Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การกำจัดโปรตีนจากเปลือกกุ้งด้วยเอนไซม์ปาเปนและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum ของไคโตซาน
Shrimp Shell Deproteinization by Using Papain and Antifungal of Chitosan Against Fusarium oxysporum
Abstract   PDF
Aphiradee Boonkham, Sunisa Suwancharoen, Pimjai Suwannawong, Busayaphan Buntham, Juthamart Nguendee
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การกำหนดจุดจอดรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่เหมาะสมโดยพิจารณาระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วย: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี Abstract   PDF
สุนาริน จันทะ, พลอยพรรณ ศรีกิจการ
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การกำหนดที่ตั้งสถานีช่วยเหลือฉุกเฉินที่เหมาะสมบนทางหลวงโดยตัวแบบครอบคลุมความต้องการสูงสุด: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
Locating the Optimal Emergency Services Stations on Highway Using Maximal Covering Location Model: Case Study Nakhon Pathom Province
Abstract   PDF
Visarut Pongsangiam, Chaiporn Vongpisal, Ornurai Sangsawang
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การควบคุมตำแหน่งของระบบบอลและบีมด้วยการควบคุมแบบฟัซซี Abstract   PDF
มานพ ห่างภัย, ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การควบคุมระดับนํ้าในกระบวนการผลิตนํ้าประปาโดยใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกแบบ 2 เงื่อนไข Abstract   PDF
จิรวัฒน์ บุญประเสริฐ, เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์, สุรชัย จันทร์ฉาย
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September การคัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาบริษัทจำหน่ายเหล็ก
The Selection of Steel Product Suppliers Using Analytic Hierarchy Process: A Case Study of Steel Company
Abstract   PDF
Peerapop Jomtong, Noppakun Sangkhiew, Hatsakorn Rodsrisamut, Choosak Pornsing
 
2022: Online First การคาดการณ์ผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางที่ยั่งยืนในเขตเทศบาลนครระยอง
Forecasting the Bike Riders for Sustainable Travel in Rayong Municipality
Abstract   PDF
Sakaradhorn Boontaveeyuwat
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การคาดการณ์อุณหภูมิพื้นผิวระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ข้อมูลภาพฉายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Prediction of Future Surface Temperature at Local Scale in Chiang Mai Province Under Climate Change Scenarios
Abstract   PDF
Nachawit Tikul
 
2022: Online First การคำนวณกระแสอ้างอิงด้วยทฤษฎีกำลังไฟฟ้าขณะหนึ่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพกระแสไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟฟ้า
Reference Current Calculation with Instantaneous Power Theory for Current Quality Improvement in Railway Electrification System
Abstract   PDF
Chakrit Panpean, Jeerawan Homjan, Jittima Varagul, Worawat Lawanont
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การค้นคืนข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้างร่วมกับเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย Abstract   PDF
ผุสดี บุญรอด, ประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การจัดการการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายโอเอสพีเอฟ ด้วยวิธี Branch Exchange Abstract   PDF
กายรัฐ เจริญราษฎร์, ทิชากร สำรองทรัพย์
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การจัดการพัสดุคงคลังเคมีในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าใบไทร์คอร์ด ด้วยวิธีการกำหนดการสั่งซื้อ Abstract   PDF
จรีรัตน์ อ้วนเสมอ, โอฬาร กิตติธีรพรชัย
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การจัดการอะไหล่ภายใต้ความต้องการไม่แน่นอน กรณีศึกษาโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
Inventory Management of Spare Parts under Uncertain Demand: A Case Study of Particle Board Manufacturer
Abstract   PDF
Patcharapong Penpakkol, Thanasan Intarakumthornchai
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December การจัดการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มตัวอย่างศึกษาสำหรับโรงสีข้าว โรงแรม และโรงน้ำแข็ง
Power Consumption Management of Sample Enterprises in Rice Mill Factories, Hotels and Ice Factories
Abstract   PDF
Nopparat Katkhaw, Wichaphon Fakkaew
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดยมีเวลาปรับตั้งเครื่องจักรซึ่งขึ้นกับลำดับงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี Abstract   PDF
อณจ ชัยมณี, วิสุทธิ์ สุพิทักษ์
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในประเทศไทย
The Development of Hazardous Route Map in Thailand
Abstract   PDF
Nattapong Suesat, Vatanavongs Ratanvaraha
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบมากวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน
Many-Objective Car Sequencing Problem on Mixed-model Two-sided Assembly Lines
Abstract   PDF
Trirat Kirdphoksap, Parames Chutima
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน Abstract   PDF
สถาพร โอฬารวิวัฒน์ชัย, ปารเมศ ชุติมา
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การจัดลำดับความสำคัญข้อบกพร่องด้วยกระบวนการการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่: กรณีศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
ขวัญใจ อินหันต์, ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March การจัดลำดับประเทศที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Ranking the Suitable Countries for Investment in Textile Industry
Abstract   PDF
Walailak Atthirawong
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบขนานผลิตภัณฑ์ผสมด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์ Abstract   PDF
ณัฐชัย โยธาบริบาล, ปารเมศ ชุติมา
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การจัดเรียงของเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มีประสิทธิภาพ Abstract   PDF
ภาขวัญ ริยาพันธ์, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งในการอพยพเมื่อเกิดอุทกภัย โดยการพิจารณาประเภทของผู้ประสบภัย Abstract   PDF
ปุณยภา สุทธิจำนงค์, สุนาริน จันทะ
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September การจำลองการผุกร่อนของหินทรายภายใต้วัฏจักรร้อนเย็นแบบสภาวะแห้ง สภาวะเปียกและสภาวะความเป็นกรดในห้องปฏิบัติการ
Laboratory Simulation of Sandstones Weathering under Cyclic Heating and Cooling with Dry, Wet and Acidic Conditions
Abstract   PDF
Pratabjai Prasujan, Thanittha Thongprapha, Kittitep Fuenkajorn
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การแยกเป็นสองทางของหัวร่องน้ำ
Groundwater Flow Simulation to Analyze Channel Head Bifurcation
Abstract   PDF
Thanachart Sutidhanakul, Wandee Thaisiam, Adichai Pornprommin
 
76 - 100 of 738 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2465-4698