ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
Adsorption Methylene Blue Dye by Chitosan Flake: Equilibrium and Applied to Use for Industrial Factory
Abstract   PDF
Ying Arman, Malika Rojkongsub, Kowit Piyamonckala
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การดูดซับสีย้อมเมททิลีนบลูโดยใช้แกลบแบบตรึงในคอลัมน์ Abstract   PDF
พัฒนศักดิ์ แดงบุตรดี, ขนิษฐา แก้วอิน, รวินทร์ สุทธะนันท์, โกวิทย์ ปิยะมังคลา
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March (In progress) การตรวจจับการล้มตามลำดับความรุนแรงสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้สัญญาณ WiFi
Severity-Based Fall Detection for Elderly Using WiFi Sensing
Abstract   PDF
Pongphan Leelatien, Pongphan Leelatien, Kantaporn Pararach
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การตรวจวัดความเข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์ในพื้นที่การจราจรของจังหวัดนครศรีธรรมราชและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
Measurement of Nitrogen Dioxide Concentration in Traffic Areas of Nakhon Si Thammarat Province and Health Risk Assessment
Abstract   PDF
Rungruang Janta, Jenjira Kaewrat, Chuthamat Rattikansukha, Surasak Sichum
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การตรวจสอบค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบเปี ยโซอิเล็กตริก Abstract   PDF
กีรติกานต์ พิริยะกุล, ณรงค์ ธรรมภูติ
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การตัดฟิล์มสองมิติตามชั้นคุณภาพ Abstract   PDF
สุขแสง คูกนก, วรปภา อารีราษฎร์, ธวัช อารีราษฎร์
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่อาจต้องสูญเสีย ภายใต้ความเสี่ยงและความกำกวม Abstract   PDF
ภาวิตา อภินันท์ธรรม, ดลชัย ละออนวล
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุบนระนาบ ด้วยกล้องและเซนเซอร์อินฟราเรด Abstract   PDF
นิรมล เรืองพยุงศักดิ์
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของสารสกัดเบต้ากลูแคนจากรำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
Antioxidant Activities and Lipid Peroxidation Inhibition of Beta-glucan Gum from Khao Dawk Mali 105 Rice Bran
Abstract   PDF
Pattraporn Phueadolpaisarn
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การทดลองศึกษาสภาวะการอบแห้งปลาของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ
Experimental Study on Drying Conditions of Solar Fish Dryer with Temperature Controlled by Open-closed Ventilating System
Abstract   PDF
Wasan Jeentada, Banyat Niyomvas, Anek Thaikul
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การทดลองอบแห้งยางแผ่นด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผนังด้านบนห้องอบแห้งเป็นแผ่นรับรังสีดวงอาทิตย์
Drying Experiment of Rubber Sheet Using Solar Dryer with Solar Collector Installed on Top Wall of the Dryer
Abstract   PDF
Wasan Jeentada, Jaruwat Jareanjit, Prateep Tippracha
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December การทดสอบความเที่ยงตรงเครื่องออกรางวัลวงล้อพลาสติกโปร่งใสของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Abstract   PDF
นิติชล ตันสกุล
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การทดสอบจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้าและจลนศาสตร์แบบผกผันของหุ่นยนต์แขนกล 6 แกน (Staubli RX 90) Abstract   PDF
เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์, วิจักษณ์ พรสุขวิทูร, จตุรพัฒน์ ภัควนิตย์
 
Vol 30, No 2 (2020): April - June การทดสอบสมรรถนะการถ่ายโอนความร้อนของเทอร์โมไซฟอนชนิดวงจรที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสารทำงาน
Study of Heat Transfer Performance of a Loop Thermosyphon Using an Environment-friendly Refrigerants as a Working Fluid
Abstract   PDF
Thanaphol Sukckchana
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น Abstract   PDF
วศิน ชัยโรจน์นิพัฒน์, อิศเรศ ธุชกัลยา
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June การทดแทนโซเดียมไนไตรท์ในไส้กรอกด้วยผงสีจากการหมัก Monascus purpureus ร่วมกับวุ้นมะพร้าว
Substitution of Sodium Nitrite in Sausages by Pigment Powders from Monascus purpureus Fermented with Nata de Coco
Abstract   PDF
Kanokchan Sanoppa, Tanaporn Poonyavanit, Piyada Pisuttipong
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล Abstract   PDF
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, วิเชียร ชาลี
 
126 - 150 of 867 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2985-2145