Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April ลักษณะรูปทรงของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการอบแห้งยางพาราแผ่น Abstract   PDF
วสันต์ จีนธาดา, พรชัย เพชรสงคราม
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April วงจรกรองความถี่ไบควอดราติกโหมดกระแสที่ปรับค่าความถี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CC-CDDCC เพียงตัวเดียวและอุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อกราวด์ Abstract   PDF
มนตรี สมดุลยกนก
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 วงจรกรองผ่านทุกความถี่โหมดแรงดันอันดับที่หนึ่งที่สามารถปรับค่าความถี่ ได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจร DDCCTA วงจรเดียว Abstract   PDF
วิทวัส มงคล, มนตรี คำเงิน
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิ โดยใช้หลักการแปลงแรงดันเป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA Abstract   PDF
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โดยใช้ CCCFTA เพียงตัวเดียวและใช้อุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อลงกราวนด์ Abstract   PDF
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April วงจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์อันดับสามโดยใช้วงจร OTRA Abstract   PDF
อิทธิพล กันศิริ, มนตรี คำเงิน
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 วิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งเพื่อการจัดการซากคอมพิวเตอร์ในอนาคต Abstract   PDF
อภิชล กำเนิดว้ำ, วนิดา รัตนมณี, รัญชนา สินธวาลัย, วรรณรัช สันติอมรทัต
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 ศักยภาพการเพิ่มปริมาณการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล บี100 ของเรือประมงชายฝั่งในประเทศไทย Abstract   PDF
สุพิชชา ชีวพฤกษ์, เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 สถาปัตยกรรมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนระบบตรวจหาการบุกรุกแบบปรับตัวด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ Abstract   PDF
ธนกร มีหินกอง, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, นิเวศ จิระวิชิตชัย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 สถิติค่าสุดขีด Abstract   PDF
ปิยภัทร บุษบาบดินทร์, อรุณ แก้วมั่น
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 สมดุลความปลอดภัยในงานติดตั้งแผ่นหลังคาสังกะสีรีดลอน Abstract   PDF
นาถ สุขศีล, วชรภูมิ เบญจโอฬาร
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 สมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ Abstract   PDF
ศิริพงศ์ โพธิลักษณ์, กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, ธนสาร อินทรกำธรชัย
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4 Abstract   PDF
ทิวาวัลย์ อธิชาติกุล, นพวรรณ ชนัญพานิช, วิทิต ผึ่งกัน, ชลดา สุวรรณบูรณ์
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 สัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 3 ปี Abstract   PDF
นำพล บุตรเชื้อไทย, เที่ยง ชีวะเกตุ, วิเชียร ชาลี
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 สูตรอย่างง่ายสำหรับช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์และแบบภาวะน่าจะเป็นโดยประมาณสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน Abstract   PDF
พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 เซรามิกทางทันตกรรม Abstract   PDF
พรรณาภา สินธุประเสริฐ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย Abstract   PDF
ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ Abstract   PDF
ธีรวัช บุณยโสภณ
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 แนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั่วคราวระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศไทย Abstract   PDF
ณัฐวุฒิ พจนานุวัฒน์, ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว Abstract   PDF
ปรีดา ปรากฏมาก
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต Abstract   PDF
ศิริชัย ยศวังใจ, ขวัญนิธิ คำเมือง
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิตและการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน Abstract   PDF
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ปริญญา พัฒนวสันต์พร
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 โปรแกรมจำลองการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโพรงตัวนำโดยวิธีของโมเมนต์ Abstract   PDF
อลงกรณ์ พรมที, พินิจ เนื่องภิรมย์, ศรัณย์ ชูคดี, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต: พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย Abstract   PDF
ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
 
176 - 199 of 199 Items << < 3 4 5 6 7 8 


ISSN: 2465-4698