Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 29, No 4 (2019): October-December แนวทางการวิจัยการเข้ารหัสลับในยุคหลังควอนตัม
Research Approach on Cryptography in Post-Quantum
Abstract   PDF
Wachirapong Jirakitpuwapat, Poom Kumam
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August แนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยชั่วคราวระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศไทย Abstract   PDF
ณัฐวุฒิ พจนานุวัฒน์, ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March แนวทางความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Guidelines for Business Development Toward Thailand 4.0 of SMEs
Abstract   PDF
Buppha Piphop, Chedthida Kusalasaiyanon
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December แนวทางวิจัยการวิเคราะห์สารแต่งกลิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมอาหาร
Research Approach on Flavor Analysis for Food Industry Innovation
Abstract   PDF
Sompoch Noichinda, Kitti Bodhipadma
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June แนวปฏิบัติปัจจุบันและปัญหาของงานสำรวจดินทางธรณีเทคนิคในประเทศไทย
Current Practice and Problem of Geotechnical Site Investigation in Thailand
Abstract   PDF
Pawaris Ruennusarn, Siranya Thongchart
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March แนวโน้มของการออกแบบวงจรแอนะลอก: ปัจจุบันและอนาคต
Trends in Analog Circuit Design: Present and Future
Abstract   PDF
Montree Siripruchyanun
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม 4.0
Trends and Direction of Changing in Mega Factors to Affecting Thailand Taking off to New Heights in the Industry 4.0
Abstract   PDF
Sumate Sathitbun-anan, Preeda Chantawong
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว Abstract   PDF
ปรีดา ปรากฏมาก
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September แบบจำลองการเลือกการเดินทางระยะไกลด้วยรถไฟและการประยุกต์ใช้แบบจำลองลอจิตสำหรับรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Choice Model for Long Distance Travels by Train and Application to Logit Model for Lower-northeastern Line
Abstract   PDF
Napatsorn Koatbua, Kanisa Rungjang
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต Abstract   PDF
ศิริชัย ยศวังใจ, ขวัญนิธิ คำเมือง
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June แบบจำลองสถานการณ์ลอจิสติกส์ภายในของระบบเอจีวีในแผนกประกอบโรงงานผลิตรถยนต์
Internal Logistics Simulation Based on AGV System in Assembly Section of an Automotive Manufacturer
Abstract   PDF
Busaba Phruksaphanrat, Inticha Wipusaree, Panitporn Benjaphongwattana
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิตและการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน Abstract   PDF
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ปริญญา พัฒนวสันต์พร
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีน Salt Inducible Kinase1 (sik1(+/–)) ในปลาม้าลาย (Denio rerio) กลายพันธุ์แบบเฮเทอโรไซกัส
Gene Transmission Pattern of Salt Inducible Kinase1 (sik1(+/–)) Heterozygous Mutant in Zebrafish (Denio rerio)
Abstract   PDF
Wanlada Klangnurak, Sutthirat Sutthirat, Toshinobu Tokumoto
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September แผนภาพความดันสูญเสียการไหลของอากาศในท่อลมผ้าทอโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีอะคริลิก
Pressure Loss Diagram of Air Flow in Polyester Fabric Duct Acrylic PVC Coated
Abstract   PDF
Kunthakorn Khaothong, Weerachai Chaiworapuek, Jetsadaporn Priyadumkol
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December แผนภูมิควบคมุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง-ทูกีสำหรับพิสัยเคลื่อนที่และพิสัย
Exponentially Weighted Moving Average – Tukey’s Control Charts for Moving Range and Range
Abstract   PDF
Phunsa Mongkoltawat, Saowanit Sukparungsee, Yupaporn Areepong
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September แผนภูมิควบคุมผสม CUSUM-TCC เพื่อตรวจจับการกระจายของกระบวนการ
A Mixed Cumulative Sum-Tukey’s Control Chart for Detecting Process Dispersion
Abstract   PDF
Rawewarlee Thitisoowaranon, Saowanit Sukparungsee, Yupaporn Areepong
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December แผ่นกรองต้านแบคทีเรียจากผืนเส้นใยนาโนผสมระหว่างพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
Antibacterial Membrane from Mixed Poly (vinylidene fluoride) Nanofiber and Poly (vinyl alcohol) Nanofiber
Abstract   PDF
Chonlada Suwanboon, Noppavan Chanunpanich, Kanokwan Kittiniyom
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April แผ่นเส้นใยนาโนจากพอลิคาโปรแลคโทน Abstract   PDF
นพวรรณ ชนัญพานิช, ชลดา สุวรรณบูรณ์
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนที่ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์อัลตราโซนิกเพื่อวัดระยะและบันทึกข้อมูลในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
Smartphone Application with an Ultrasonic Sensor for Measuring and Recording Distance in Crime Scene Investigation
Abstract   PDF
Thosaporn Sungkangwan, Pairoa Praihirunkit
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August โปรแกรมจำลองการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโพรงตัวนำโดยวิธีของโมเมนต์ Abstract   PDF
อลงกรณ์ พรมที, พินิจ เนื่องภิรมย์, ศรัณย์ ชูคดี, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต: พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย Abstract   PDF
ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
 
701 - 721 of 721 Items << < 24 25 26 27 28 29 


ISSN: 2465-4698