Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 ปัจจัยในการกัดชิ้นงานด้วยมีดกัดเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์เคลือบผิวไทเทเนียม อะลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของคมตัดและความเรียบผิว Abstract   PDF
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ, บัญญัติ พันธ์ประสิทธิ์เวช
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 ปัญหาการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนและแนวทางการแก้ไข Abstract   PDF
อิทธิพงษ์ เขมะเพชร, ลักขณา คิดบรรจง
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน Abstract   PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ, อาทิตย์ อินทรสิทธิ์
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
สุนีย์ วรรธนโกมล, อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ผลกระทบของการจองหน่วยความจำต่อการใช้พลังงานในเครื่องจักรเสมือน: กรณีศึกษาไมโครซอฟท์ไฮเปอร์-วี Abstract   PDF
วิภูดล วัชรสาคร, บวร ปภัสราทร
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 ผลกระทบของธาตุโบรอนและลำดับขั้นต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดและเฟสยูเทคติกซิลิคอนในโลหะผสมหล่ออะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม Abstract   PDF
พิสิทธิ์ เมืองน้อย, จิณกมล ลุยจันทร์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April ผลกระทบของวินโดว์ฟังก์ชันในการตรวจจับความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส Abstract   PDF
เอกกมล บุญยะผลานันท์, มีชัย โลหะการ
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อกำลังเฉือนของรอยแตกในหินแกรนิต Abstract   PDF
กิตติเทพ เฟื่องขจร, ภาคภูมิ นาพุดซา
 
Vol 24, No 3 (2014): September - December, 2014 ผลกระทบของอุปสรรคในงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน: กรณีศึกษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง Abstract   PDF
สุริโย บุมี, วรรณวิทย์ แต้มทอง
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 ผลกระทบทางความถี่ที่มีต่อสมรรถนะการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย Abstract   PDF
เอกชัย ชัยดี, อนนท์ นำอิน, สุกัลย์ ยะอู๋, เอกพจน์ ยศแก้ว
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 ผลของการล้างต่อคุณภาพซูริมิปลายี่สก Abstract   PDF
ภัทรานิษฐ์ ฮุนตระกูล, ชญานี ชีรคุปต์, สุธีรา ขันทพันธ์
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน
The Influence of NaOH Concentration on Compressive Strength of Fly Ash Concrete
Abstract   PDF
Reaksmey Soeurt, Wichian Chalee
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December, 2017 ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล
Effect of Chromium Loading on Diatomite for the Synthesis of Dimethyl Ether from Methanol
Abstract   PDF
Medta Boupan, Witsuta Nuttharungsri, Ekkalak Netmanee, Tinnakorn Kumsaen, Arthit Neramittagapong, Sutasinee Neramittagapong
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม Abstract   PDF
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 ผลความเข้มสนามไฟฟ้าที่มีต่อคุณภาพของชานมในกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ Abstract   PDF
ปพณ สะอาดยวง, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ, ชัญญา สิงห์กาศ, พัชรนันท์ ทองใบ, อรอนงค์ ศรียอด
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 ผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์จากน้ำส้มโอ (Citrus maxima (Burm.f) Merr.) พันธุ์ขาวแตงกวาด้วยเส้นใยเห็ดแครง (Schizophyllum commune Fr.) ในการหมัก Abstract   PDF
รัฐพล ศรประเสริฐ, เสาวรส แพงน้อย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August, 2015 ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร Abstract   PDF
สุนันท์ มนต์แก้ว, ธวัชชัย นวเลิศปัญญา, วรรณวิทย์ แต้มทอง
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April พฤติกรรมการจัดการเอกสารส่วนบุคคลในเครื่องคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
กฤตยา ทองผาสุข, ทิพยา จินตโกวิท
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June, 2017 พารามิเตอร์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดของวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง และผงไม้ยางพาราโดยใช้การออกแบบบ็อกซ์−เบห์นเคน Abstract   PDF
ชาตรี หอมเขียว, วรพงค์ บุญช่วยแทน, สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์, ธเนศ รัตนวิไล์
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December, 2015 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ สายงานการจัดการส่งออกและนำเข้า เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
เนตร์พัณณา ยาวิราช
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August, 2016 รงคเลขของเส้นเชื่อมของกราฟเชื่อมต่อในทฤษฎีกราฟ Abstract   PDF
บริบูรณ์ ศรีมาชัย
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August, 2014 ระบบควบคุมการดำเนินงานของเครื่องปฏิกรณ์ Modified Packed Bed Reactor ต้นแบบขนาดเล็กในกระบวนการรีฟอร์มมิง Abstract   PDF
พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร, ภาวนี นรัตถรักษา, ฉัฐพงศ์ ช่วยประสาทวัฒนา
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September, 2017 รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารในสถานประกอบการ Abstract   PDF
ปิยฉัตร จันทิวา, สุชาติ เซี่ยงฉิน, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, วิเชียร เกตุสิงห์
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง Abstract   PDF
ชญาภัทร์ กี่อาริโย, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, วิเชียร เกตุสิงห์
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December, 2016 รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
ศิริพร กาฬกาญจน์, สันชัย อินทพิชัย, วิจิตรา พลเยี่ยม
 
176 - 200 of 228 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2465-4698