Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การประยุกต์ใช้จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าแกลบในคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก
Utilization of Rice Husk Ash-based Geopolymer in Hollow Load-bearing Concrete Masonry Block
Abstract   PDF
Tieng Cheewaket, Chai Jaturapitakkul, Wichian Chalee
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมเพื่อเลือกที่ตั้งของโรงแรมแถบชายหาดในประเทศไทย
Applying a Hybrid Multiple Criteria Decision Making Model for Selecting the Location of Beach Hotels in Thailand
Abstract   PDF
Lanlalin Thawaisilp, Pornpimol Chaiwuttisak, Sittichai Charoensettasilp
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ Abstract   PDF
รัญชนา สินธวาลัย, เปมิกา บุญชู, ศิริพร ผลใหม่
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับขับเคลื่อนระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในประเทศไทย Abstract   PDF
พัชรินทร์ แซ่จัน
 
Vol 34, No 3 (2024): July-September (In progress) การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย LoRaWAN สำหรับการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บข้อมูลในอาคารอัจฉริยะ
Application of LoRaWAN-based System for Electric Energy Monitoring and Data Acquisition in a Smart Building
Abstract   PDF
Thanat Kanadee, Sarawuth Chaimool
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่ Abstract   PDF
นพรุจ สังข์แป้น, สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดสำหรับแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบสองชุด
Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan
Abstract   PDF
Wimonmas Bamrungsetthapong, Pramote Charongratthanasakul
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์และการจำลองสถานการณ์ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตของกระบวนการดัดท่อ: กรณีศึกษา บริษัทผลิตท่อน้ำมัน Abstract   PDF
อรรถกร เก่งพล, วุฒิชัย ยังสว่าง
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การประยุกต์ใช้เคิร์ลของสนามเวกเตอร์ปฏิสัมผัสสำหรับการตรวจจับเส้นขอบของภาพสี
Application of Curl of the Counter Tangential Vector Field for Edge Detection of Color Images
Abstract   PDF
Samruan Wiangsamut, Nawapak Eua-Anant, Wutthichai Phornphatcharaphong
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบสำหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา: กรณีศึกษา Abstract   PDF
สุริยันต์ จอมธนชัย, วนิดา รัตนมณี, รัญชนา สินธวาลัย
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทำความเย็นแบบท่อใต้ดินเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า
Applications of an Earth-air Heat Exchanger System for Temperature and Humidity Control in a Pleurotus sajor-caju Mushroom House
Abstract   PDF
Preecha Tummu, Tanakorn Kongbang, Komsan Mulper, Weerachart Kongthawee
 
Vol 34, No 2 (2024): April-June (In progress) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์เพื่อส่งเสริมการใช้งานเครื่องช่วยหายใจ กรณีศึกษา หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม วชิรพยาบาล
QR code Application for the Easy Usage of Ventilators: A Case Study at Surgical Intensive Care Unit, Vajira Hospital
Abstract   PDF
Kalyarat Karimla, Premkamol Chansuphab, Areeya Jirathananuwat
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนช่วยในการกระจายอุณหภูมิของน้ำมันพืชในเครื่องทอดสุญญากาศ Abstract   PDF
สกุลตลา วรรณปะเข, จักรพันธ์ เงาทอง
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว สำหรับวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า
Application of Artificial Neural Networks with Fast Fourier Transform for Waveform Analysis and Classification
Abstract   PDF
Adisorn Kamlungpetch, Prajuab Inrawong
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับงานทางด้านการเกษตร Abstract   PDF
ศุภโชค แสงสว่าง
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การประเมินการลอกล่อนของแลกเกอร์จากกระป๋องอาหารด้วยพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้า Abstract   PDF
พิสิษฐ์ อรรคพิพัฒน์, ศิวาพร บริพันธ์, ณรงค์ ผังวิวัฒน์, นพรัต กาญจนประยุธ
 
Vol 33, No 3 (2023): July-September การประเมินกำลังต้านแผ่นดินไหวของอาคารโดยคำนึงถึงโครงสร้างฐานรากเสาเข็ม
Seismic Evaluation of Building Considering Pile Foundation
Abstract   PDF
Preeda Chaimahawan, Somboon Shaingchin, Thanakorn Chompoorat, Thanakit Thepomorg, Rattapon Ketiyot
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การประเมินกำลังในสนามของชั้นพื้นทางรีไซเคิลโดยการทดสอบทะลุทะลวงด้วยกรวยแบบพลวัต Abstract   PDF
จิระยุทธ สืบสุข, คมกร ไชยเดชาธร, เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์, ศิวดล ดีงาม
 
Vol 33, No 4 (2023): October-December การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมด้วยการบริหารต้นทุนตลอดอายุ
Evaluating Power Plant Improvement Investment for Combined-Cycle Power Plant Using Life-Cycle Cost Management
Abstract   PDF
Ponsuda Prutphongs, Daricha Sutivong
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การประเมินความต้องการใช้น้ำบาดาลของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
Evaluation of Groundwater Requirement of Groundwater Development Project for Agriculture: A Case Study of Nong Boon Mak District, Na
Abstract   PDF
Piramid Puttha, Chatchai Jothityangkoon, Sudchol Wonprasaid
 
Vol 33, No 3 (2023): July-September การประเมินความผิดพลาดของการติดตั้งสลักย้ำอากาศยานด้วยการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว
Failure Assessment of Aircraft Rivet Installation Using Fault Tree Analysis
Abstract   PDF
Nuttakorn Trirattanawananon, Prachuab Klomjit
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การประเมินความเสี่ยงการสลายตัวทางความร้อนของแคลเซียมไฮโปคลอไรท์โดยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์
Risk Assessment of Thermal Decomposition of Calcium Hypochlorite by Differential Scanning Calorimetry
Abstract   PDF
Suranee Anothairungrat, Kowit Piyamongkala
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March การประเมินความเสี่ยงของการเลือกเครื่องมือพิเศษสำหรับงานโอเวอร์ฮอลรถยนต์
Risk Assessing of Selecting Special Tools for Automotive Overhaul
Abstract   PDF
Pimdow Rattanapracha, Oran Kittithreerapronchai
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การประเมินความเสี่ยงอันตรายทางความร้อนและความว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลลอริมิเตอร์
Risk Assessment of Thermal Hazard and Reactivity of Hydrogen Peroxide by Differential Scanning Calorimetry
Abstract   PDF
Suranee Anothairungrat, Kowit Piyamongkala
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การประเมินคุณภาพน้ำของแม่น้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง โดยใช้ดัชนีชี้วัดทางเคมี
Assessment of Water Quality in Khlong Yai River in Rayong province by Chemical Index (CI)
Abstract   PDF
Sunisa Ungwiwatkul, Susira Bootdee
 
176 - 200 of 884 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 2985-2145