Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนากำลังมอร์ต้าร์ผสมเถ้าถ่านหินและหินฝุ่น Abstract   PDF
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, อรรถพล มาลัย
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 การพัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมสำหรับคนหูหนวก Abstract   PDF
นาตยา แก้วใส, วรพจน์ ศรีวงษ์คล, ปิยะ กรกชจินตนาการ
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า Abstract   PDF
นาตยา กีรติภักดี, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, คณิต เฉลยจรรยา
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและวงจรไฟฟ้าอันดับสองเบื้องต้นโดยใช้จียูไอของแมทแล็ป Abstract   PDF
สมมารถ ขำเกลี้ยง
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเกิดของเสียในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ Abstract   PDF
อรรถกร เก่งพล, ธิดารัตน์ สลักคำ
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การพัฒนาน้ำหมักมะขามป้อมพร้อมดื่ม
Development of Vinegar Drink from Fermented Indian Gooseberry
Abstract   PDF
Narisara Kumkong, Savitri Vatanyoopaisarn, Panida Banjongsinsiri, Nowwapan Donrung
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
Development of Babbler’s Bill Leaf Carragenan Jellies
Abstract   PDF
Teerawan Suwan, Pratsiya Narathapanon, Apinya Iamsuwan, Woramet Pongpattanapanich, Piyarach Kullamethee
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 การพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการซ่อมบริการรถยนต์ในเขตชายแดนลุ่มน้ำโขงไทย-ลาว Abstract   PDF
ณัฏฐพล พูนประสิทธิ์, ชุลีวรรณ โชติวงษ์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ Abstract   PDF
นิตยา อุตกฤษฏ์, คณิต เฉลยจรรยา, ชัยวิชิต เชียรชนะ
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การพัฒนามิเตอร์และระบบการจัดการน้ำบาดาลแบบสมองกลฝังตัวร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Development of Groundwater Metering and Management System Using Embedded Computer and Web-based Application Software
Abstract   PDF
Chalermchat Manop, Nirudh Jirasuwankul, Sakon Klongboonjit
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 การพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ผลิตในโรงงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ Abstract   PDF
พรรณพัชรา ลาภิศพงศ์ภรณ์, ปารเมศ ชุติมา
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การพัฒนาระบบการประเมินต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตคอยล์สปริงสำหรับยานยนต์ Abstract   PDF
อิงดาว วิมล, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการตรวจรับและการควบคุมกระบวนการสอบกลับของวัตถุดิบขาเข้า กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน Abstract   PDF
ขวัญดาว สวนแสน, อรรถกร เก่งพล
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April การพัฒนาระบบสะสมความร้อนของคอนกรีตบล็อก Abstract   PDF
ธรรมมา เจียรธราวานิช
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วม ของชุมชนเพื่อความยั่งยืนของเขตประกอบการอุตสาหกรรม Abstract   PDF
โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วิเชียร เกตุสิงห์
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Abstract   PDF
สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์, มนต์ชัย เทียนทอง, ไพโรจน์ สถิรยากร
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว Abstract   PDF
มนัส ชูผกา, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, คณิต เฉลยจรรยา, สุภัททา ปิณฑะแพทย์
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา โรงงานเครื่องปรับอากาศ Abstract   PDF
ธีรวัช บุณยโสภณ, สักรินทร์ อยู่ผ่อง, ปรีดา อัตวินิจตระการ
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการจัดการความร้เูพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
Development Model of Knowledge Management System Enhancing the Organization Efficiency of the Hard Disk Drive Industry
Abstract   PDF
Kamthorn Jangsuthivorawat, Supatta Pinthapataya, Teravuti Boonyasopon
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ Abstract   PDF
ธัญญาทิพ พิชิตการค้า, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, อรรถกร เก่งพล
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรร ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การกลุ่มอุตสาหกรรมท่อเหล็ก Abstract   PDF
ปราโมช ธรรมกรณ์, สุเทพ บุตรดี, วิเชียร เกตุสิงห์, จิรายุส พู่มนตรี
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้างานปฏิบัติการบินในธุรกิจการบินของประเทศไทยเพื่อการแข่งขัน
Potential Model Development for Chief Crew Flight Attendants of Thailand’s Aviation Business for Competitiveness
Abstract   PDF
Jutharat Pinthapataya, Sakarin Yuphong, Preeda Attavinijtrakarn, Akkarat Poolkrajang
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง Abstract   PDF
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาสายอากาศระนาบแบบช่องเปิดโดยใช้สตับครึ่งวงกลมที่ป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วมสำหรับใช้งานในย่านความถี่ WLAN/WiMAX และ UWB Abstract   PDF
นิพนธ์ ทางทอง, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน Abstract   PDF
สุพิชชา ชีวพฤกษ์
 
76 - 100 of 287 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2465-4698