Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 การหาค่าความยาววิ่งเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยเอ็กซ์โพเนนเชียลไร้พารามิเตอร์แบบเครื่องหมายโดยวิธีลูกโซ่มาร์คอฟ Abstract   PDF
ณัฐพร ทองรอง, เสาวณิต สุขภารังษี, ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 การออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดชนิดไม้แขวนเสื้อสำหรับของไหลแบบเฮอร์เชลบัล์กเลย์ Abstract   PDF
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์, ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์, วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 การออกแบบโครงข่ายสัญจรสาธารณะโดยตัวแบบการเชื่อมต่อศูนย์กลางแบบไม่จำกัดความจุ กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF
อรอุไร แสงสว่าง
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากน้ำมันไบโอดีเซลและการควบคุมกำจัด Abstract   PDF
สาวิตรี วทัญญูไพศาล, ถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การเปรียบเทียบเชิงสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่นาร้างและพื้นที่เหมาะสม Abstract   PDF
สรพงค์ เบญจศรี, ภาณุมาศ พฤฒิคณี, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์, สกุลกานต์ ์สิมลา
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 การเปลี่ยนรูปของหินอันเนื่องจากความแตกต่างตามชนิดของเหลวที่ถูกอัดฉีด Abstract   PDF
อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 การเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus Abstract   PDF
รัฐพล ศรประเสริฐ, อนงคณ์ หัมพานนท์, สยาม อรุณศรีมรกต
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การเพิ่มความบริสุทธิ์ไบโอดีเซลที่สังเคราะห์จากน้ำมันปาล์มโดยการล้างด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค Abstract   PDF
อมราภรณ์ แก้วชะฎา, ธนพร ไวพานิชการ
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตจากการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงฉุกเฉินเมื่อเครื่องขัดข้อง Abstract   PDF
ปิยฉัตร จันทิวา, วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์, สุพิชชา ชีวพฤกษ์
 
Online First การเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยรีจีมสวิตซิง
Increase Efficiency of Missing Data Imputation by Regime Switching
Abstract   PDF
Jumlong Vongprasert
 
Online First การแต่งแร่ด้วยจุลชีวัน
Bio Mineral Processing
Abstract   PDF
Siwarote Siriluck
 
Online First การแยกซิลเวอร์จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยการแทนที่ด้วยโลหะ
Silver Removal from Computer Keyboards with Metallic Replacement
Abstract   PDF
Panida Sampranpiboon
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร, อโศก ศรีสวัสดิ์, จิตติมา ศีลประชาวงศ์
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ความพร้อมของแรงงานฝีมือและวิชาชีพไทย ภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าธุรกิจบริการอาเซียน Abstract   PDF
กรวิก พรนิมิตร
 
Online First ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
Thailand 4.0 Policy Perception among Residents in Chiang Mai and Lampang Provinces
Abstract   PDF
Korawik Pornnimit
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 ความสัมพันธ์ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ที่มีต่อระยะช่องว่างของอิเล็กโตรดแบบต่างๆและการตรวจสอบความเสียหายพื้นผิววัสดุภายหลังการเกิดเบรกดาวน์ด้วย SEM Abstract   PDF
อุไรรัตน์ เฟื่องสูงเนิน, วินัย พฤกษะวัน
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ความสัมพันธ์ระหว่างสารโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและ PM10 กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม: กรณีศึกษาในสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในจังหวัดปทุมธานี Abstract   PDF
อารุญ เกตุสาคร, นรุตตม์ สหนาวิน
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ของใบพืชไม้ผลเขตร้อนบางชนิด Abstract   PDF
ปานทิพย์ บุญส่ง, วัลภา เนตรดวงตา
 
Online First คอนกรีตบล็อกจากแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า
Concrete Block from Recycled Asphalt Concrete
Abstract   PDF
Chalermphol Chaikaew
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 คำแนะในการเตรียมต้นฉบับ-หน้าสุดท้าย Abstract   PDF
คำแนะในการเตรียมต้นฉบับ-หน้าสุดท้าย คำแนะในการเตรียมต้นฉบับ-หน้าสุดท้าย
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลำไยสดบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปลง Abstract   PDF
ปณธร จันทนพ, วรรณี ฉินศิริกุล, ชาริณี วิโนทพรรษ์, วิชัย ดำรงโภคภัณฑ์, เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 คุณสมบัติด้านกำลังของดินเหนียวผสมโฟมซีเมนต์ Abstract   PDF
ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 ชุดวัดความสม่ำเสมอของคอมมิวเตเตอร์ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์ Abstract   PDF
พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล, เอกกมล บุญยะผลานันท์
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 ชุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์เบื้องต้น Abstract   PDF
ประกาศิต ตันติอลงการ
 
126 - 150 of 221 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2465-4698