Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การประเมินสภาพฝายด้วยเทคนิควิธีดัชนีสภาพและกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น
Weir Condition Assessment by Condition Index Method and Analytic Hierarchy Process
Abstract   PDF
Nanthanut Yurbangsai, Chaiyapong Thepprasit, Varawoot Vudhivanich
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การปรับความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศภายใต้แบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก A2 และ B2 Abstract   PDF
เทพไท ไชยทอง, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดอัตราการปฏิเสธรุ่น Abstract   PDF
อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล, ไอลดา ภูแม้นวาท, พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง
Pre-steaming Technique on Paddy Soaking Process to Improve Parboiling Production Time
Abstract   PDF
Pimpan Pruengam, Somchart Soponronnarit, Somkiat Prachayawarakorn, Sakamon Devahastin
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การปรับปรุงการเผาไหม้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้ก๊าซโอโซนช่วยในการเผาไหม้
The Combustion Enhancement of Liquefied Petroleum Gas by Ozone Addition
Abstract   PDF
Anurak Petiraksakul, Benjarat Pongsawang, Siriyakron Thamat, pinsupha petiraksakul
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การปรับปรุงกำลังดัดของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน Abstract   PDF
พิทยา แจ่มสว่าง, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การปรับปรุงกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบโดยใช้ด่างเร่งปฏิกิริยา Abstract   PDF
Reaksmey Soeurt, วิเชียร ชาลี
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การปรับปรุงความคงทนของสีและสมบัติการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายเคลือบนาโนไคโตซานและซิงค์ออกไซด์ย้อมคราม
Color Fastness and UV Protection Improvement of Indigo Dyed Cotton Fabrics Coated with Nano Chitosan and Zinc Oxide
Abstract   PDF
Sudaporn Tangkawanit
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การปรับปรุงความเรียบผิวกระเบื้องแผ่นเรียบโดยใช้การทดลองสปลิทพล็อทแบบมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
Flatness Improvement of Fiber-Cement Flat Sheet Using Split Plot Experiment with Uncontrollable Factor
Abstract   PDF
Kritsakorn Duangklang, Teeradej Wuttipornpun, Watcharapan Sukkerd
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน: กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม Abstract   PDF
อาทิตยา เพชรวรพันธ์, จิตรา รู้กิจการพานิช
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การปรับปรุงพฤติกรรมหลังการวิบัติของดินซีเมนต์มวลเบาผสมเส้นใยโพลีโพรพิลีน
Improvement of Post Peak Behavior of Light Weight Foam Soil with Polypropylene Fiber
Abstract   PDF
Jukkrawut Tunsakul, Pornkasem Jongpradist, Warisara Kumsorn
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การปรับปรุงและการทดสอบภาคสนามต้นแบบเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต Abstract   PDF
กัณฑ์อเนก ตินตะชาติ, วรพรรณ หน่อแก้ว, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การผลิตตัวดูดซับไอออนปรอทและไอออนซัลไฟด์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว
Preparation of Adsorbent for Mercury Ion and Sulfide Ion from Waste Tire Rubber
Abstract   PDF
Sirinapa Mayod, Supitcha Rungrodnimitchai
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2®
Reducing Sugar Production from Empty Fruit Bunches with Enzyme Cellic Ctec2®
Abstract   PDF
Anusith Thanapimmetha, Suwatipat Tiyanusorn, Penjit Srinophakun, Maythee Saisriyoot
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August การผลิตสารสีและโมนาโคลิน เค ที่ได้จากการหมักเมล็ดขนุนผงด้วยเชื้อราโมแนสคัสต่างสายพันธุ์ Abstract   PDF
สุนีย์ เอียดมุสิก, วิจิตรา สานพภา, ณัฐธยาน์ ชูสุข
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
The Particleboard Manufacturing from Agricultural Waste
Abstract   PDF
Nattakaporn Jarunjaruphat, Salinee Acharry
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การผลิตแฮมสุกจากปลาดุกอุยเทศ Abstract   PDF
สุธิดา อัครชนียากร, สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์, ฉัตรชนก กิจทวี
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลต่อสมรรถนะและก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์
Biodiesel Production from Tung Oil and Its Effects on Diesel Engine Performance and Emission Characteristics
Abstract   PDF
Warakhom Wongchai
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September การผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลของความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
Spatial and Temporal Variation of Ambient Nitrogen Dioxide Concentrations in Pattaya City, Chon Buri Province
Abstract   PDF
Susira Bootdee, Sasitthon Wongtim, Nonlapat Kerdtawee, Suganya Phantu, Nissaya Chuathong
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ด้วยตัวแบบห่วงโซ่มาร์คอฟ
Price Forecasting of Ribbed Smoked Rubber Sheet No. 3 with a Markov Chain Model
Abstract   PDF
Pichet Pumkaesorn, Apisak Vittayaprapakorn and, Juta Pichitlamken
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การพยากรณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยตัวแบบอนุกรมเวลา
Forecasting Cassava Starch Price in Thailand by Using Time Series Models
Abstract   PDF
Palakorn Komkul
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September การพยากรณ์อัตราการไหลสูงสุดในช่วงน้ำหลาก โดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝนในลุ่มน้ำเลย
Peak Flow Prediction Using an Antecedent Precipitation Index Method in Loei River Basin
Abstract   PDF
Anucha Karnjanarak, Wandee Thaisiam
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การพัฒนา MATLAB GUI สำหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนำ Abstract   PDF
ชาญชัย กุศลจิตกรณ์, ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล, เอกลักษณ์ กุญชรจันทร์, เฉลิมชาติ มานพ
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การพัฒนากระเบื้องดินเผามุงหลังคาดูดซึมน้ำต่ำจากดินแดงพื้นบ้านผสมเศษแก้ว
Development of Low Water Absorption Terracotta Roof Tile from Local Pottery Clay and Soda Lime Glass Cullet
Abstract   PDF
Apirat Theerapapvisetpong, Siriphan Nilpairach
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การพัฒนากำลังมอร์ต้าร์ผสมเถ้าถ่านหินและหินฝุ่น Abstract   PDF
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, อรรถพล มาลัย
 
101 - 125 of 508 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2465-4698